മനഃശാസ്ത്രം
ശിശുപെരുമാറ്റം പഠിക്കുന്ന രീതികൾ
ശിശുവികാസം
വികാസ തത്വങ്ങൾ
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ സ്വാധീനം
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ സ്വാധീനം
ജനിതക പാരമ്പര്യവും പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടൽ
ഇടപെടലിലൂടെയുള്ള വികാസം
വികാസസിദ്ധാന്തങ്ങൾ
എറിക്സന്‍റെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ സിദ്ധാന്തം
ശൈശവം
ആദ്യകാല ബാല്യം
പിൽക്കാല ബാല്യം
കൗമാരം
പിയാഷെയുടെ ബൗദ്ധിക വികസ സിദ്ധാന്തം
ഐന്ദ്രിയ ചാലകഘട്ടം
മനോവ്യാപാര പൂർവ്വഘട്ടം
വസ്തുനിഷ്ഠ മനോവ്യാപാരഘട്ടം
ഔപചാരിക മനോവ്യാപാരഘട്ടം
Social Constructs Related To Gender
വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം
പഠനം
ബുദ്ധി
വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ മനഃശാസ്ത്ര സമീപനങ്ങൾ
വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകരും സംഭാവനകളും
മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗങ്ങൾ
പൂർവ്വ കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടം
കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം
വ്യക്തിത്വം
പാഠ്യപദ്ധതി
രൂപീകരണം
പാഠ പുസ്തകം
ബോധനശാസ്ത്രം
പഠന പ്രക്രിയ
പഠന വൈകല്യങ്ങൾ
ഭാഷാധ്യാപകൻ
പഠന സമീപനങ്ങൾ
പഠന ശൈലികൾ
പഠന തന്ത്രങ്ങൾ
ബോധന സാമഗ്രഹികൾ
മൂല്യ നിർണ്ണയതന്ത്രങ്ങൾ

ആല്‍പ്പോര്‍ട്ട്

  • സവിശേഷ സിദ്ധാന്തം (Trait Theory) ആവിഷ്കരിച്ചത് – ആല്‍പ്പോര്‍ട്ട് 
  • ആല്‍പ്പോര്‍ട്ടിന്‍റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ ഒരു വ്യക്തിയില്‍ എത്രതരം സവിശേഷകള്‍ (Trait) ഉണ്ട്- 3
  • എത്രമത്തെ വയസ്സിലാണ് ആല്‍പ്പോര്‍ട്ട് ഫ്രോയിഡിനെ സന്ദര്‍ശിച്ചത് – 22
  • ആല്‍പ്പോര്‍ട്ടിന്‍റെ കാലഘട്ടം – 1897 – 1967
  • ‘പ്രോപ്രിയം’ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചതാര് – ആല്‍പ്പോര്‍ട്ട് 
  • ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വ ത്തിന്‍റെ  കാമ്പ് എന്നര്‍ത്ഥത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് -പ്രോപിയം 
  • ഒരാളില്‍ ചില പ്രത്യേക സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ മാത്രം പ്രകടമാകുന്ന സവിശേഷതകളെ ആല്‍പ്പോര്‍ട്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചത് – ദ്വിതീയ സവിശേഷതകൾ
  • ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകള്‍ മുഴുവന്‍ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഒരു ട്രെയിറ്റില്‍ ആണങ്കില്‍ അത് അറിയപ്പെടുന്നത് – മുഖ്യസവിശേഷത