ജീവശാസ്ത്ര പഠനങ്ങള്‍

 • ജീവജാലങ്ങള്‍ – ബയോളജി
 • സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – ബോട്ടണി
 • സസ്യരോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – പ്ലാന്‍റ് പത്രോളജി
 • ജന്തുക്കള്‍ – സുവോളജി
 • സൂക്ഷ്മ ജീവികള്‍ – മൈക്രോബയോളജി
 • ഫംഗസുകള്‍ – മൈക്കോളജി
 • വൈറസ് – വൈറ്റോളജി
 • ബാക്ടീരിയ – ബാക്ടീരിയോളജി
 • ആല്‍ഗകള്‍ – ഫൈക്കോളജി
 • പന്നലുകള്‍ – ടെറിഡോളജി
 • പായല്‍ – ബ്രയോളജി
 • ഉരഗങ്ങള്‍ – ഹെര്‍പറ്റോളജി
 • പാമ്പുകള്‍ – ഓഫിയോളജി (സെര്‍പന്‍റോളജി)
 • മത്സ്യങ്ങള്‍ – ഇക്തിയോളജി
 • പക്ഷികള്‍ – ഓര്‍ണിത്തോളജി
 • പക്ഷിക്കൂടുകള്‍ – കാലിയോളജി (നിഡോളജി)
 • ഷഡ്പദങ്ങള്‍ – എന്‍റമോളജി
 • തിമിംഗലങ്ങള്‍ – സീറ്റോളജി
 • സസ്തനികള്‍ – മാമോളജി
 • മുട്ടകള്‍ – ഊളജി (ഓവലോളജി)
 • നായ്കള്‍ – സൈനോളജി
 • കുതിരകള്‍ – ഹിപ്പോളജി
 • ഉറുമ്പുകള്‍ – മര്‍മക്കോളജി
 • ചിലന്തികള്‍ – അരാക്നോളജി
 • പല്ലികള്‍ – സൗറോളജി (ടമൗൃീഹീഴ്യ)
 • ശുദ്ധജലം – ലിമ്നോളജി
 • ജീവികളും അവയുടെ ചുറ്റുപാടുകളും – ഇക്കോളജി
 • ജന്തുക്കലുടെ പെരുമാറ്റം – എത്തോളജി
 • വംശപാരമ്പര്യവും വ്യതിയാനവും – ജനറ്റിക്സ്
 • ശരീര ഘടനയും രൂപവും – മോര്‍ഫോളജി
 • നരവംശ ശാസ്ത്രം – ആന്ത്രോപോളജി
 • ജലജന്യരോഗങ്ങള്‍ – ഹൈഡ്രോപതി
 • ജന്തുക്കളുടെ പുറന്തോടിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം – കോങ്കോളജി
 • ഭൂമിക്ക് പുറത്തുള്ള ജീവി വിഭാഗം – എക്സോ ബയോളജി
 • സസ്യങ്ങളും ഭൗമോപരിതലവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം – ജിയോബോട്ടണി
 • സസ്യങ്ങളുടെ ഉല്പത്തിയും വികാസവും – ഫൈറ്റോളജി
 • സസ്യവര്‍ഗങ്ങളുടെ ഘടന – സൈനക്കോളജി
 • മണ്ണ്, കൃഷിരീതികള്‍ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – അഗ്രോളജി
 • പുല്ലുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം – അഗ്രസ്റ്റോളജി
 • വൃക്ഷങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം – ഡെന്‍ഡ്രോളജി
 • വിത്തുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – സ്പേമോളജി
 • മണ്ണിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – പെഡോളജി
 • പൂക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – ആന്തോളജി
 • പഴങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – പോമോളജി
 • ധാന്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – അഗ്രോണമി
 • ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – കാര്‍ഡിയോളജി
 • കരളിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – ഹെപ്പറ്റോളജി
 • തലച്ചോറിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – ഫ്രിനോളജി
 • തലയോട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – ക്രേനിയോളജി
 • വൃക്കകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – നെഫ്രോളജി
 • കണ്ണിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – ഒഫ്ത്താല്‍മോളജി
 • ചെവികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – ഓട്ടോളജി
 • മൂക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – റൈനോളജി
 • ത്വക്ക് രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – ഡെര്‍മറ്റോളജി
 • അഛികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – ഓസ്റ്റോയളജി
 • കോശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – സൈറ്റോളജി
 • നാഡീകോശങ്ങലെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – ന്യൂറോളജി
 • കലകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – ഹിസ്റ്റോളജി
 • രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – പത്തോളജി
 • പകര്‍ച്ച വ്യാധികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം – എപ്പിഡെമിയോളജി
 • രക്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – ഹീമറ്റോളജി
 • പേശികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – മയോളജി
 • പല്ലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – ഒഡന്‍റോളജി
 • മുടിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം – ട്രൈക്കോളജി
 • ഭ്രൂണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – എംബ്രിയോളജി
 • കാറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – അനിമോളജി
 • ഗ്രന്ഥികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – അഡിനോളജി
 • അന്തഃസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – എന്‍ഡോക്രൈനോളജി