മനഃശാസ്ത്രം
ശിശുപെരുമാറ്റം പഠിക്കുന്ന രീതികൾ
ശിശുവികാസം
വികാസ തത്വങ്ങൾ
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ സ്വാധീനം
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ സ്വാധീനം
ജനിതക പാരമ്പര്യവും പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടൽ
ഇടപെടലിലൂടെയുള്ള വികാസം
വികാസസിദ്ധാന്തങ്ങൾ
എറിക്സന്‍റെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ സിദ്ധാന്തം
ശൈശവം
ആദ്യകാല ബാല്യം
പിൽക്കാല ബാല്യം
കൗമാരം
പിയാഷെയുടെ ബൗദ്ധിക വികസ സിദ്ധാന്തം
ഐന്ദ്രിയ ചാലകഘട്ടം
മനോവ്യാപാര പൂർവ്വഘട്ടം
വസ്തുനിഷ്ഠ മനോവ്യാപാരഘട്ടം
ഔപചാരിക മനോവ്യാപാരഘട്ടം
Social Constructs Related To Gender
വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം
പഠനം
ബുദ്ധി
വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ മനഃശാസ്ത്ര സമീപനങ്ങൾ
വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകരും സംഭാവനകളും
മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗങ്ങൾ
പൂർവ്വ കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടം
കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം
വ്യക്തിത്വം
പാഠ്യപദ്ധതി
രൂപീകരണം
പാഠ പുസ്തകം
ബോധനശാസ്ത്രം
പഠന പ്രക്രിയ
പഠന വൈകല്യങ്ങൾ
ഭാഷാധ്യാപകൻ
പഠന സമീപനങ്ങൾ
പഠന ശൈലികൾ
പഠന തന്ത്രങ്ങൾ
ബോധന സാമഗ്രഹികൾ
മൂല്യ നിർണ്ണയതന്ത്രങ്ങൾ

തൊണ്‍ഡെയ്ക്ക്

  • ഏതുരാജ്യത്തിലെ സര്‍വകലാശാലിയെ അധ്യാപകനായിരുന്നു തൊണ്‍ഡെയ്ക്ക്  – ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ കൊളംബിയ 
  • സ്ഥലപാനം (Place Learning) ഉപകരണ പഠനം (Tool Learning) ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു – തൊണ്‍ഡെയ്ക്ക് 
  • ഏതു ജീവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് തോണ്‍ഡെക്ക് തന്‍റെ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തിയത് – പൂച്ച
  • സംബന്ധവാദം (Counectionsm)ആവിഷ്കരിച്ചത് – തൊണ്‍ഡെയ്ക്ക് 
  • ശ്രമപരാജയ സിദ്ധാന്തം (Trail and Error learning)രൂപപ്പെടുത്തിയത് – തൊണ്‍ഡെയ്ക്ക് 
  • ഫല നിയമം,അഭ്യാസനിയമം, സന്നദ്ധത നിയമം ഏതു സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു –  ശ്രമപരാജയ സിദ്ധാന്തം
  •  വിജയകരമായ ഓരോ പ്രകടനത്തിനും അനുയോജ്യമായ സമ്മാനമോ, പ്രശംസയോ നല്‍കുന്നത് പഠനത്തെ സഹായിക്കുമെന്ന് വിവരിച്ചത് – തൊണ്‍ഡെയ്ക്ക്
  • ഉരുവിടലിന്‍റെയും ആവര്‍ത്തന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെയും പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് തോണ്‍ഡെക്ക് പറഞ്ഞ സിദ്ധാന്തം – അഭ്യാസനിയമം 
  • പക്വത പഠനത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യത്തെ അടിവരയിട്ട നിയമം – സന്നദ്ധതാനിയമം
  • ബഹുമുഖ പ്രതികണനിയമം, മനോഭാവ നിയമം, സാദൃശ്യനിയമം, ധ്രുവീകരണ നിയമം, ഘടകങ്ങളുടെ പ്രഭാവനിയമം, ബൗധിത വ്യതിയാന നിയമം ഇവ തയ്യാറാക്കിയത് – തൊണ്‍ഡെയ്ക്ക്