മനഃശാസ്ത്രം
ശിശുപെരുമാറ്റം പഠിക്കുന്ന രീതികൾ
ശിശുവികാസം
വികാസ തത്വങ്ങൾ
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ സ്വാധീനം
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ സ്വാധീനം
ജനിതക പാരമ്പര്യവും പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടൽ
ഇടപെടലിലൂടെയുള്ള വികാസം
വികാസസിദ്ധാന്തങ്ങൾ
എറിക്സന്‍റെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ സിദ്ധാന്തം
ശൈശവം
ആദ്യകാല ബാല്യം
പിൽക്കാല ബാല്യം
കൗമാരം
പിയാഷെയുടെ ബൗദ്ധിക വികസ സിദ്ധാന്തം
ഐന്ദ്രിയ ചാലകഘട്ടം
മനോവ്യാപാര പൂർവ്വഘട്ടം
വസ്തുനിഷ്ഠ മനോവ്യാപാരഘട്ടം
ഔപചാരിക മനോവ്യാപാരഘട്ടം
Social Constructs Related To Gender
വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം
പഠനം
ബുദ്ധി
വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ മനഃശാസ്ത്ര സമീപനങ്ങൾ
വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകരും സംഭാവനകളും
മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗങ്ങൾ
പൂർവ്വ കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടം
കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം
വ്യക്തിത്വം
പാഠ്യപദ്ധതി
രൂപീകരണം
പാഠ പുസ്തകം
ബോധനശാസ്ത്രം
പഠന പ്രക്രിയ
പഠന വൈകല്യങ്ങൾ
ഭാഷാധ്യാപകൻ
പഠന സമീപനങ്ങൾ
പഠന ശൈലികൾ
പഠന തന്ത്രങ്ങൾ
ബോധന സാമഗ്രഹികൾ
മൂല്യ നിർണ്ണയതന്ത്രങ്ങൾ

കൊമേനിയസ്സ്

 • കൊമേനിയസ്സിന്‍റെ പൂര്‍ണ്ണനാമം ജോണ്‍ ആമസ് കൊമേനിയസ്
 • കൊമേനിയസ്സ് ജനിച്ചത് 1592ല്‍ മൊറേമിയ
 • ഏതു നൂറ്റാണ്ടിലാണ് കൊമേനിയസ് ജീവിച്ചി രുന്നത് – 17
 • The Great Didatic എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് കൊമേനിയസ് 
 • കൊമേനിയസിനെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തി ഫ്രാന്‍സിസ് ബേക്കണ്‍
 •  ആരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ലക്ഷ്യമാണ് അറിവ്, നന്മ, ഭക്തി – കൊമേനിയസ്സ് 
 • 1 വയസ്സ് മുതല്‍ 6 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്ത കൊമേനിയസ്സ് വളിച്ചത് – മദര്‍ സ്കൂള്‍
 • ‘ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ നന്മയും ഭക്തിയും ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറഞ്ഞത് – കൊമേനിയസ് 
 • Gate of TonguesUnlocked എന്ന കൃതി രചിച്ചത് -കൊമേനിയസ്സ്
 • കൊമേനിയസ്സിന്‍റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ മൂന്നു താക്കോലുകള്‍ ഏതെല്ലാം  – നല്ല അധ്യാപകര്‍, നല്ല പാഠപുസ്തകം, നല്ല  പഠനരീതികള്‍ 
 • വിദ്യാഭ്യാസം ജനകീയമാക്കണമെന്ന് വാദിച്ച വരില്‍ പ്രമുഖന്‍ – കൊമേനിയസ്സ് 
 • ‘ദൈവത്തിന്‍റെ ശാസ്വതാനന്ദം കണ്ടെത്തേണം ലോകത്തില്‍ ഒന്നും സ്വന്തമല്ല, എല്ലാം എല്ലാ വരുടേതുമാണ്” ആരുടെ വാക്കുകള്‍ – കൊമേനിയസ്സ് 
 • ഭൂമിയിലോ, സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലോ, പാതാളത്തിലോ ഉള്ള ഏതു വിജ്ഞാനത്തിനും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ അവകാശികളെന്ന്’ പറഞ്ഞത് – കൊമേനിയസ്സ് . 
 • കുട്ടികളെ കൂട്ടിലെ കിളികളെപ്പോലെ കരുതരുത്.അവരെ സ്വച്ഛന്ദം വിഹരിക്കാന്‍ അനുവദിക്കണം. അവരില്‍ മൂല്യങ്ങള്‍ വളരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കണം. ആരുടെ അഭിപ്രായം – കൊമേനിയസ്സ്.