മനഃശാസ്ത്രം
ശിശുപെരുമാറ്റം പഠിക്കുന്ന രീതികൾ
ശിശുവികാസം
വികാസ തത്വങ്ങൾ
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ സ്വാധീനം
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ സ്വാധീനം
ജനിതക പാരമ്പര്യവും പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടൽ
ഇടപെടലിലൂടെയുള്ള വികാസം
വികാസസിദ്ധാന്തങ്ങൾ
എറിക്സന്‍റെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ സിദ്ധാന്തം
ശൈശവം
ആദ്യകാല ബാല്യം
പിൽക്കാല ബാല്യം
കൗമാരം
പിയാഷെയുടെ ബൗദ്ധിക വികസ സിദ്ധാന്തം
ഐന്ദ്രിയ ചാലകഘട്ടം
മനോവ്യാപാര പൂർവ്വഘട്ടം
വസ്തുനിഷ്ഠ മനോവ്യാപാരഘട്ടം
ഔപചാരിക മനോവ്യാപാരഘട്ടം
Social Constructs Related To Gender
വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം
പഠനം
ബുദ്ധി
വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ മനഃശാസ്ത്ര സമീപനങ്ങൾ
വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകരും സംഭാവനകളും
മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗങ്ങൾ
പൂർവ്വ കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടം
കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം
വ്യക്തിത്വം
പാഠ്യപദ്ധതി
രൂപീകരണം
പാഠ പുസ്തകം
ബോധനശാസ്ത്രം
പഠന പ്രക്രിയ
പഠന വൈകല്യങ്ങൾ
ഭാഷാധ്യാപകൻ
പഠന സമീപനങ്ങൾ
പഠന ശൈലികൾ
പഠന തന്ത്രങ്ങൾ
ബോധന സാമഗ്രഹികൾ
മൂല്യ നിർണ്ണയതന്ത്രങ്ങൾ

ഫെഡറിക് ഫ്രോബല്‍

 • ഫെഡറിക് ഫ്രോബല്‍ ജനിച്ചത് 1782  – ജര്‍മ്മനി
 •  ‘കിന്‍റര്‍ഗാര്‍ട്ടന്‍’ എന്ന ആശയത്തിന്‍റെ ഉപജ്ഞാതാവ് – ഫ്രോബല്‍ 
 • ‘കിന്‍റര്‍ഗാര്‍ട്ടന്‍’ എന്ന വാക്കിനര്‍ത്ഥം  – കുട്ടികളുടെ പൂന്തോട്ടം
 • ഫ്രോബലിന്‍റെ പൂര്‍ണ്ണ നാമം – ഫെഡറിക് വില്‍ഹോം അഗസ്റ്റ് ഫ്രോബല്‍
 • സ്വയം പ്രവര്‍ത്തനമാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ മാര്‍ഗം’ ആരുടെ വാക്കുകള്‍ – ഫ്രോബല്‍
 •  ‘പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ ഉപജ്ഞാതാവ് – ഫ്രോബല്‍
 • ‘Education of Man എന്ന കൃതി രചിച്ചത് – ഫ്രോബല്‍ 
 • ഫ്രോബല്‍ തന്‍റെ പ്രഥമ കിന്‍റര്‍ഗാര്‍ട്ടന്‍  സ്ഥാപിച്ചത് – ബ്ലാങ്കന്‍ബര്‍ഗ് (1837) 
 • ‘വിദ്യാഭ്യാസവും വികസനവും’ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് – ഫ്രോബല്‍
 •  പഠന ത്തില്‍ ‘കളി രീ തിയ്ക്ക് ‘ കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യം നല്‍കിയതാര് – ഫ്രോബല്‍ 
 • നെപ്പോളിയനെതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകന്‍ – ഫ്രോബല്‍
 •  ‘ശിശുവിന്‍റെ നൂറ്റാണ്ട്’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന  നൂറ്റാണ്ട് – 19 
 • ‘Mother play and Nursery Songs കൃതി തയ്യാറാക്കിയത് – ഫ്രോബല്‍ 
 • ‘ശിശു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന്‍റെ ഉപജ്ഞാതാവ് – ഫ്രോബല്‍ 
 • ‘കളി’ രീതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് – ഫ്രോബല്‍
 • സ്വകീയ പ്രവര്‍ത്തനം (Self Activity) എന്ന തത്ത്വ ത്തില്‍ സംഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ്. ആരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയാണ് – ഫ്രോബല്‍