മനഃശാസ്ത്രം
ശിശുപെരുമാറ്റം പഠിക്കുന്ന രീതികൾ
ശിശുവികാസം
വികാസ തത്വങ്ങൾ
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ സ്വാധീനം
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ സ്വാധീനം
ജനിതക പാരമ്പര്യവും പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടൽ
ഇടപെടലിലൂടെയുള്ള വികാസം
വികാസസിദ്ധാന്തങ്ങൾ
എറിക്സന്‍റെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ സിദ്ധാന്തം
ശൈശവം
ആദ്യകാല ബാല്യം
പിൽക്കാല ബാല്യം
കൗമാരം
പിയാഷെയുടെ ബൗദ്ധിക വികസ സിദ്ധാന്തം
ഐന്ദ്രിയ ചാലകഘട്ടം
മനോവ്യാപാര പൂർവ്വഘട്ടം
വസ്തുനിഷ്ഠ മനോവ്യാപാരഘട്ടം
ഔപചാരിക മനോവ്യാപാരഘട്ടം
Social Constructs Related To Gender
വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം
പഠനം
ബുദ്ധി
വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ മനഃശാസ്ത്ര സമീപനങ്ങൾ
വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകരും സംഭാവനകളും
മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗങ്ങൾ
പൂർവ്വ കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടം
കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം
വ്യക്തിത്വം
പാഠ്യപദ്ധതി
രൂപീകരണം
പാഠ പുസ്തകം
ബോധനശാസ്ത്രം
പഠന പ്രക്രിയ
പഠന വൈകല്യങ്ങൾ
ഭാഷാധ്യാപകൻ
പഠന സമീപനങ്ങൾ
പഠന ശൈലികൾ
പഠന തന്ത്രങ്ങൾ
ബോധന സാമഗ്രഹികൾ
മൂല്യ നിർണ്ണയതന്ത്രങ്ങൾ

ഫ്രോയിഡ് 

 • ഫ്രോയിഡ് ജനിച്ച വര്‍ഷം 1896 മെയ് 6
 • ‘ഹിപ്നോസിഡ്’ എന്ന ചികിത്സാ രീതി ആവി ഷ്കരിച്ചത്  – ചാര്‍ക്കോട്ട് & ജാനര്‍
 •  ഏതു രോഗ ത്തിന്‍റെ ചികിത്സയ്ക്കാണ് ഹിപ് നോസിഡ് രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നത് – ഹിസ്റ്റീരിയ 
 • രോഗ കാരണമായ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് രോഗികള്‍ക്ക് സ്വയം തിരിച്ചറിവുണ്ടാക്കാന്‍ സഹായകമായ ചികിത്സാ നടത്തമാണ് – ഹിപ് നോസിസ്
 •  ഫ്രീ അസോസിയേഷന്‍ ‘ എന്ന ചികിത്സാ രീതി രൂപപ്പെടുത്തിയത് – ജോസഫ് ബൂവര്‍,ഫ്രോയിഡ് 
 • സ്വകാര്യപ്രദമായും സുഖപ്രദമായും ഒരു കട്ടിലിലോ, സോഫയിലോ ഇരിക്കുന്ന രോഗി ചികിത്സിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മുമ്പില്‍ തന്‍റെ മനസ്സ് തുറക്കുന്ന രീതി  – ഫ്രീ അസോസിയേഷന്‍ 
 • ഫ്രോയിഡിന്‍റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ മനസ്സിന് എത്ര തലങ്ങളുണ്ട് – 3
 • മനുഷ്യന്‍റെ ചിന്തകളും അനുഭവങ്ങളും ഉള്ള മനസ്സ് അറിയപ്പെടുന്നത് – ബോധമനസ്സ് 
 • ബോധമനസ്സിന്‍റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള മനസ്സ്  – ഉപബോധമനസ്സ് ബോധമനസ്സിനെക്കാള്‍ വലിയ വിശാലമായ മനസ്സ് – ഉപബോധമനസ്സ് 
 • ഉപബോധമനസ്സിന് താഴെയുള്ള മനസ്സ് – അബോധമനസ്സ് 
 • മനുഷ്യമനസ്സിന്‍റെ മഹാഭൂരിഭാഗവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മനസ്സ്  – അബോധമനസ്സ്
 • ഫ്രോയിഡ് മഞ്ഞുമല എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് മനസ്സ് – അബോധമനസ്സ് 
 • നാക്ക് പിഴകള്‍ (Slip of Tongue) വരാന്‍ കാരണമായ മനസ്സ് – അബോധമനസ്സ് 
 • ഇദ്, ഈഗോ, സൂപ്പര്‍ ഈഗോ എന്നീ അംശങ്ങളെ തരംതിരിച്ചതാര് – ഫ്രോയിഡ് 
 • ജന്മസിദ്ധമായ സവിശേഷതകളെയും നൈസര്‍ഗ്ഗിക പ്രചോദനങ്ങളെയും ഫ്രോയിഡ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് – ഇദ്
 • മനുഷ്യന്‍റെ പ്രാകൃതമായ ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രചോദനങ്ങളുമായണ് ………………….ന്‍റെ ഉള്ളടക്കം – ഇദ്
 • സുഖതത്ത്വ ത്തെ (Pleasure Principle) ആധാരമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് – ഇദ് 
 • സുഖം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് സാഹസവും പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന മനസ്സിന്‍റെ ഘടകം – ഇദ്
 • നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകസാഹചര്യങ്ങള്‍ യഥാര്‍ത്ഥബോധത്തോടെ പരിഗണിക്കണമെന്ന് നിര്‍ബന്ധിക്കുന്ന മനസ്സിന്‍റെ ഘടകം – ഈഗോ 
 • യാഥാര്‍ത്ഥ്യ തത്വത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മനസ്സിന്‍റെ ഘടകം –  ഈഗോ 
 • ഇദിന്‍റെ പ്രാകൃതമായ അഭിലാഷങ്ങളുമായി നിരന്തരം സംഘര്‍ഷത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്ന മനസ്സിന്‍റെ ഘടകം – ഈഗോ
 • കുട്ടികളുടെ വളര്‍ച്ചയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ —————- ശക്തമായിരിക്കും – ഇദ്
 • ഫ്രോയിഡിന്‍റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ മനസ്സിന്‍റെ മൂന്നാമത്തെ ഘടകം – സൂപ്പര്‍ ഈഗോ 
 • സൂപ്പര്‍ ഈഗോയുടെ ധര്‍മ്മം ഇദിന്‍റെ പ്രാകൃത ചോദകങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക 
 • സാമൂഹ്യതത്വം or സന്മാര്‍ഗ്ഗ തത്വത്തില്‍ അധിഷ്ഠിതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മനസ്സിന്‍റെ ഘടകം – സൂപ്പര്‍ ഈഗോ
 •  ആദ്യകാലഘട്ടങ്ങളില്‍ ഇദിന്‍റെ പ്രേരകശക്തി – ലിബിഡോ or ലൈംഗിക ത്വര
 •  മനുഷ്യന്‍റെ അടിസ്ഥാന പ്രകൃതത്തിന് അടിസ്ഥാനം  – ലൈംഗികത, ആക്രമണവാസന
 • മനസ്സിന്‍റെ ഘടന സങ്കല്‍പ്പത്തില്‍ ഫ്രോയിഡ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്  – ഇദ്, ഈഗോ, സൂപ്പര്‍ ഈഗോ 
 • ജനനം മുതല്‍ 2 വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘ ട്ടത്തെ ഫ്രോയിഡ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് – വദനഘട്ടം 
 • വദനഘട്ടത്തില്‍ ഇറോജീനസ് സോണ്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വായയില്‍ 
 • കുടിക്കുക, നുകരുക, കടിക്കുക തുടങ്ങിയ വായ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് താല്‍പര്യം കാണിക്കുന്ന കാലഘട്ടം – വദനഘട്ടം 
 • ഗുദഘട്ടം (Anal Stage) ആരംഭിക്കുന്ന കാലം 2 വയസ്സോടെ 
 • മലമൂത്ര വിസര്‍ജ്ജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളില്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ കുട്ടിയെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ഘട്ടം –  ഗുദഘട്ടം 
 • ലിംഗഘട്ടം (Phallic Stage)ആരംഭിക്കുന്നത്  –  5-6 വയസ്സ് 
 • മാതൃകാമന (Depidpus complex) പിതൃകാമന Electra Complex)കാണപ്പെടുന്നത്‌ –  ലിംഗഘട്ടത്തില്‍ 
 • കൗമാരത്തിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടം – നിർലീന ഘട്ടം  (Latent Stage)