ഭാഷാപഠനത്തിൽ അനുവർത്തിക്കേണ്ട മുൻഗണനാക്രമം ?

 
 
 
 

ഇലക്ടാകോംപ്ലക്സ് എന്നത് ?

 
 
 
 

സ്കൂൾ കോംപ്ലക്സ് എന്നത് ?

 
 
 
 

ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് അധ്യാപകദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ?

 
 
 
 

കേരള പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസ വികസന സൊസൈറ്റി ചെയർമാൻ

 
 
 
 

NEEM പൂർണരൂപം?

 
 
 
 

ജീൻ പിയാഷെയുടെ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം അമൂർത്ത ചിന്ത സാധ്യമാകുന്ന വികസന ഘട്ടം ഏത് ?

 
 
 
 

സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലും പഠനത്തിലും വൈകാരിക ബുദ്ധി യുടെ പ്രാധാന്യം വിശദമാക്കിയത് ?

 
 
 
 

രക്ഷിതാക്കൾ നൽകുന്ന പ്രബലത്തോട് ശബ്ദവും വാക്കുകളുപയോഗിച്ച പ്രതികരിക്കുന്ന അതിലൂടെയാണ് കുട്ടിയെ ഭാഷാവികസനം നടക്കുന്നതെന്ന് സൂചിപ്പിച്ച മനശാസ്ത്ര സമീപനം ?

 
 
 
 

കുട്ടികൾ ആദ്യമായി സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ മിക്കവാറും എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നവയാണ് ?

 
 
 
 

എൽ. എസ്, വിഗോട്സ്കിയുടെ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം അറിവ്

 
 
 
 

പഠനവൈകല്യത്തിനുള്ള കാരണമായി പരിഗണിക്കാത്തതേത് ?

 
 
 
 

ടാക്സോണമി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന ബുദ്ധിപരമായ കഴിവുകളിൽ പെടാത്തത്

 
 
 
 

ചിന്തോദ്ദീപകവും തുറന്നതുമായ ചോദ്യങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ?

 
 
 
 

KCF – 2007 നെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പാഠ്യപദ്ധതി മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന പഠന രീതികളിൽ പെടാത്തത്

 
 
 
 

ചുവടെ ചേർത്ത പരാമർശങ്ങളിൽ കുട്ടിയുടെ തുടർന്നുള്ള പഠനത്ത ഗുണകരമായി ബാധിക്കുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് ഏത് ?

 
 
 
 

പഠനത്തിൽ കുട്ടിക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്ന വികസനത്തിന് സമീപസ്ഥ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ പര്യാപ്തം അല്ലാത്തത് ?

 
 
 
 

ദൃശ്യ സ്ഥലപരമായ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാൻ അവസരം നൽകുന്ന പ്രവർത്തനം ഏത് ?

 
 
 
 

നവജാതശിശുവിന്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും പ്രവചിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം?

 
 
 
 

ഡിപ്രഷൻ അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികള് ലക്ഷണങ്ങൾപെടാത്തത് ?

 
 
 
 

കുട്ടികൾ ചലനാത്മകത ഉള്ളവരാണ് എന്ന് ആണ് വിശ്വസിക്കുന്ന അധ്യാപകൻ ഒരുക്കുന്ന പഠന ബോധന പ്രക്രിയ യുടെ പ്രത്യേകതയിൽ പെടാത്തത് ?

 
 
 
 

പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകാറുള്ള മാനസിക പിരിമുറുക്കം ഇല്ലാതാക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ?

 
 
 
 

ഗണിതപരമായ conservation skill ൽ കുട്ടി ആദ്യം ആർജിക്കുന്നത് ?