അപര്യാപ്തതാ രോഗങ്ങള്‍               കാരണം    
1.  ക്വാഷിയോര്‍ക്കര്‍                              മാംസ്യത്തിന്‍റെ കുറവ്
2.  മരാസ്മസ്                                               ധാന്യകത്തിന്‍റേയും മാസ്യത്തിന്‍റേയും കുറവ്
3.  അനീമിയ                                             ഇരുമ്പിന്‍റെ കുറവ്
4. ഗോയിറ്റര്‍                                              അയഡിന്‍റെ കുറവ്
5.  ടെറ്റനി                                                    കാല്‍സ്യം അയോണ്‍ കുറവ്
6.  സിറോഫ്താല്‍മിയ                               ജീവകം A യുടെ കുറവ്
7.  നിശാന്ധത                                            ജീവകം A യുടെ കുറവ്
8.  റിക്കറ്റ്സ്                                                (കുട്ടികളില്‍) ജീവകം D യുടെ കുറവ്
9.  ഓസ്റ്റിയോ മലേഷ്യ                             (മുതിര്‍ന്നവര്‍) ജീവകം D യുടെ കുറവ്
10.  ബെറിബെറി                                       ജീവകം B1 ന്‍റെ കുറവ്
11.  പെല്ലാഗ്ര                                                ജീവകം B3 യുടെ കുറവ്
12. സ്കര്‍വി                                                   ജീവകം C യുടെ കുറവ്