സസ്യശാസ്ത്രം
ജീവശാസ്ത്ര ശാഖകള്‍ പിതാക്കന്മാര്‍
ലൈസോസം
റൈബോസോം
ക്രൊമാറ്റിന്‍ റെട്ടിക്കുലം
DNA & RNA
കോശ മസ്തിഷ്കം
കോശത്തിന്‍റെഘടന
കോശഭിത്തി
കോശസ്തരം
പ്രോട്ടോപ്ലാസം
കോശദ്രവ്യം
മൈറ്റോകോണ്‍ഡ്രിയ
ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകള്‍
ഗോള്‍ഗി വസ്തുക്കള്‍
അന്തര്‍ദ്രവ്യ ജാലിക
പെറോക്സിസോമുകള്‍
സ്ഫീറോസോമുകള്‍
കോശമര്‍മ്മം
ക്രോമാറ്റിന്‍ ജാലിക
കോശവിഭജനം
വര്‍ഗ്ഗീകരണശാസ്ത്രം
വര്‍ഗ്ഗീകരണം – സസ്യങ്ങളില്‍
വര്‍ഗ്ഗീകരണം ജന്തുക്കളില്‍
ദ്വിനാമ പദ്ധതി
സസ്യലോകം
സസ്യകലകള്‍
ധര്‍മ്മങ്ങള്‍
പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം
റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
വിശേഷണങ്ങൾ
പൈനാപ്പിള്‍
സസ്യശരീരം & പരാഗണം
വേരുകള്‍
ആഹാരസംഭരണം
ഉറപ്പിച്ചുനിര്‍ത്തല്‍
ജീവല്‍ പ്രധാന ധര്‍മ്മങ്ങള്‍
കാണ്ഡം
രൂപാന്തരങ്ങള്‍

ഇലകള്‍
പൂവ്
ഫലം
വിത്ത്
പരാഗണം
വിവിധതരം പരാഗണങ്ങള്‍
സസ്യചലനങ്ങള്‍
പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം
സസ്യവര്‍ണ്ണകങ്ങള്‍
വര്‍ണ്ണം
ഘടകമൂലകങ്ങള്‍

ഔഷധങ്ങള്‍
സസ്യഹോര്‍മോണുകള്‍
പരിസ്ഥിതി കലണ്ടര്‍
വിപ്ലവങ്ങള്‍
ഹരിതം
കള്‍ച്ചര്‍
ഗന്ധഘടകം
സ്വര്‍ണം
പട്ട്
പഴം നഗരം
കാര്‍ഷിക പുരസ്കാരങ്ങള്‍
ദേശീയ പുഷ്പം
ദേശീയ വൃക്ഷം- രാജ്യങ്ങള്‍
വേഗത്തില്‍ കുതിക്കാന്‍
സുഗന്ധം പരത്തും വ്യഞ്ജനങ്ങള്‍
സസ്യവിശേഷങ്ങള്‍
അപരനാമങ്ങള്‍
ഔഷധ സസ്യങ്ങള്‍
സസ്യങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങള്‍
ജീവശാസ്ത്ര പഠനങ്ങള്‍
അത്യുല്‍പാദനശേഷിയുള്ള വിളകള്‍
സ്വീഡലസ്
വര്‍ണകണങ്ങള്‍
കൃഷി സസ്യങ്ങളും ജലലഭ്യതയും
വിളവെടുപ്പുകാലങ്ങള്‍
വിളകള്‍

വര്‍ഗ്ഗീകരണം – സസ്യങ്ങളില്‍

 • അപുഷ്പികളായ സസ്യങ്ങള്‍ : താലോഫൈറ്റുകള്‍, ബ്രയോഫൈറ്റുകള്‍, ടെറിഡോഫൈറ്റുകള്‍
 • താലോഫൈറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട സസ്യങ്ങള്‍ : ആല്‍ഗകള്‍, ഫംഗസുകള്‍, ലൈക്കനുകള്‍
 • ആല്‍ഗകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം : ഫൈക്കോളജി
 • ഫംഗസുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം : മൈക്കോളജി
 • ആല്‍ഗയും ഫംഗസും ചേര്‍ന്ന് ജീവിക്കുന്ന സഹോപകാരിത ബന്ധമാണ് : ലൈക്കനുകള്‍
 • ഹരിതകമില്ലാത്ത പരപോഷികളായ താലോഫൈറ്റുകള്‍ ആണ് : ഫംഗസുകള്‍
 • കരയില്‍ വസിക്കുവാന്‍ തുടങ്ങിയ ഹരിതകമുള്ള ആദിമ സസ്യങ്ങള്‍ : ബ്രയോഫൈറ്റകള്‍
 • പന്നല്‍ച്ചെടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന സസ്യവിഭാഗം : ടെറിഡോഫൈറ്റകള്‍
 • ഫലങ്ങള്‍ ഇല്ലാതെ വിത്തുകള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന സപുഷ്പികളായ സസ്യങ്ങള്‍ : ജിംനോസ്പേമുകള്‍
 • ജിംനോസ്പേമുകള്‍ക്ക് ഉദാഹരണങ്ങള്‍ : പൈനസ്, സൈക്കസ്
 • ഫലങ്ങളോടുകൂടിയ വിത്തുകള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നതും സങ്കീര്‍ണ്ണ ഘടനയുള്ളതുമായ സസ്യവിഭാഗം : ആന്‍ജിയോസ്പേമുകള്‍
 • സസ്യവര്‍ഗ്ഗീകരണത്തിലെ പ്രധാന വിഭാഗങ്ങള്‍ : ക്ലാസ്, ഓര്‍ഡര്‍, ഫാമിലി, ജീവസ്, സ്പീഷിസ്
 • വര്‍ഗ്ഗീകരണത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം : സ്പീഷീസ്
 • സ്പീഷീസ് എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് : ജോണ്‍റേ
 • സൈലം, ഫ്ളോയം എന്നീ സംവഹന കലകള്‍ കാണപ്പെടുന്നത് : ആന്‍ജിയോസ്പേമുകളില്‍
 • ബീജപത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ആന്‍ജിയയോസ്പേമുകള്‍ രണ്ട് തരം :
 • ദ്വിബീജപത്രസസ്യങ്ങള്‍(Dicots),  ഏകബീജപത്ര സസ്യങ്ങള്‍ (Monocots)
error: