മനഃശാസ്ത്രം
ശിശുപെരുമാറ്റം പഠിക്കുന്ന രീതികൾ
ശിശുവികാസം
വികാസ തത്വങ്ങൾ
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ സ്വാധീനം
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ സ്വാധീനം
ജനിതക പാരമ്പര്യവും പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടൽ
ഇടപെടലിലൂടെയുള്ള വികാസം
വികാസസിദ്ധാന്തങ്ങൾ
എറിക്സന്‍റെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ സിദ്ധാന്തം
ശൈശവം
ആദ്യകാല ബാല്യം
പിൽക്കാല ബാല്യം
കൗമാരം
പിയാഷെയുടെ ബൗദ്ധിക വികസ സിദ്ധാന്തം
ഐന്ദ്രിയ ചാലകഘട്ടം
മനോവ്യാപാര പൂർവ്വഘട്ടം
വസ്തുനിഷ്ഠ മനോവ്യാപാരഘട്ടം
ഔപചാരിക മനോവ്യാപാരഘട്ടം
Social Constructs Related To Gender
വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം
പഠനം
ബുദ്ധി
വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ മനഃശാസ്ത്ര സമീപനങ്ങൾ
വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകരും സംഭാവനകളും
മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗങ്ങൾ
പൂർവ്വ കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടം
കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം
വ്യക്തിത്വം
പാഠ്യപദ്ധതി
രൂപീകരണം
പാഠ പുസ്തകം
ബോധനശാസ്ത്രം
പഠന പ്രക്രിയ
പഠന വൈകല്യങ്ങൾ
ഭാഷാധ്യാപകൻ
പഠന സമീപനങ്ങൾ
പഠന ശൈലികൾ
പഠന തന്ത്രങ്ങൾ
ബോധന സാമഗ്രഹികൾ
മൂല്യ നിർണ്ണയതന്ത്രങ്ങൾ

ജനിതക പാരമ്പര്യവും പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടൽ

വികാസത്തിലെ ജനിതക പാരമ്പര്യത്തിന് ഒരു കുട്ടിയുടെ പ്രകൃതം nature) എന്നും പാരിസ്ഥിതിക സ്വാധീനത്തിന് പരിപോഷണം (nurture) എന്നു പറയുന്നു. ശിശുവികാസം ഇതില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചല്ല ഇരിക്കുന്നത്. ഇവ തമ്മിലുള്ള നിരന്തര ഇടപെടലാണ് ശിശുവികാസത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥനം. എത്ര ഉയര്‍ന്ന കഝ നിലവാരമുള്ള കുട്ടിയായാലും നിരക്ഷരരായ മാതാപിതാക്കളുടെ കൂടെ പഠിക്കുവാന്‍ സാഹചര്യങ്ങളില്ലാത്ത പരിസ്ഥിതിയില്‍ വളര്‍ന്നാല്‍ ആ കുട്ടിയുടെ ബൗദ്ധിക വളര്‍ച്ച മുരടിച്ചു പോകും. സംഗീത വാസനയുള്ള കുട്ടിയെ സംഗീത സ്കൂളില്‍ ചേര്‍ത്തു പഠിപ്പിച്ചാല്‍ സംഗീതത്തിലുള്ള കഴിവും പ്രകടനവും മെച്ചമാകുമല്ലോ. ഇതില്‍ നിന്നും ഒരു കുട്ടിയുടെ വികാസം ജനിതകഘടകങ്ങളെയും പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാണ്.