സസ്യങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങള്‍

 • തെങ്ങ് – കൊക്കോസ് ന്യൂസിഫെറ
 • മാങ്ങ – മാഞ്ചിഫെറ ഇന്‍ഡിക്ക
 • കണിക്കൊന്ന – കാസിയ ഫിസ്റ്റുല
 • നെല്ല് – ഒറൈസ സറ്റൈവ
 • മരച്ചീനി – മാനിഹോട്ട് യൂട്ടിലിസിമ
 • കമുക് – അരെക്ക കറ്റെച്ചു
 • റബ്ബര്‍ – ഹെവിയ ബ്രസീലിയന്‍സിസ്
 • നെല്ലി – എംബ്ലിക്ക ഒഫീഷ്യനേല്‍
 • ഇഞ്ചി – ജിഞ്ചിബര്‍ ഒഫീഷ്യനേല്‍
 • സര്‍പ്പഗന്ധി – സെര്‍പ്പന്‍റിന കോര്‍ഡിഫോളിയ
 • കീഴാര്‍നെല്ലി – ഫിലാന്തസ് നിരൂരി
 • ഏലം – എലറ്റേറിയ കാര്‍ഡമോമം
 • ചുവന്നുള്ളി – അല്ലിയം സെപ
 • കസ്തൂരിമഞ്ഞള്‍ – കുര്‍ക്കുമ അരോമാറ്റിക്ക
 • കറ്റാര്‍വാഴ – ആലോ വേര
 • അത്തി – ഫൈക്കസ് ഗ്ലോമെറേറ്റ്
 • ഇത്തി – ഫൈക്കസ് ഗിബ്ബോസ
 • ആവണക്ക് – റിസിനസ് കമ്യൂണിസ്
 • മുന്തിരി – വിറ്റിസ് വിനിഫെറ
 • ഗോതമ്പ് – ട്രൈറ്റിക്കം ഏസ്റ്റൈവം
 • പരുത്തി – ഗോസിപിയം ഹിര്‍തൂസം
 • ചേമ്പ് – കൊളക്കേഷ്യ എസ്ക്കുലെന്‍റ
 • കാച്ചില്‍ – ഡയസ്കോറിയ അലോറ്റ
 • ചേന – അമോര്‍ഫോഫാലസ് കംപാനുലേറ്റഡ്
 • വഴുതന – സൊളാനം മെലോന്‍ജിന
 • തക്കാളി – സൊളാനം ലൈക്കോപെര്‍സിക്കം
 • പയര്‍ – വിഗ്ന അന്‍ഗ്വിക്കുലേറ്റ
 • കാബേജ് – ബ്രാസ്സിക്ക ഒളിറേസിയ
 • ആടലോടകം – അഡാത്തോഡ വസിക്ക നീസ്
 • അശോകം – സറാക്ക ഇന്‍ഡിക്ക
 • ആല്‍മരം – ഫൈക്കസ് ബംഗാളന്‍സിസ്
 • ചെമ്പരത്തി – ഹിബിസ്കസ് റോസാ സിനന്‍സിസ്
 • മുത്തങ്ങ – സൈപ്രസ് റോട്ടന്‍ഡസ്
 • താമര – നിലംബിയം സ്പീഷിയോസം
 • മരവാഴ – വന്‍ഡാ സ്പാത്തുലേറ്റ
 • നീലക്കുറിഞ്ഞി – സ്ട്രോബിലാന്തസ് കുന്തിയാന
 • വേപ്പ് – അസഡിറാക്ട് ഇന്‍ഡിക
 • തേയില – കാമല്ലിയ സിനന്‍സിസ്
 • തുമ്പ – ലൂക്കാസ് ആസ്പെറ
 • തൊട്ടാവാടി – മിമോസ പുഡിക്ക
 • തുളസി – ഓസിമം സാങ്റ്റം
 • കുരുമുളക് – അരെക്ക കറ്റെച്ച
 • കൂര്‍ക്ക – കോളിയസ് പാര്‍വിഫ്ളോറസ്
 • കരിമ്പ് – സക്കാരം ഒഫിനിനാരം
 • നാലുമണിപ്പൂവ് – മിറാബിലസ് ജലപ്പ