നൈട്രജന്‍ ബെയ്സുകള്‍

പ്യൂരിന്‍                   -പിരമിഡിന്‍

അഡിനിന്‍            -ഗുവാനിന്‍

സൈറ്റോസിന്‍     -തൈമിന്‍

  • ഡി.എന്‍.എ.യില്‍ പരസ്പര ജോഡികളായി കാണപ്പെടുന്ന നൈട്രജന്‍ ബെയ്സുകള്‍ :

അഡിനിന്‍    – തൈമിന്‍

ഗുവനിന്‍        – സൈറ്റോസിന്‍