മസ്തിഷ്കം(Brain)

 • നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ സുപ്രധാന ഭാഗങ്ങള്‍ : മസ്തിഷ്കവും, സുഷുമ്നയും
 • മസ്തിഷ്കത്തെ പൊതിഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്ന അസ്ഥിനിര്‍മ്മിതമായ ആവരണം : കപാലം (Cranium)
 • മസ്തിഷ്കത്തെ പൊതിഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്ന മൂന്ന് പാളിയുള്ള സ്തരം : മെനിഞ്ചസ്
 • മെനിഞ്ചസ് സ്തരപാളികള്‍ക്കിടയിലും, മസ്തിഷ്ക അറകളിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രാവകം : സെറിബ്രോ സ്പൈനല്‍ ദ്രവം
 • മസ്തിഷ്കത്തിന്‍റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങള്‍ : സെറിബ്രം, സെറിബെല്ലം, മെഡുല്ല ഒബ്ളോംഗേറ്റ
 • മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം : സെറിബ്രം (രണ്ട് അര്‍ദ്ധഗോളങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്നു)
 • സെറിബ്രത്തിന്‍റെ ബാഹ്യഭാഗമായ കോര്‍ട്ടക്സ് നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് : ഗ്രേമാറ്ററിനാല്‍
 • സെറിബ്രത്തിന്‍റെ ഇടത് – വലത് അര്‍ദ്ധഗോളങ്ങളെ തമ്മില്‍ യോജിപ്പിക്കുന്ന നാഡീകല : കോര്‍പ്പസ് കലോസം
 • പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്താല്‍ കാഴ്ച, കേള്‍വി, ഗന്ധം, രുചി, സ്പര്‍ശം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ബോധം ഉളവാക്കുന്ന മസ്തിഷ്കഭാഗം : സെറിബ്രം
 • ഭാവന, ചിന്ത, ഓര്‍മ്മ, ബുദ്ധിശക്തി എന്നിവയുടെ കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതും, ഐഛിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ മസ്തിഷ്കഭാഗം : സെറിബ്രം
 • സെറിബ്രത്തിന്‍റെ ഇടത് അര്‍ദ്ധഗോളം ശരീരത്തിന്‍റെ വലത് വശത്തിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.
 • സെറിബ്രത്തില്‍ കാണപ്പെടുന്ന സംസാരഭാഷയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേക കേന്ദ്രം : ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ (Broca’s area)
 • കണ്ടു പരിചയമുള്ള ഒരു വസ്തുവിന്‍റെ പേരു കേട്ടാല്‍ അതിന്‍റെ ചിത്രം മനസ്സില്‍ തെളിയാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഭാഗം : വെര്‍ണിക്കിന്‍റെ പ്രദേശം (Wernike’s area)
 • സെറിബ്രത്തിന് തൊട്ടു താഴെയായി കാണപ്പെടുന്ന നാഡീകേന്ദ്രം : തലാമസ്
 • സെറിബ്രത്തിലേക്കും, സെറിബ്രത്തില്‍ നിന്നുമുള്ള നാഡീയ ആവേഗങ്ങളുടെ പുനപ്രസരണ കേന്ദ്രമായി (Relay Station) പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന നാഡീകേന്ദ്രം : തലാമസ്
 • വേദനസംഹാരികള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് : തലാമസില്‍ (ഇവ വേദനയുടെ ആവേഗങ്ങള്‍ സെറിബ്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് തടയുന്നു)
 • നമ്മുള്‍ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തും സെറിബ്രത്തിലേക്കുള്ള ആവേഗങ്ങലെ തടയുന്നത് : തലാമസ്
 • സെറിബ്രത്തിന് പിറകില്‍ താഴെ രണ്ട് ദളങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗം : സെറിബല്ലം
 • ‘ലിറ്റില്‍ ബ്രെയ്ന്‍’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം : സെറിബെല്ലം
 • പേശീപ്രവര്‍ത്തനങ്ങലെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം : സെറിബെല്ലം
 • ശരീരത്തിന്‍റെ തുലനാവസ്ഥ നിലനിര്‍ത്തുന്നത് : സെറിബെല്ലം
 • മദ്യം ബാധിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം : സെറിബല്ലം
 • സെറിബല്ലത്തിന്‍റെ രണ്ട് ദളങ്ങളേയും തമ്മില്‍ യോജിപ്പിക്കുന്ന നാഡകല : പോണ്‍സ്
 • മസ്തിഷ്കത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും ചുവട്ടിലെ ഭാഗം : മെഡുല്ല ഒബ്ളോംഗേറ്റ
 • മെഡുല്ല ഒബ്ളോംഗേറ്റയുടെ ബാഹ്യഭാഗം വൈറ്റ്മാറ്ററും ആന്തരഭാഗം ഗ്രേമാറ്ററുമാണ്.
 • ശരീരത്തിലെ അനൈശ്ചിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് : മെഡുല്ല ഒബ്ളോംഗേറ്റ
 • നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അനൈശ്ചിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ : ഹൃദയസ്പന്ദനം, ശ്വസനം, പെരിസ്റ്റാള്‍സിസ്, രക്തക്കുഴലുകളുടെ സങ്കോചം, ഛര്‍ദ്ദി, ചുമ, തുമ്മല്‍
 • മെഡുല്ല ഒബ്ളോംഗേറ്റയുടെ തുടര്‍ച്ചയായി കാണപ്പെടുന്നഭാഗം : സുഷുമ്ന
 • മെഡുല്ല ഒബ്ളോംഗേറ്റയ്ക്ക് ഏല്‍ക്കുന്ന ആഘാതങ്ങള്‍ മരണത്തിന് കാരണമാകാം.
 • മസ്തിഷ്കത്തിലുള്ള ഒരു സുപ്രധാന ഭാഗം : ഹൈപോതലാമസ്
 • ശാരീരിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇത് ഹോര്‍മോണുകളും നിര്‍മ്മിക്കുന്നുണ്ട്.
 • ഹൈപോതലാമസ് നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ഹോര്‍മോണുകള്‍ : ഓക്സിടോസിന്‍, വാസോപ്രസിന്‍
 • (ഇവ പിയൂഷഗ്രന്ഥിയുടെ പിന്‍ദളങ്ങളില്‍ സംഭരിക്കപ്പെടുകയും ആവശ്യാനുസരണം രക്തത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു)
 • ശരീരോഷ്മാവ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന നാഡീകേന്ദ്രം (Thermostat)  കാണപ്പെടുന്നത് : ഹൈപോതലാമസില്‍
 • ശരീരത്തിലെ ജലത്തിന്‍റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് : വാസോപ്രസിന്‍ (ADH ആന്‍റി ഡൈ യൂററ്റിക് ഹോര്‍മോണ്‍)
 • വിശപ്പ്, ദാഹം, ലൈംഗികാസക്തി എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുന്നത് : ഹൈപോതലാമസ്
 • പീയൂഷ ഗ്രന്ഥിയില്‍ നിന്നുള്ള ഹോര്‍മോണ്‍ ഉല്‍പാദനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് : ഹൈപോതലാമസ്