മനഃശാസ്ത്രം
ശിശുപെരുമാറ്റം പഠിക്കുന്ന രീതികൾ
ശിശുവികാസം
വികാസ തത്വങ്ങൾ
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ സ്വാധീനം
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ സ്വാധീനം
ജനിതക പാരമ്പര്യവും പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടൽ
ഇടപെടലിലൂടെയുള്ള വികാസം
വികാസസിദ്ധാന്തങ്ങൾ
എറിക്സന്‍റെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ സിദ്ധാന്തം
ശൈശവം
ആദ്യകാല ബാല്യം
പിൽക്കാല ബാല്യം
കൗമാരം
പിയാഷെയുടെ ബൗദ്ധിക വികസ സിദ്ധാന്തം
ഐന്ദ്രിയ ചാലകഘട്ടം
മനോവ്യാപാര പൂർവ്വഘട്ടം
വസ്തുനിഷ്ഠ മനോവ്യാപാരഘട്ടം
ഔപചാരിക മനോവ്യാപാരഘട്ടം
Social Constructs Related To Gender
വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം
പഠനം
ബുദ്ധി
വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ മനഃശാസ്ത്ര സമീപനങ്ങൾ
വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകരും സംഭാവനകളും
മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗങ്ങൾ
പൂർവ്വ കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടം
കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം
വ്യക്തിത്വം
പാഠ്യപദ്ധതി
രൂപീകരണം
പാഠ പുസ്തകം
ബോധനശാസ്ത്രം
പഠന പ്രക്രിയ
പഠന വൈകല്യങ്ങൾ
ഭാഷാധ്യാപകൻ
പഠന സമീപനങ്ങൾ
പഠന ശൈലികൾ
പഠന തന്ത്രങ്ങൾ
ബോധന സാമഗ്രഹികൾ
മൂല്യ നിർണ്ണയതന്ത്രങ്ങൾ

ബി എഫ് സ്‌കിന്നര്‍

 •  ഏതു സര്‍വകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസറായിരുന്നു ബി എഫ് സ്‌കിന്നര്‍ – ഹാര്‍വാര്‍ഡ് 
 • മനഃശാസ്ത്ര പരീക്ഷണത്തിന് പേടകം തയ്യാറാക്കിയതാര് -സ്‌കിന്നര്‍ 
 • ഏതു ജീവികളിലാണ് സ്‌കിന്നര്‍ തന്‍റെ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തിയത് –  എലി, പ്രാവ് 
 • പ്രക്രിയാനുബന്ധ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് –  സ്കിന്നര്‍ 
 • ഓരോ പ്രതികരണത്തിന്‍റെയും അനന്തരഫലമായി വ്യവഹാരത്തിന്‍റെ രൂപപ്പെടലില്‍ നിര്‍ണ്ണായകമാവുന്നതിനെ ……………………. എന്നു പറയുന്നു – പ്രബലനം 
 • ഒരു താല്‍പര്യമുള്ള പ്രവര്‍ത്തനം മറ്റൊരു പവര്‍ത്തനത്തിന്‍റെ പ്രബലനകാരിയായി വര്‍ത്തിക്കുന്നതിനെയാണ്- പ്രീമാക് പ്രിന്‍സിപ്പിള്‍ 
 • ഭക്ഷണം, വെള്ളം തുടങ്ങിയ ജന്മസിദ്ധമായ അദിപ്രരണകള്‍ അറിയപ്പെടുന്നത് – പ്രാഥമിക പ്രബലനകാരികള്‍ 
 • അംഗീകാരം, പ്രശംസ, പ്രമോഷന്‍ തുടങ്ങിയ ആര്‍ജ്ജിച്ചെടുക്കുന്ന ചോദകങ്ങള്‍ അറിയപ്പെടുന്നത് – ദ്വിതീയ പ്രബലനകാരികള്‍ 
 • ഒരു വ്യവഹാരത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നല്‍കുന്ന തൃപ്തികരമായ ചോദനമാണ് – ധനപ്രബലനം 
 • ആനുപാതികരമായതോ, അസ്വസ്ഥജനകമോ  ആയ ഒരു ചോദകത്തെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിര്‍ദ്ദിഷ്ട വ്യവഹാരത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് – ഋണാത്മക പ്രബലനം 
 • പരിക്രമീകൃത ബോധനം (Programmed Instruction) ആവിഷ്‌കരിച്ചത്  –  സ്‌കിന്നര്‍ 
 • സ്വയംപഠനത്തിന് ഊന്നല്‍ നല്‍കി സ്കിന്നര്‍ ആവിഷ്കരിച്ച രീതി –  പരിക്രമീകൃത ബോധനം 
 • പ്രബലന സിദ്ധാന്തത്തിന്‍റെ പ്രായോഗിക സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് സ്‌കിന്നര്‍ തയ്യാറാക്കിയ രീതി – പരിക്രമീകൃത ബോധനം 
 • രേഖീയ കാര്യക്രമം (Liner Programme) ആവിഷ്കരിച്ചത് –  സ്കിന്നര്‍ 
 • ശാഖീയകാര്യക്രമം (Branched Programe) രൂപപ്പെടുത്തിയത് – നോര്‍മാന്‍ എ ക്രൗഡര്‍