മനഃശാസ്ത്രം
ശിശുപെരുമാറ്റം പഠിക്കുന്ന രീതികൾ
ശിശുവികാസം
വികാസ തത്വങ്ങൾ
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ സ്വാധീനം
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ സ്വാധീനം
ജനിതക പാരമ്പര്യവും പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടൽ
ഇടപെടലിലൂടെയുള്ള വികാസം
വികാസസിദ്ധാന്തങ്ങൾ
എറിക്സന്‍റെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ സിദ്ധാന്തം
ശൈശവം
ആദ്യകാല ബാല്യം
പിൽക്കാല ബാല്യം
കൗമാരം
പിയാഷെയുടെ ബൗദ്ധിക വികസ സിദ്ധാന്തം
ഐന്ദ്രിയ ചാലകഘട്ടം
മനോവ്യാപാര പൂർവ്വഘട്ടം
വസ്തുനിഷ്ഠ മനോവ്യാപാരഘട്ടം
ഔപചാരിക മനോവ്യാപാരഘട്ടം
Social Constructs Related To Gender
വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം
പഠനം
ബുദ്ധി
വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ മനഃശാസ്ത്ര സമീപനങ്ങൾ
വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകരും സംഭാവനകളും
മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗങ്ങൾ
പൂർവ്വ കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടം
കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം
വ്യക്തിത്വം
പാഠ്യപദ്ധതി
രൂപീകരണം
പാഠ പുസ്തകം
ബോധനശാസ്ത്രം
പഠന പ്രക്രിയ
പഠന വൈകല്യങ്ങൾ
ഭാഷാധ്യാപകൻ
പഠന സമീപനങ്ങൾ
പഠന ശൈലികൾ
പഠന തന്ത്രങ്ങൾ
ബോധന സാമഗ്രഹികൾ
മൂല്യ നിർണ്ണയതന്ത്രങ്ങൾ

ശിശുവികാസം

ശിശുവികാസം മനഃശാസ്ത്രത്തില്‍ ശാരീരികവും, ബൗദ്ധികവും, സാമൂഹികവും, വൈകാരികവുമായ മാറ്റങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയുടെ വികാസം അയാളുടെ ജീവിതകാലമത്രയും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭൗതീകവും, ജീവശാസ്ത്രപരവും, സാമൂഹികവും, ചരിത്രപരവും, സാംസ്കാരികവും, മാനസികവുമായ പല ഘടകങ്ങളും വികാസത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു

പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങള്‍ക്കും സാംസ്ക്കാരിക ഘടകങ്ങള്‍ക്കും വികാസത്തിന്മേലുള്ള  സ്വാധീനം വളരെ വലുതാണ്. മേല്‍പ്പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങളും ജനിതക ഘടകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നിരന്തര ഇടപെടലാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വികാസത്തിന്‍റെ കാതല്‍. ഒരു സമൂഹം പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കുകയും തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്ന മൂല്യങ്ങളും, വിശ്വാസങ്ങളും, അറിവുകളും, അനുഭവങ്ങളുമാണ് സംസ്കാരം. ആശയവിനിമയത്തിലൂടെയും ജീവിതരീതിയിലൂടെയുമാണ് സംസ്ക്കാരം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതായത് ജനിതക പാരമ്പര്യ (heridity) ഘടകങ്ങളും പാരിസ്ഥിതിക സാംസ്കാരിക (environmental and cultural) ഘടകങ്ങളുമാണ് ശിശുവികാസത്തെ നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നത് എന്നുപറയാം.