മനഃശാസ്ത്രം
ശിശുപെരുമാറ്റം പഠിക്കുന്ന രീതികൾ
ശിശുവികാസം
വികാസ തത്വങ്ങൾ
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ സ്വാധീനം
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ സ്വാധീനം
ജനിതക പാരമ്പര്യവും പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടൽ
ഇടപെടലിലൂടെയുള്ള വികാസം
വികാസസിദ്ധാന്തങ്ങൾ
എറിക്സന്‍റെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ സിദ്ധാന്തം
ശൈശവം
ആദ്യകാല ബാല്യം
പിൽക്കാല ബാല്യം
കൗമാരം
പിയാഷെയുടെ ബൗദ്ധിക വികസ സിദ്ധാന്തം
ഐന്ദ്രിയ ചാലകഘട്ടം
മനോവ്യാപാര പൂർവ്വഘട്ടം
വസ്തുനിഷ്ഠ മനോവ്യാപാരഘട്ടം
ഔപചാരിക മനോവ്യാപാരഘട്ടം
Social Constructs Related To Gender
വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം
പഠനം
ബുദ്ധി
വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ മനഃശാസ്ത്ര സമീപനങ്ങൾ
വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകരും സംഭാവനകളും
മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗങ്ങൾ
പൂർവ്വ കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടം
കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം
വ്യക്തിത്വം
പാഠ്യപദ്ധതി
രൂപീകരണം
പാഠ പുസ്തകം
ബോധനശാസ്ത്രം
പഠന പ്രക്രിയ
പഠന വൈകല്യങ്ങൾ
ഭാഷാധ്യാപകൻ
പഠന സമീപനങ്ങൾ
പഠന ശൈലികൾ
പഠന തന്ത്രങ്ങൾ
ബോധന സാമഗ്രഹികൾ
മൂല്യ നിർണ്ണയതന്ത്രങ്ങൾ

വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ സ്വാധീനം

പരിസ്ഥിതി എന്നത് ഒരാള്‍ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യം മാത്രമല്ല, മറിച്ച് അയാള്‍ ഗര്‍ഭം ധരിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍ മുതല്‍ രമിക്കുമ്പോള്‍ വരെയുള്ള ഭൗതീക, മാനസിക, പരിസ്ഥിതിയുടെ ആകെ തുകയാണ്. ഭൗതീക സാഹചര്യം ഒരാളില്‍ യാതൊരുവിധ സ്വാധീനവും ചെലുത്താതിരുന്നാല്‍ അതിനെ പാരിസ്ഥിതിക ഘടകമായി കണക്കാക്കാന്‍ കഴിയില്ല. ഇരട്ടകളില്‍ നടത്തപ്പെട്ട പഠനങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത പരിസ്ഥിതിയില്‍ വളര്‍ത്തപ്പെടുന്ന ഇരട്ടകള്‍ രണ്ടു പേരുടെയും IQ ല്‍ (ബൗദ്ധിക നിലവാരത്തില്‍) വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നാണ്. 1941-ല്‍ വുഡ്വര്‍ത്ത് (Woodworth) നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിലും ഒരേ ജനിത പാരമ്പര്യമുള്ള കുട്ടികളുടെ ബൗദ്ധീക നിലവാരം (IQ) അവര്‍ വളര്‍ത്തപ്പെടുന്ന പരിസ്ഥിതിക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും എന്ന് സ്ഥിതീകരിച്ചു.