മനഃശാസ്ത്രം
ശിശുപെരുമാറ്റം പഠിക്കുന്ന രീതികൾ
ശിശുവികാസം
വികാസ തത്വങ്ങൾ
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ സ്വാധീനം
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ സ്വാധീനം
ജനിതക പാരമ്പര്യവും പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടൽ
ഇടപെടലിലൂടെയുള്ള വികാസം
വികാസസിദ്ധാന്തങ്ങൾ
എറിക്സന്‍റെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ സിദ്ധാന്തം
ശൈശവം
ആദ്യകാല ബാല്യം
പിൽക്കാല ബാല്യം
കൗമാരം
പിയാഷെയുടെ ബൗദ്ധിക വികസ സിദ്ധാന്തം
ഐന്ദ്രിയ ചാലകഘട്ടം
മനോവ്യാപാര പൂർവ്വഘട്ടം
വസ്തുനിഷ്ഠ മനോവ്യാപാരഘട്ടം
ഔപചാരിക മനോവ്യാപാരഘട്ടം
Social Constructs Related To Gender
വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം
പഠനം
ബുദ്ധി
വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ മനഃശാസ്ത്ര സമീപനങ്ങൾ
വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകരും സംഭാവനകളും
മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗങ്ങൾ
പൂർവ്വ കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടം
കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം
വ്യക്തിത്വം
പാഠ്യപദ്ധതി
രൂപീകരണം
പാഠ പുസ്തകം
ബോധനശാസ്ത്രം
പഠന പ്രക്രിയ
പഠന വൈകല്യങ്ങൾ
ഭാഷാധ്യാപകൻ
പഠന സമീപനങ്ങൾ
പഠന ശൈലികൾ
പഠന തന്ത്രങ്ങൾ
ബോധന സാമഗ്രഹികൾ
മൂല്യ നിർണ്ണയതന്ത്രങ്ങൾ

വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ (Heridity) സ്വാധീനം

ജനിതക ഘടകങ്ങളിലൂടെ മാതാപിതാക്കളില്‍ നിന്നും മക്കളിലേക്കു പകരുന്ന പാരമ്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.  സാമൂഹ്യ ചുറ്റുപാടുകളുടെ സ്വാധീനം മൂലം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ പാരമ്പര്യമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വളരുന്ന ചുറ്റുപാടുകളുടെ സ്വാധീനത്താല്‍ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാംസ്ക്കാരിക പാരമ്പര്യവുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ ശിശു വികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ജനിതക ഘടകങ്ങളിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മുടിയുടെ നിറം, കണ്ണിന്‍റെ നിറം, തൊലിയുടെ നിറം, ശരീരഘടന തുടങ്ങിയവയാണ്. ബൗദ്ധീകമായ കഴിവുകളും നൈപുണ്യങ്ങളും ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വൈജ്ഞാനിക മേഖലയോടുള്ള ആഭിമുഖ്യവും മറ്റും ഇങ്ങനെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.  കലാകാരന്‍റെ മക്കളിലേയ്ക്ക് കലാവാസന കടന്നു വരുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. പെരുമാറ്റ ജനിതക ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തില്‍ പഠനം നടത്തിയ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്  ഡോ.ഡേവിഡ് റീസ് (Dr. David Reiss).