മനഃശാസ്ത്രം
ശിശുപെരുമാറ്റം പഠിക്കുന്ന രീതികൾ
ശിശുവികാസം
വികാസ തത്വങ്ങൾ
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ സ്വാധീനം
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ സ്വാധീനം
ജനിതക പാരമ്പര്യവും പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടൽ
ഇടപെടലിലൂടെയുള്ള വികാസം
വികാസസിദ്ധാന്തങ്ങൾ
എറിക്സന്‍റെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ സിദ്ധാന്തം
ശൈശവം
ആദ്യകാല ബാല്യം
പിൽക്കാല ബാല്യം
കൗമാരം
പിയാഷെയുടെ ബൗദ്ധിക വികസ സിദ്ധാന്തം
ഐന്ദ്രിയ ചാലകഘട്ടം
മനോവ്യാപാര പൂർവ്വഘട്ടം
വസ്തുനിഷ്ഠ മനോവ്യാപാരഘട്ടം
ഔപചാരിക മനോവ്യാപാരഘട്ടം
Social Constructs Related To Gender
വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം
പഠനം
ബുദ്ധി
വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ മനഃശാസ്ത്ര സമീപനങ്ങൾ
വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകരും സംഭാവനകളും
മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗങ്ങൾ
പൂർവ്വ കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടം
കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം
വ്യക്തിത്വം
പാഠ്യപദ്ധതി
രൂപീകരണം
പാഠ പുസ്തകം
ബോധനശാസ്ത്രം
പഠന പ്രക്രിയ
പഠന വൈകല്യങ്ങൾ
ഭാഷാധ്യാപകൻ
പഠന സമീപനങ്ങൾ
പഠന ശൈലികൾ
പഠന തന്ത്രങ്ങൾ
ബോധന സാമഗ്രഹികൾ
മൂല്യ നിർണ്ണയതന്ത്രങ്ങൾ

 നോം ചോംസ്കി

  • നോം ചോംസ്കിയുടെ ജന്മദേശം ഫിലാഡല്‍ഫിയ (1928 ഡിസംബര്‍ 7) 
  • നോം ചോംസ്കിയുടെ ഗുരുനാഥന്‍ സെലിക് ഹാരിസ് 
  • ‘Marphophonemics of Modern Hebrew തീസിസ് തയ്യാറാക്കിയത് – നോം ചോംസ്കി
  •  ചോംസ്കിയുടെ പി.എച്ച്.ഡി. പ്രബന്ധത്തിന്‍റെ പേര് –  Transformational Analysis
  •  ഭാഷാ സമാര്‍ജ്ജന ഉപകരണം (LAD) തയ്യാറാക്കിയത് – നോം ചോംസ്കി
  •  സാര്‍വലൗകിക വ്യാകരണം (UG)രൂപപ്പെടുത്തിയത്  – നോം ചോംസ്കി 
  • ‘വ്യാകരണഘടന’ ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു – നോം ചോംസ്കി