മനഃശാസ്ത്രം
ശിശുപെരുമാറ്റം പഠിക്കുന്ന രീതികൾ
ശിശുവികാസം
വികാസ തത്വങ്ങൾ
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ സ്വാധീനം
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ സ്വാധീനം
ജനിതക പാരമ്പര്യവും പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടൽ
ഇടപെടലിലൂടെയുള്ള വികാസം
വികാസസിദ്ധാന്തങ്ങൾ
എറിക്സന്‍റെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ സിദ്ധാന്തം
ശൈശവം
ആദ്യകാല ബാല്യം
പിൽക്കാല ബാല്യം
കൗമാരം
പിയാഷെയുടെ ബൗദ്ധിക വികസ സിദ്ധാന്തം
ഐന്ദ്രിയ ചാലകഘട്ടം
മനോവ്യാപാര പൂർവ്വഘട്ടം
വസ്തുനിഷ്ഠ മനോവ്യാപാരഘട്ടം
ഔപചാരിക മനോവ്യാപാരഘട്ടം
Social Constructs Related To Gender
വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം
പഠനം
ബുദ്ധി
വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ മനഃശാസ്ത്ര സമീപനങ്ങൾ
വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകരും സംഭാവനകളും
മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗങ്ങൾ
പൂർവ്വ കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടം
കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം
വ്യക്തിത്വം
പാഠ്യപദ്ധതി
രൂപീകരണം
പാഠ പുസ്തകം
ബോധനശാസ്ത്രം
പഠന പ്രക്രിയ
പഠന വൈകല്യങ്ങൾ
ഭാഷാധ്യാപകൻ
പഠന സമീപനങ്ങൾ
പഠന ശൈലികൾ
പഠന തന്ത്രങ്ങൾ
ബോധന സാമഗ്രഹികൾ
മൂല്യ നിർണ്ണയതന്ത്രങ്ങൾ

കാള്‍ റോജേഴ്സസ്

  • മാനവികതാവാദത്തിന് കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യം നല്‍കിയ ചിന്തകന്മാര്‍ – കാള്‍ റോജേഴ്സസ്, അബ്രഹാം മാസ് ലോ
  • ‘ആത്മസാക്ഷാത്കാരം’ എന്ന ആശയത്തിന് പ്രാധാന്യം നല്‍കിയത് – റോജേഴ്സ്, മാസ് ലോ
  • നന്മ-തിന്മകള്‍ വേര്‍തിരിച്ചറിയാനും തനിക്ക് അനുഗുണമായതിനെ വേര്‍തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശേഷിയെ റോജേഴ്സ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് – ജൈവ മൂ ല്യ നിര്‍ണ്ണയം . (Organismic Valging)
  •  കക്ഷികേന്ദ്രീകൃത ചികിത്സാരീതി ആവിഷ്കരിച്ചത്  – കാള്‍ റോജേഴ്സ് 
  • സ്വയം പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ ഓരോരുത്തര്‍ക്കും ഉള്ള കഴിവിനെ റോജേഴ്സ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് – കക്ഷികേന്ദ്രീകൃത ചികിത്സ 
  • മനു ഷ്യന്‍റെ എല്ലാ തരം മാനസിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കും കാരണമായി കാള്‍ റോജേഴ്സസ് കണക്കാക്കുന്നത് അഹം v/s അഹം മാതൃക
  •  സേവനം, പരിഗണന, അംഗീകാരം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളെ റോജേഴ്സ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് – അഹം പരിഗണന