മനഃശാസ്ത്രം
ശിശുപെരുമാറ്റം പഠിക്കുന്ന രീതികൾ
ശിശുവികാസം
വികാസ തത്വങ്ങൾ
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ സ്വാധീനം
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ സ്വാധീനം
ജനിതക പാരമ്പര്യവും പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടൽ
ഇടപെടലിലൂടെയുള്ള വികാസം
വികാസസിദ്ധാന്തങ്ങൾ
എറിക്സന്‍റെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ സിദ്ധാന്തം
ശൈശവം
ആദ്യകാല ബാല്യം
പിൽക്കാല ബാല്യം
കൗമാരം
പിയാഷെയുടെ ബൗദ്ധിക വികസ സിദ്ധാന്തം
ഐന്ദ്രിയ ചാലകഘട്ടം
മനോവ്യാപാര പൂർവ്വഘട്ടം
വസ്തുനിഷ്ഠ മനോവ്യാപാരഘട്ടം
ഔപചാരിക മനോവ്യാപാരഘട്ടം
Social Constructs Related To Gender
വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം
പഠനം
ബുദ്ധി
വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ മനഃശാസ്ത്ര സമീപനങ്ങൾ
വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകരും സംഭാവനകളും
മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗങ്ങൾ
പൂർവ്വ കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടം
കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം
വ്യക്തിത്വം
പാഠ്യപദ്ധതി
രൂപീകരണം
പാഠ പുസ്തകം
ബോധനശാസ്ത്രം
പഠന പ്രക്രിയ
പഠന വൈകല്യങ്ങൾ
ഭാഷാധ്യാപകൻ
പഠന സമീപനങ്ങൾ
പഠന ശൈലികൾ
പഠന തന്ത്രങ്ങൾ
ബോധന സാമഗ്രഹികൾ
മൂല്യ നിർണ്ണയതന്ത്രങ്ങൾ

പെസ്റ്റലോസി

 • പെസ്റ്റലോസി ജനിച്ച വര്‍ഷം 1746 
 • ഏതു രാജ്യത്തിലാണ് പെസ്റ്റലോസി ജനിച്ചത് സ്വിറ്റ്സര്‍ലന്‍റ് 
 • അധ്യാപക പരിശീലനം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് – പെസ്റ്റലോസി
 • ‘How JetudeTeachers her Children’ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് – പെസ്റ്റലോസി
 •  ‘മനുഷ്യത്വത്തിന്‍റെ പരമമായ പൂര്‍ണ്ണത നേടാന്‍ വ്യക്തികളെ സഹായിക്കുകയാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ ലക്ഷ്യം’ എന്ന് പറഞ്ഞത്  – പെസ്റ്റലോസി
 •  ‘ലഘുവായതില്‍ നിന്ന് സങ്കീര്‍ണ്ണതയിലേക്ക്’ എന്ന ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാര്  – പെസ്റ്റലോസി  
 • തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ ഉപജ്ഞാതാവായി പരിഗണിക്കുന്നത് – പെസ്റ്റലോസി 
 • നിരീക്ഷണം; വസ് തുബോധനം, അനുക്രമീകരണം എന്നിവ ആരുടെ ബോധനരീതിയുടെ സവിശേഷതയാണ് – പെസ്റ്റലോസി
 • ‘വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സംസാരിക്കുകയും എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് വരയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ ദര്‍ശനമാണ് – പെസ്റ്റലോസി എവിടെയാണ് പെസ്റ്റലോസി തന്‍റെ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചത് – ബര്‍ഗ് ടോര്‍ഫ്
 • വേഡനിലെ പ്രശസ്ത വിദ്യാലയത്തില്‍ 20 വര്‍ഷം അധ്യാപകനായിരുന്ന ചിന്തകന്‍ – പെസ്റ്റലോസി  
 • ‘നല്ല വീടാണ് ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാലയം. കാരണം സ്നേഹത്തിന്‍റെയും സഹകരണത്തി ന്‍റെയും കേന്ദ്രമാണിത്’ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് – പെസ്റ്റലോസി
 • പെസ്റ്റലോസി അന്തരിച്ച വര്‍ഷം 1827