ലെന്‍സ് (Lens)

  • ഫോക്കസ്ദൂരം : ഒരു ലെന്‍സിന്‍റെ പ്രകാശീയ കേന്ദ്രത്തിനും മുഖ്യ ഫോക്കസിനും ഇടയ്ക്കുള്ള അകലം.
  • ഡയോപ്റ്റര്‍ : ലെന്‍സിന്‍റെ പവര്‍ അളക്കുവാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ്.

ഉത്തലലെന്‍സ് (കോണ്‍വെക്സ് ലെന്‍സ്)

  • വസ്തുക്കളെ വലുതായി കാണാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ലെന്‍സ്.
  • മാഗ്നിഫൈയിംഗ് ഗ്ലാസായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
  • മൈക്രോസ്കോപ്പ്, ടെലിസ്കോപ്പ് എന്നിവയില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
  • കോണ്‍വെക്സ് ലെന്‍സില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിബിംബം യഥാര്‍ത്ഥവും തലകീഴായതും ആയിരിക്കും സംവ്രജന ലെന്‍സ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.
  • അവതല ലെന്‍സ് : കോണ്‍കേവ് ലെന്‍സ്
  • വിവ്രജന ലെന്‍സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലെന്‍സ് : കോണ്‍കേവ് ലെന്‍സ്
  • കോണ്‍കേവ് ലെന്‍സില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിബിംബം മിഥ്യവും നിവര്‍ണതും ആയിരിക്കും.
  • ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി (Myopia)  പരിഹരിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് : കോണ്‍കേവ് ലെന്‍സ്