മനഃശാസ്ത്രം
ശിശുപെരുമാറ്റം പഠിക്കുന്ന രീതികൾ
ശിശുവികാസം
വികാസ തത്വങ്ങൾ
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ സ്വാധീനം
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ സ്വാധീനം
ജനിതക പാരമ്പര്യവും പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടൽ
ഇടപെടലിലൂടെയുള്ള വികാസം
വികാസസിദ്ധാന്തങ്ങൾ
എറിക്സന്‍റെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ സിദ്ധാന്തം
ശൈശവം
ആദ്യകാല ബാല്യം
പിൽക്കാല ബാല്യം
കൗമാരം
പിയാഷെയുടെ ബൗദ്ധിക വികസ സിദ്ധാന്തം
ഐന്ദ്രിയ ചാലകഘട്ടം
മനോവ്യാപാര പൂർവ്വഘട്ടം
വസ്തുനിഷ്ഠ മനോവ്യാപാരഘട്ടം
ഔപചാരിക മനോവ്യാപാരഘട്ടം
Social Constructs Related To Gender
വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം
പഠനം
ബുദ്ധി
വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ മനഃശാസ്ത്ര സമീപനങ്ങൾ
വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകരും സംഭാവനകളും
മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗങ്ങൾ
പൂർവ്വ കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടം
കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം
വ്യക്തിത്വം
പാഠ്യപദ്ധതി
രൂപീകരണം
പാഠ പുസ്തകം
ബോധനശാസ്ത്രം
പഠന പ്രക്രിയ
പഠന വൈകല്യങ്ങൾ
ഭാഷാധ്യാപകൻ
പഠന സമീപനങ്ങൾ
പഠന ശൈലികൾ
പഠന തന്ത്രങ്ങൾ
ബോധന സാമഗ്രഹികൾ
മൂല്യ നിർണ്ണയതന്ത്രങ്ങൾ

ജറോം എസ് ബ്രൂണര്‍ 

 • വൈജ്ഞാനിക വികാസത്തിന് സമൂഹത്തിനും പരിസ്ഥിതിയ്ക്കും നിര്‍ണായക പങ്ക് ഉണ്ടെന്ന് കല്‍പ്പിച്ച വ്യക്തി – ജറോംസ് ബ്രൂണര്‍ 
 • താരതമ്യം നടത്തിയും സാമ്യവ്യത്യാസങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞും അതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വസ്തുക്കളെയും ആശയങ്ങളെയും തരംതിരി ക്കുകയും ചെയ്യലാണ് പഠനത്തിന്‍റെ മര്‍മ്മമെന്ന് പറഞ്ഞത് –  ജറോംസ് ബ്രൂണര്‍ 
 • പഠനത്തില്‍ സാമൂഹ്യ-സാംസ്കാരിക ഘടകങ്ങള്‍ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്‍കിയത് –  ജറോംസ് ബ്രൂണര്‍ 
 • ആകാംക്ഷയും അനിശ്ചിതത്വവും കണ്ടെത്തല്‍ പഠനത്തിന്‍റെ അനിവാര്യഘടകമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് –  ജറോംസ് ബ്രൂണര്‍
 • അടിസ്ഥാന ഘടന’ എന്ന ആശയത്തിന് പ്രാധാന്യം നല്‍കിയ വ്യക്തി – ജറോംസ് ബ്രൂണര്‍
 • Concept attainment model (ആശയാധാന മാതൃക) എന്ന ബോധനമാതൃക ആരുടെ സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിര്‍മ്മിച്ചത്  – ജറോംസ് ബ്രൂണര്‍ 
 • പഠനപ്രക്രിയയില്‍ സമൂഹത്തിനുള്ള അസന്നിഗ്ദ്ധമായ സ്ഥാനം അടിവരയിട്ട് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ ബ്രൂണറുടെ പുസ്തകം – The culture of Education 
 • പഠനത്തില്‍ ചാക്രികാരോഹണത്തിന് പ്രാധാന്യം നല്‍കിയത് – ബ്രൂണര്‍
 •  ‘അറിവ് ഒരു ഉല്‍പന്നമല്ല, ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. കുട്ടിയെ പഠിക്കാന്‍ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്’ എന്ന് പറഞ്ഞത് – ബ്രൂണര്‍ 
 • ‘സംസ്കാരം മനോവികസനത്തിന് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു’ പറഞ്ഞത്  – ബ്രൂണര്‍ 
 • പിയാഷെയുടെ ഇന്ദ്രിയ ചാലകഘട്ടത്തോട് സാദൃശ്യമുള്ള ബ്രൂണറുടെ ഘട്ടം –  പ്രവര്‍ത്തനഘട്ടം 
 • പിയാഷെയുടെ പ്രാഗ് മനോവ്യാപാരഘട്ടത്തിന് സമാനമായ ബുണറുടെ ഘട്ടം – ബിംബഘട്ടം 
 • ഔപചാരിക മനോവ്യാപാരഘട്ടത്തിന് സമാനമായ ബ്രൂണറുടെ ഘട്ടം – പ്രതീകാത്മക ഘട്ടം
 • വൈജ്ഞാനിക വികാസത്തെ ശിശുവികാസത്തിന്‍റെ അടിത്തറയായി കണ്ട വ്യക്തി  – ബ്രൂണര്‍ 
 • ബ്രൂണറുടെ ജന്മദേശം ന്യൂയോര്‍ക്ക് (യു എസ്) (1915)
 •  ‘Process of Education’ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത്  – ബ്രൂണര്‍ 
 • ‘കണ്ടെത്തല്‍ പഠനം’ ആവിഷ്കരിച്ചത് ബ്രൂണര്‍
 •  ‘ കണ്ടെത്തല്‍ പഠനം’ എന്ന ആശയം ഏതു പുസ്തകത്തിലാണ് ബ്രൂണര്‍ വിവരിച്ചത്  – Process of Education 
 • കണ്ടെത്തല്‍ പഠനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന പുസ്തകം Towards a theory of instruction
 • The Cultrue of Education എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് – ജറോംസ് ബ്രൂണര്‍
 •  പ്രവര്‍ത്തന ഘട്ടം, ബിംബനഘട്ടം, പ്രതിരൂപാത്മകഘട്ടം എന്നിവ വിവരിച്ചത്  – ജറോംസ് ബ്രൂണര്‍
 •  ഏതൊരു ആശയത്തിന്‍റെയും പ്രാഥമികതലമായി ബ്രൂണര്‍ കണക്കാക്കുന്നത്  –  (പവര്‍ത്തനഘട്ടം . 
 • മനസ്സില്‍ ബിംബങ്ങള്‍ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആശയരൂപീകരണം ആരുടെ – ബ്രൂണര്‍  (2 തലം) 
 • ചിഹ്നങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആശയരൂപീകരണവും, പ്രശ്നപരിഹാരവും സാധ്യമാക്കുന്ന ഘട്ടം  – പ്രതിരൂപാത്മക ഘട്ടം