മനഃശാസ്ത്രം
ശിശുപെരുമാറ്റം പഠിക്കുന്ന രീതികൾ
ശിശുവികാസം
വികാസ തത്വങ്ങൾ
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ സ്വാധീനം
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ സ്വാധീനം
ജനിതക പാരമ്പര്യവും പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടൽ
ഇടപെടലിലൂടെയുള്ള വികാസം
വികാസസിദ്ധാന്തങ്ങൾ
എറിക്സന്‍റെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ സിദ്ധാന്തം
ശൈശവം
ആദ്യകാല ബാല്യം
പിൽക്കാല ബാല്യം
കൗമാരം
പിയാഷെയുടെ ബൗദ്ധിക വികസ സിദ്ധാന്തം
ഐന്ദ്രിയ ചാലകഘട്ടം
മനോവ്യാപാര പൂർവ്വഘട്ടം
വസ്തുനിഷ്ഠ മനോവ്യാപാരഘട്ടം
ഔപചാരിക മനോവ്യാപാരഘട്ടം
Social Constructs Related To Gender
വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം
പഠനം
ബുദ്ധി
വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ മനഃശാസ്ത്ര സമീപനങ്ങൾ
വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകരും സംഭാവനകളും
മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗങ്ങൾ
പൂർവ്വ കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടം
കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം
വ്യക്തിത്വം
പാഠ്യപദ്ധതി
രൂപീകരണം
പാഠ പുസ്തകം
ബോധനശാസ്ത്രം
പഠന പ്രക്രിയ
പഠന വൈകല്യങ്ങൾ
ഭാഷാധ്യാപകൻ
പഠന സമീപനങ്ങൾ
പഠന ശൈലികൾ
പഠന തന്ത്രങ്ങൾ
ബോധന സാമഗ്രഹികൾ
മൂല്യ നിർണ്ണയതന്ത്രങ്ങൾ

ഇവാൻ പെട്രോവിച്ച് പാവ്ലോവ് 

  • പാവ്‌ലോവ് തന്‍റെ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ ചെയ്തത് – പട്ടിയില്‍ 
  • യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഏത് മേഖലയിലാണ് പാവ്‌ലോവ് നിപുണനായിരുന്നത്  – ശരീര ശാസ്ത്രം
  • സ്വാഭാവിക ചോദനവും കൃത്രിമ ചോദനവും ഏതു വ്യക്തിയുടെ പരീക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു – പാവ്‌ലോവ് 
  • അനുബന്ധം (Conditioning)എന്ന ആശയം ഏതു വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു – പാവ്‌ലോവ്
  • Law of Continguty, ചോദകങ്ങളുടെ സാമാന്യ വല്‍ക്കരണം, വിലോപം, വിളംബിത അനുബന്ധിത പ്രതികരണം ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരി ക്കുന്നു  – പാവ്‌ലോവ്
  •  രണ്ട് അനുഭവങ്ങള്‍ ഒരേസമയം ആവര്‍ത്തിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍ അതിലൊരെണ്ണം രണ്ടാമത്തേതിനെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു – Law of Lontiguity
  • അനുബന്ധം ചെയ്യപ്പെട്ട മണിനാദത്തോട് ഏറെക്കുറെ സമാനമായ മണിനാദങ്ങളെല്ലാം ഒരേ പോലെ പ്രതികരിക്കുന്നതിനെ – ചോദകങ്ങളുടെ സാമാന്യവല്‍ക്കരണം 
  • ഏറെക്കുറെ സമാനമായ ചോദകങ്ങള്‍ക്കിടയിലുള്ള സൂക്ഷ്മമായ വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയുന്ന പ്രക്രിയ – ചോദക വിവേചനം 
  • ആര്‍ജ്ജിച്ചെടുത്ത പ്രതികരണശേഷി നഷ്ടമാ ക്കുന്നതിനെ പാവ്‌ലോവ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് – വിലോപം 
  • ചോദകങ്ങള്‍ക്കിടയിലുള്ള കാലതാമസം പട്ടി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുവെങ്കില്‍ അത് – വിളംബിത അനുബന്ധിത പ്രതികരണം