രക്തകോശങ്ങള്‍ (Blood Cells)

  • മനുഷ്യരില്‍ മൂന്ന് തരം രക്തകോശങ്ങള്‍ കാണപ്പെടുന്നു : അരുണരക്താണുക്കള്‍, ശ്വേതരക്താണുക്കള്‍, പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകള്‍

രക്തകോശങ്ങള്‍                                  ധര്‍മ്മം

  • അരുണരക്താണുക്കള്‍ (RBC)                 -O2, CO2  സംവഹനം
  • ശ്വേതരക്താണുക്കള്‍ (WBC)                   -രോഗാണുക്കളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു
  • പ്ലേറ്റ്ലറ്റുകള്‍                                               -രക്തം കട്ടപിടിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു