രക്തഗ്രൂപ്പ് ((Blood Groups)

 • വിവിധ രക്തഗ്രൂപ്പുകള്‍ കണ്ടെത്തിയത് : കാള്‍ ലാന്‍ഡ് സ്റ്റെയ്നര്‍
 • മനുഷ്യരുടെ രക്തഗ്രൂപ്പുകള്‍ വ്യത്യസ്തങ്ങളാകാന്‍ കാരണം : രക്തത്തിലെ വിവിധതരം പ്രോട്ടീനുകള്‍
 • അരുണരക്താണുക്കളുടെ പ്രതലത്തില്‍ കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീനുകളാണ് : ആന്‍റിജനുകള്‍
 • രക്തപ്ലാസ്മയില്‍ കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീനുകളാണ് : ആന്‍റിബോഡികള്‍
 • രക്തഗ്രൂപ്പുകള്‍ നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നത് അവയിലെ ഏത് പ്രോട്ടീനിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് : ആന്‍റിജനുകള്‍
 • ആന്‍റിജനുകള്‍ രണ്ട് തരം : ആന്‍റിജന്‍ എ, ആന്‍റിജന്‍ ബി
 • കാള്‍ലാന്‍ഡ് സ്റ്റെയ്നര്‍ കണ്ടെത്തിയ രക്തഗ്രൂപ്പുകള്‍ : എ, ബി, എബി, ഒ
 • ആന്‍റിജന്‍ എ യും ബി യും ഉള്ള രക്തഗ്രൂപ്പ് : ഗ്രൂപ്പ് എബി
 • ആന്‍റിജന്‍ ഇല്ലാത്ത രക്തഗ്രൂപ്പ് : ഗ്രൂപ്പ് O
 • ആന്‍റിബോഡികള്‍ രണ്ട് തരം : ആന്‍റിബോഡി A, ആന്‍റിബോഡി B
 • ആന്‍റിബോഡി ഇല്ലാത്ത രക്തഗ്രൂപ്പ് : ഗ്രൂപ്പ് AB
 • രണ്ട് ആന്‍റിബോഡികളും ഉള്ള രക്തഗ്രൂപ്പ് : ഗ്രൂപ്പ് O
 • ആന്‍റിജന്‍ കാണപ്പെടുന്നത് : അരുണരക്താണുക്കളില്‍

ലോക രക്തദാന ദിനം   – ജൂണ്‍ 14
ദേശീയ രക്തദാനദിനം – ഒക്ടോബര്‍

 • ആന്‍റിബോഡി കാണപ്പെടുന്നത് : രക്ത പ്ലാസ്മയില്‍
 • യോജിക്കാത്ത രക്തങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ കലരുമ്പോള്‍ സ്വീകര്‍ത്താവിന്‍റെ രക്തപ്ലാസ്മയിലെ ആന്‍റിബോഡി, ദാതാവിന്‍റെ രക്തത്തിലെ അരുണരക്താണുക്കളെ കട്ടപിടിക്കുന്നതാണ് : അഗ്ലൂട്ടിനേഷന്‍

രക്തഗ്രൂപ്പ് ആന്‍റിജന്‍ ആന്‍റിബോഡി
A                       A                        b
B                       B                        a
AB                    A, B                   ………..
O                     ………                    a,b

രക്തഗ്രൂപ്പ്           സ്വീകരിക്കുന്ന രക്തഗ്രൂപ്പ്

A                                      A,O

B                                       B,O

A,B                                  A,B,O,AB

O                                       O

 • സാര്‍വ്വിക സ്വീകര്‍ത്താവ് (Universal recepient)  ഗ്രൂപ്പ് എബി
 • സാര്‍വ്വിക ദാതാവ് (Universal Donor)  : ഗ്രൂപ്പ് ഒ
 • എബി ഗ്രൂപ്പിന് ഏത് രക്തവും സ്വീകരിക്കാം. കാരണം : പ്ലാസ്മയില്‍ ആന്‍റിബോഡി ഇല്ല
 • ഒ ഗ്രൂപ്പിന് മറ്റെല്ലാവര്‍ക്കും രക്തം നല്‍കാം. കാരണം : അരുണരക്താണുക്കളില്‍ ആന്‍റിജനില്ല
 • മനുഷ്യരുടെ അരുണരക്താണുക്കളുടെ പ്രതലത്തില്‍ കാണപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ആന്‍റിജന്‍ :
 • ആര്‍.എച്ച്. ഘടകം
 • ആര്‍.എച്ച്. ഘടകം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് : റിസസ് കുരങ്ങിന്‍റെ രക്തത്തില്‍
 • ആര്‍.എച്ച്. ഘടകം ഉള്ള രക്തം : ആര്‍.എച്ച്. പോസിറ്റീവ് (Rh+ve)
 • ആര്‍.എച്ച്. ഇല്ലാത്ത രക്തം : ആര്‍.എച്ച്. നെഗറ്റീവ് (Rh-ve)
 • വിപരീത ആര്‍.എച്ച്. ഉള്ള രക്തങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ കലര്‍ന്നാലും അഗ്ലൂട്ടിനേഷന്‍ സംഭവിക്കും.
 • ലോകത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള രക്തഗ്രൂപ്പ് : ഒ പോസിറ്റീവ്
 • ഏറ്റവും അപൂര്‍വ്വമായ രക്തഗ്രൂപ്പ് : എ.ബി. നെഗറ്റീവ്
 • വളരെ കുറച്ച് പേരില്‍ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് : ബോംബെ ഗ്രൂപ്പ്
 • ലോകത്തിലെ ആദ്യ കൃത്രിമ രക്തം : ഹീമോപ്യൂവര്‍
 • രക്തബാങ്കുകളില്‍ രക്തം സൂക്ഷിയ്ക്കുന്ന താപനില : 40C
 • രക്തബാങ്കുകളില്‍ രക്തം സൂക്ഷിക്കാനായി ചേര്‍ക്കുന്ന രാസവസ്തു : സോഡിയം സിട്രേറ്റ്