മനഃശാസ്ത്രം
ശിശുപെരുമാറ്റം പഠിക്കുന്ന രീതികൾ
ശിശുവികാസം
വികാസ തത്വങ്ങൾ
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ സ്വാധീനം
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ സ്വാധീനം
ജനിതക പാരമ്പര്യവും പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടൽ
ഇടപെടലിലൂടെയുള്ള വികാസം
വികാസസിദ്ധാന്തങ്ങൾ
എറിക്സന്‍റെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ സിദ്ധാന്തം
ശൈശവം
ആദ്യകാല ബാല്യം
പിൽക്കാല ബാല്യം
കൗമാരം
പിയാഷെയുടെ ബൗദ്ധിക വികസ സിദ്ധാന്തം
ഐന്ദ്രിയ ചാലകഘട്ടം
മനോവ്യാപാര പൂർവ്വഘട്ടം
വസ്തുനിഷ്ഠ മനോവ്യാപാരഘട്ടം
ഔപചാരിക മനോവ്യാപാരഘട്ടം
Social Constructs Related To Gender
വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം
പഠനം
ബുദ്ധി
വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ മനഃശാസ്ത്ര സമീപനങ്ങൾ
വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകരും സംഭാവനകളും
മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗങ്ങൾ
പൂർവ്വ കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടം
കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം
വ്യക്തിത്വം
പാഠ്യപദ്ധതി
രൂപീകരണം
പാഠ പുസ്തകം
ബോധനശാസ്ത്രം
പഠന പ്രക്രിയ
പഠന വൈകല്യങ്ങൾ
ഭാഷാധ്യാപകൻ
പഠന സമീപനങ്ങൾ
പഠന ശൈലികൾ
പഠന തന്ത്രങ്ങൾ
ബോധന സാമഗ്രഹികൾ
മൂല്യ നിർണ്ണയതന്ത്രങ്ങൾ

ജോൺ ഡ്യൂയി

  • ജോൺ ഡ്യൂയി ജനിച്ചത് -യു എസ് എ
  • ‘The School and Society’ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് – ജോൺ ഡ്യൂയി 
  •  ‘ഭാവി ജീവിതത്തിന് വേണ്ട തയ്യാറെടുപ്പല്ല വിദ്യാഭ്യാസം. അത് യഥാര്‍ത്ഥ ജീവിതം തന്നെയാണ്’ ആരുടെ വാക്കുകള്‍ – ജോണ്‍ ഡ്യൂയി
  •  പ്രവര്‍ത്തനം, പ്രശ്നം, ദത്തങ്ങള്‍, നിഗമനം, പരിശോധന എന്നിങ്ങനെ ബോധന സബ്രദായത്തെ അഞ്ചായി തരം തിരിച്ചത് –  ജോണ്‍ ഡ്യൂയി
  • വീട്ടില്‍ നിന്നകന്ന ഒരു വീടായി (Home away from Home) വിദ്യാലയത്തെ കണക്കാക്കിയ വ്യക്തി – ജോൺ ഡ്യൂയി
  • ‘Moral Principles of Education’ എന്ന കൃതി രചിച്ചത്  – ജോൺ ഡ്യൂയി
  •  ജോണ്‍ ഡ്യൂയി  ചിക്കാഗോയില്‍ പ്രായോഗിക വാദ സിദ്ധാന്തത്തില്‍ അധിഷ്ഠിതമായ ലബോറട്ടറി സ്കൂള്‍ സ്ഥാപിച്ച വര്‍ഷം – 1876 
  • ജോണ്‍ ഡ്യൂയി അന്തരിച്ച വര്‍ഷം –  1952