മനഃശാസ്ത്രം
ശിശുപെരുമാറ്റം പഠിക്കുന്ന രീതികൾ
ശിശുവികാസം
വികാസ തത്വങ്ങൾ
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ സ്വാധീനം
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ സ്വാധീനം
ജനിതക പാരമ്പര്യവും പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടൽ
ഇടപെടലിലൂടെയുള്ള വികാസം
വികാസസിദ്ധാന്തങ്ങൾ
എറിക്സന്‍റെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ സിദ്ധാന്തം
ശൈശവം
ആദ്യകാല ബാല്യം
പിൽക്കാല ബാല്യം
കൗമാരം
പിയാഷെയുടെ ബൗദ്ധിക വികസ സിദ്ധാന്തം
ഐന്ദ്രിയ ചാലകഘട്ടം
മനോവ്യാപാര പൂർവ്വഘട്ടം
വസ്തുനിഷ്ഠ മനോവ്യാപാരഘട്ടം
ഔപചാരിക മനോവ്യാപാരഘട്ടം
Social Constructs Related To Gender
വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം
പഠനം
ബുദ്ധി
വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ മനഃശാസ്ത്ര സമീപനങ്ങൾ
വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകരും സംഭാവനകളും
മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗങ്ങൾ
പൂർവ്വ കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടം
കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം
വ്യക്തിത്വം
പാഠ്യപദ്ധതി
രൂപീകരണം
പാഠ പുസ്തകം
ബോധനശാസ്ത്രം
പഠന പ്രക്രിയ
പഠന വൈകല്യങ്ങൾ
ഭാഷാധ്യാപകൻ
പഠന സമീപനങ്ങൾ
പഠന ശൈലികൾ
പഠന തന്ത്രങ്ങൾ
ബോധന സാമഗ്രഹികൾ
മൂല്യ നിർണ്ണയതന്ത്രങ്ങൾ

എറിക് എച്ച് എറിക്സണ്‍

  •  മനോ-സാമൂഹിക വികാസ സിദ്ധാന്തം ആവി ഷ്കരിച്ചത് – എറിക്സണ്‍ 
  •  എറിക്സണ്‍ സാമൂഹിക ജീവിത പ്രതിസന്ധി കള്‍ അവതരിപ്പിച്ച വര്‍ഷം –  1956
  • എറിക്സന്‍റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ ജീവിത പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളുടെ എണ്ണം – 8
  • എറിക്സന്‍റെ ജന്മദേശം അമേരിക്ക 
എറിക്സന്‍റെ സാമൂഹ്യവികാസഘട്ടങ്ങള്‍.

 1, അടിസ്ഥാന വിശ്വാസം v/s അവിശ്വാസം 

2. സ്വാശ്രയത്വം v/s ലജ്ജ 

3. മുന്‍കയ്യെടുക്കല്‍ v/s കുറ്റബോധ (തളിപ്രായമാണ് ഇത്) 

4. കര്‍മോത്സുകത v/s അപകര്‍ഷത

 5. വ്യക്തിത്വസ്ഥാപനംv/s വ്യക്തിത്വ പ്രതി സന്ധി 

6, ഗാഢബന്ധംv/s ഏകാകിത്വം 

7. നിര്‍മ്മാണക്ഷമത v/s നിശ്ചലത

8, ഉദ്ഗ്രഥിതം v/s നിരാശ 

  • എറിക്സന്‍റെ സാമൂഹിക വികാസ സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ രീതി – കേസ് സ്റ്റഡി 
  •  എറിക് എച്ച് എറിക്സിന്‍റെ കാലഘട്ടം –  1902 – 1994