കൊളസ്ട്രോളിന്‍റെ അഭികാര്യമായ അളവുകള്‍
കൊളസ്ട്രോള്‍ 200 mg/dl ന് താഴെ
LDL കൊളസ്ട്രോള്‍ 130 mg/dl ന് താഴെ
HDL കൊളസ്ട്രോള്‍ 40 mg/dl ന്
ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് 200  ന് താഴെ

  • ഫാറ്റി ആസിഡുകള്‍ രണ്ട് തരമുണ്ട് : പൂരിതവും, അപൂരിതവും