മനഃശാസ്ത്രം
ശിശുപെരുമാറ്റം പഠിക്കുന്ന രീതികൾ
ശിശുവികാസം
വികാസ തത്വങ്ങൾ
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ സ്വാധീനം
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ സ്വാധീനം
ജനിതക പാരമ്പര്യവും പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടൽ
ഇടപെടലിലൂടെയുള്ള വികാസം
വികാസസിദ്ധാന്തങ്ങൾ
എറിക്സന്‍റെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ സിദ്ധാന്തം
ശൈശവം
ആദ്യകാല ബാല്യം
പിൽക്കാല ബാല്യം
കൗമാരം
പിയാഷെയുടെ ബൗദ്ധിക വികസ സിദ്ധാന്തം
ഐന്ദ്രിയ ചാലകഘട്ടം
മനോവ്യാപാര പൂർവ്വഘട്ടം
വസ്തുനിഷ്ഠ മനോവ്യാപാരഘട്ടം
ഔപചാരിക മനോവ്യാപാരഘട്ടം
Social Constructs Related To Gender
വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം
പഠനം
ബുദ്ധി
വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ മനഃശാസ്ത്ര സമീപനങ്ങൾ
വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകരും സംഭാവനകളും
മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗങ്ങൾ
പൂർവ്വ കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടം
കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം
വ്യക്തിത്വം
പാഠ്യപദ്ധതി
രൂപീകരണം
പാഠ പുസ്തകം
ബോധനശാസ്ത്രം
പഠന പ്രക്രിയ
പഠന വൈകല്യങ്ങൾ
ഭാഷാധ്യാപകൻ
പഠന സമീപനങ്ങൾ
പഠന ശൈലികൾ
പഠന തന്ത്രങ്ങൾ
ബോധന സാമഗ്രഹികൾ
മൂല്യ നിർണ്ണയതന്ത്രങ്ങൾ

വസ്തുനിഷ്ഠ മനോവ്യാപാരഘട്ടം (Concrete Operational Stage)

7 – 12 years age

ഏഴു വയസ്സു മുതല്‍ 12 വയസ്സു വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണിത്. ഒന്നില്‍ നിന്നും അടുത്തതിലേക്ക് എന്ന രീതി മാറി വസ്തുതകളെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുത്തി ക്രമീകൃതമായി ചിന്തിക്കാന്‍ കഴിയുന്നു. വസ്തുതകള്‍ എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്നവര്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ തുടങ്ങുന്നു. മനസ്സില്‍ സ്ഥിര ചിന്തയുണ്ടാകുന്നു. രൂപം മാറിയതുകൊണ്ട് മാത്രം അളവില്‍ മാറ്റമുണ്ടാകില്ല എന്നവര്‍ക്കു ബോധ്യമാകുന്നു. ഈ കഴിവിനെ Conservation എന്നു പറയുന്നു. വസ്തുക്കളെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിക്കാനും (classification)  ഗണങ്ങളാക്കാനും(serialization) ഈ കാലഘട്ടം മുതല്‍ അവര്‍ക്കു കഴിയുന്നു. വസ്തുക്കളും സംഭവങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും മനസ്സില്‍ ചിന്തകളായി പരിണമിക്കുന്നു. യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കാന്‍ അവര്‍ക്കു സാധിക്കുന്നു. സ്വയകേന്ദ്രീകൃത ചിന്താമാറി മറ്റുള്ളവരുടെ പിന്തകള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ സാധിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ വീക്ഷണകോണിലൂടെ കാണുന്നതിന് ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് കഴിയുന്നു. വസ്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലും അസാന്നിധ്യത്തിലും ചിന്ത സാധ്യമായി തീരുന്നു. വസ്തുക്കള്‍ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങള്‍ അവര്‍ക്കു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകുന്നു (transitivity).  അക്കങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളും മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും എഴുതാനും വായിക്കാനും സാധ്യമാവുന്നു. ഇതിന് പ്രത്യാവര്‍ത്തനം  (reversibility)  എന്നു പറയുന്നു. 3+1=1+3 എന്നവര്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഒരു വസ്തുവിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ചുചേര്‍ത്താല്‍ പൂര്‍ണ്ണവസ്തുകുന്നു എന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍ മുതല്‍ അവര്‍ അംഗീകരിക്കുന്നു.