ലോഹങ്ങളുടെ തിളനിലയും
ടങ്സ്റ്റണ്‍             34100C
ഇരുമ്പ്                 28610C
ചെമ്പ്                  25670C
അലുമിനിയം   25190C
കാല്‍സ്യം          14840C
സിങ്ക്                    9070C
സോഡിയം         8830C
പൊട്ടാസ്യം         7740C