ഇന്ത്യാ ചരിത്രം

‘മിലിന്ദ പാന്‍ഹോ’ രചിച്ചത്

നാഗാര്‍ജുനന്‍ 

ഏതുവംശക്കാരുടെ സംഭാവനയാണ് ‘ഗാന്ധാര കല’?

ഇന്‍ഡോ-ഗ്രീക്കുകാര്‍

ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ് സെന്‍റ് തോമസ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്? 

രുദ്രദാമന്‍

ശകവംശത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഭരണാധികാരി

രുദ്രദാമന്‍ 

‘ചരകസംഹിത’ എന്ന കൃതി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

വൈദ്യം

വേദാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം

6

ആര്യന്‍മാര്‍ ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി കുടിയേറിയ സ്ഥലം

 പഞ്ചാബ് 

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ തുറമുഖം എന്നു കരുതപ്പെടുന്ന, സിന്ധു നാഗരികതയുടെ ഭാഗമായ സ്ഥലം

ലോത്തല്‍ 

സിന്ധു സംസ്കാര കാലഘട്ടം

3000-1500 ബിസി 

മൊഹന്‍ജദാരോയും ഹാരപ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നില്‍ക്കുന്ന നദീതടം 

സിന്ധുതടം 

‘ആഗ്രഹമാണ് സര്‍വ ദുഃഖങ്ങള്‍ക്കും ഹേതു’ എന്നാരുപറഞ്ഞു? 

ശ്രീബുദ്ധന്‍ 

താഴെപ്പറയുന്നവയില്‍ ശരിയായ ജോടി അല്ലാത്തത് തെരഞ്ഞെടുക്കുക 

 മൃച്ഛകടികം- ഭവഭൂതി 

മഹാവീരന്‍ ‘ജൈന’ മത ധര്‍മോപദേശം നടത്താന്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷ 

പ്രാകൃതം

മദ്ധ്യ ഏഷ്യയില്‍നിന്നും ആര്യന്‍മാര്‍ ഇന്ത്യയില്‍ വന്നത്

2000 ബിസി 

ഹിന്ദ് (ഇന്ത്യ) രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ ‘ഹിന്ദു’ എന്ന് ആദ്യമായി വിശേഷിപ്പിച്ചത് 

അറബികള്‍

താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രാചീനലിപികളില്‍ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയില്‍ നിലവിലിരിക്കുന്ന ലിപി 

ദേവനാഗരി 

പല്ലവരാജാക്കന്‍മാരുടെ ഭരണകാലത്തെ വാസ്തുശില്‍പകലയുടെ പ്രധാനകേന്ദ്രം

മഹാബലിപുരം 

ഏതു സ്ഥലത്തെ അശോകസ്തംഭത്തില്‍നിന്നാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ ചിഹ്നം എടുത്തിട്ടുള്ളത് 

സാരനാഥ് 

ആര്യഭട്ടന്‍ ജനിച്ചത് 476 എഡിയില്‍ കേരളത്തിലെ ആര്‍മകം എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു. ഈ സ്ഥലത്തിന്‍റ ഇപ്പോഴത്തെ പേരെന്താണ്? 

കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ 

ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ആദ്യത്തെ യുറോപ്യന്‍ ആക്രമണകാരി

അലക്സാണ്ടര്‍ 

ഹതികുംഭ ശിലാലേഖത്തില്‍നിന്ന് ഏതു രാജാവിന്‍റ പരാക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അറിവ് ലഭിക്കുന്നത്?

ഖാരവേലന്‍ 

താഴെപ്പറയുന്നവരില്‍ ആരെയാണ് ‘രണ്ടാം അലക്സാണ്ടര്‍’എന്ന് ചരിത്രകാരന്‍മാര്‍ വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത്? 

ദമതിയസ്സ് 

ബുദ്ധമതത്തിന്‍റെ ഏതു വിഭാഗത്തെയാണ് കനിഷ്കന്‍ പ്രോല്‍സാഹിപ്പിച്ചത്? 

മഹായാനം

ചന്ദ്രഗുപ്ത വിക്രമാദിത്യന്‍റെ രണ്ടാം തലസ്ഥാനം

ഉജ്ജയിനി 

‘ദേവീചന്ദ്രഗുപ്തം’, ‘മുദ്രാരാക്ഷസം’ എന്നിവയുടെ കര്‍ത്താവ്

വിശാഖദത്തന്‍ 

ബുദ്ധന്‍റ ആദ്യ മതപ്രഭാഷണം ഏതു പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്നു 

ധര്‍മചക്രപ്രവര്‍ത്തനം 

ബിസി ആറാം ശതകത്തില്‍ ഉത്തരേന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന മഹാജനപദങ്ങളുടെ എണ്ണം

16

മൊഹന്‍ജോദാരോയിലെ ഉത്ഖനന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കിയത്.

ആര്‍ ഡി ബാനര്‍ജി 

എത്രാമത്തെ ബുദ്ധമതസമ്മേളനത്തിനുശേഷമാണ് ബുദ്ധമതം ഹീനയാനം, മഹായാനം എന്നീ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളായി പിരിഞ്ഞത്? 

നാലാമത്ത

പ്രശസ്ത ചരിത്രകാരന്‍ വിന്‍സന്‍റ് എ സ്മിത്ത് ‘ഇന്ത്യന്‍ നെപ്പോളിയന്‍’ എന്ന് ആരെയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്? 

സമുദ്രഗുപ്തന്‍       

ചന്ദ്രഗുപ്തമൗര്യനെ ജൈനമതത്തിലേക്ക് മതപരിവര്‍ത്തനം നടത്തിയത് 

ഭദ്രബാഹു

മെഹ്റോളി സ്‌തൂപത്തില്‍ ഏതു ഗുപ്തരാജാവിനെക്കുറിച്ചാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ചന്ദ്രഗുപ്തന്‍ രണ്ടാമന്‍ 

‘കഥാസരിത്സാഗരം’ രചിച്ചത്

സോമദേവന്‍ 

പൂര്‍വമീമാംസയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ്

ജമിനി 

സംഘകാല ചോളന്‍മാരുടെ ചിഹ്നം.

കടുവ

ആരുടെ വിവിധ ജന്മങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ജാതകകഥകളില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്? 

 ശ്രീബുദ്ധന്‍    

ചാണക്യന്‍ ഏത് സര്‍വകലാശാലയിലെ അധ്യാപകനായിരുന്നുവെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്? 

തക്ഷശില 

ആര്യന്‍മാര്‍ ഉടലെടുത്തത് ആര്‍ടിക് പ്രദേശത്താണെന്ന വാദഗതി മുന്നോട്ട് വെച്ചത്.

ബാലഗംഗാധര തിലകന്‍

ഋഗ്വേദത്തിന് എത്ര മണ്ഡലങ്ങളാണുള്ളത് 

10

വേദാംഗങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി കരുതപ്പെടുന്നത്.

കല്‍പം              

താഴെപ്പറയുന്നവയില്‍ ഏതു രാജവംശത്തിന്‍റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു വഞ്ചി?

ചേരന്‍മാര്‍

ഹൈഡാസ്പസ് യുദ്ധം ഏതുവര്‍ഷമായിരുന്നു.

ബി സി 326

പിതൃഹത്യയിലൂടെ സിംഹാസനം കൈയടക്കിയ, ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഭരണാധികാരി.

അജാതശത്രു

താഴെപ്പറയുന്നവയില്‍ ഏതു മരത്തെയാണ് സിന്ധുനദീതട നിവാസികള്‍ ആരാധിച്ചിരുന്നത്.

ആല്‍

ആയുര്‍വേദം ഏത് വേദത്തിന്‍റെ ഉപവേദമാണ്.

അഥര്‍വേദം

മഹാഭാരത്തിലെ പര്‍വതങ്ങളുടെ എണ്ണം.

18                       

കാളിദാസന്‍ മാസ്റ്റര്‍പീസ് ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.

അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം

സംഖ്യാദര്‍ശനത്തിന്‍റെ ഉപജ്ഞാതാവ്.

കപിലന്‍

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വൈയാകരണന്‍.

പാണിനി

താനേശ്വരത്തുനിന്നും കനൗജിലേക്ക് തലസ്ഥാനം മാറ്റിയ ഭരണാധികാരി.

 ഹര്‍ഷന്‍

ആര്യന്‍മാരുടെ ആദ്യകാല സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് സൂചന ലഭിക്കുന്നത്

വേദങ്ങളില്‍നിന്ന്

ഫാഹിയാന്‍ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ കാലഘട്ടം … ആണ്

എഡി 5-ാം നൂറ്റാണ്ട്

ബാണഭട്ടന്‍ ഏതു മഹാരാജാവിന്‍റെ ആസ്ഥാന കവിയായിരുന്നു? 

ഹര്‍ഷവര്‍ദ്ധനന്‍            

പല്ലവന്‍മാരുടെ തലസ്ഥാനം

കാഞ്ചീപുരം 

താഴെപ്പറയുന്നവരില്‍ ആരാണ് പുരാതന നളന്ദ സര്‍വകലാശാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നത്

ഹര്‍ഷവര്‍ദ്ധനന്‍ 

ബുദ്ധമതത്തിലെ ആദ്യത്തെ സന്യാസിനി

ഗൗതമ

അശോകന്‍ എത്രാമത്തെ ശിലാലേഖത്തിലാണ് കലിംഗയുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് പരാമര്‍ശമുള്ളത് 

പതിമൂന്നാമത്ത

കാര്‍ലെയിലുള്ള പ്രശസ്തമായ ചൈത്യ (ബുദ്ധമത ആരാധനാലയം) നിര്‍മിച്ചത് ഏതുവംശക്കാരാണ് 

ശതവാഹനവംശം            

മെനാന്‍ഡറെ ബുദ്ധമതത്തിലേക്ക് പരിവര്‍ത്തനം ചെയ്തത് 

നാഗാര്‍ജുനന്‍ 

ഏതു വംശത്തില്‍പ്പെട്ട രാജകുമാരനായിരുന്നു ബുദ്ധന്‍? 

ശാക്യ

‘പഞ്ചസിദ്ധാന്തിക’, ‘ബൃഹദ്സംഹിത’ എന്നിവ രചിച്ചത്

വരാഹമിഹിരന്‍ 

രണ്ടാം ജൈനമത സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം

വളഭി 

താഴെപ്പറയുന്നവരില്‍ കുഷാനവംശത്തിലെ ഭരണാധികാരി

കാഡ്ഫൈസെസ്  

താഴെപ്പറയുന്നവയില്‍ ഏത് നഗരമാണ് ഹര്‍ഷന്‍ കാലത്ത് പ്രധാന നഗരമായി മാറിയത്?

കനൗജ്                          

ശരിയായ ക്രമം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥാം വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം

ഉജ്ജയിനി തലസ്ഥാനമാക്കിയ ഗുപ്തരാജാവ്

ചന്ദ്രഗുപ്തന്‍ രണ്ടാമന്‍ 

കൗടല്യന്‍, ചാണക്യന്‍ എന്നീ പേരുകളിലും അറിയപ്പെട്ടത്

വിഷ്ണുഗുപ്തന്‍

ഏതു വേദത്തിന്‍റെ ഉപവേദമാണ് ഗന്ധര്‍വവേദം? 

സാമവേദം

ബുദ്ധന്‍ ജനിച്ച വര്‍ഷം 

ബിസി 563

ജാതകം തയ്യാറാക്കുന്ന വിദ്യ ഇന്ത്യക്കാര്‍ ആരില്‍നിന്നുമാണ് പഠിച്ചത് 

ഗ്രീക്കുകാര്‍ 

സംഘകാലത്തെ രാജവംശങ്ങളില്‍ ഏതിനെക്കുറിച്ചാണ് മെഗസ്തനീസ് ആദ്യം പരാമര്‍ശിച്ചത്

പാണ്ഡ്യ                           

സിന്ധു സംസ്കാരത്തിന്‍റെ പഴക്കം ഏകദേശം എത്ര വര്‍ഷമാണ്? 

4500  

ഏത് കൃതിയുടെ യഥാര്‍ത്ഥപേരാണ് ‘ജയസംഹിത’?

മഹാഭാരതം

പാണ്ഡ്യതലസ്ഥാനമായ മധുര ഏതു നദിയുടെ തീരത്താണ്

വൈഗ                             

ഏതു സംസ്ഥാനത്തെ ക്ലാസിക്കല്‍ നൃത്തരൂപമാണ് ഭരതനാട്യം 

തമിഴ്നാട്

നാട്യശാസ്ത്രം രചിച്ചത് 

ഭരതമുനി

‘നാല് ആര്യസത്യങ്ങള്‍’ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ബുദ്ധമതം 

പാണിനി ഏതു നിലയിലാണ് പ്രശസ്തനായിരുന്നത്

സംസ്കൃത വൈയാകരണന്‍

പൂജ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് 

ഇന്ത്യക്കാര്‍                

ഋഗ്വേദ കാലത്ത് മതത്തിന്‍റെ ആരാധനയുടെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നത് 

പ്രകൃതി

മൊഹന്‍ജദാരോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്

ലാര്‍ഖാന ജില്ല 

.പ്രയാഗ് എവിടെയാണ്?

ഉത്തര്‍പ്രദേശ് 

‘രാജതരംഗിണി’ രചിച്ചത്

കല്‍ഹണന്‍                           

‘അമരകോശം’ എന്ന കൃതി ഏത് വിജ്ഞാനശാഖയുമായിബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? 

 വ്യാകരണം 

ജൈനമതത്തിലെ തീര്‍ത്ഥങ്കരന്‍മാരുടെ എണ്ണം 

24

സിന്ധുസംസ്കാര കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ വീടു നിര്‍മിക്കാന്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്

ഇഷ്ടിക

‘ബുദ്ധന്‍’ എന്ന വാക്കിനര്‍ത്ഥം

 ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചയാള്‍

ഗുപ്തരാജസദസ്സിലെ ഭാഷ 

സംസ്കൃതം                    

ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ് ഹുയാന്‍സാങ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത് 

ഹര്‍ഷവര്‍ദ്ധനന്‍

വാകാടകവംശം സ്ഥാപിച്ചത്

 വിന്ധ്യശക്തി

ഉപനിഷത്തുകളുടെ എണ്ണം 

108 

മൈസൂറിലെ ശ്രാവണബലഗോള എന്ന സ്ഥലത്ത് ജൈനസന്യാസിയായി തന്‍റെ അവസാനകാലം കഴിച്ചു കൂട്ടിയ മൗര്യ ചക്രവര്‍ത്തി 

ചന്ദ്രഗുപ്‌ത മൗര്യൻ 

‘ ത്രിപിടകങ്ങള്‍’ ഏതു മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു 

ബുദ്ധമതം                         

എഡി ആറാം ശതകത്തില്‍, ജൈനമത ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ എവിടെവെച്ചാണ് ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടത് 

വളഭി 

അലക്സാണ്ടര്‍ ചക്രവര്‍ത്തി സ്ഥാപിച്ച അലക്സാണ്ടിയ നഗരം ഏത് രാജ്യത്താണ് 

ഈജിപ്ത്  

ബൗദ്ധഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ ‘മഹാഭിനിഷ്ക്രമണം’ എന്നത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? 

ബുദ്ധന്‍റ പരിത്യാഗം

മൗര്യസാമ്രാജ്യ തലസ്ഥാനം

പാടലീപുത്രം                 

ഗുപ്തകാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ധന്വന്തരി എന്തുമായി ബന് ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? 

വൈദ്യം 

ശതസഹസസംഹിത എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥം

മഹാഭാരതം 

സിന്ധുനദീതട സംസ്കാരം കണ്ടെത്തിയ വര്‍ഷം 

1921                                   

സിന്ധു സംസ്കാരത്തിനു സമാനമായ സംസ്കാരം എവിടെയാണ് കാണപ്പെട്ടത്; 

സുമേറിയ

നാളന്ദ സര്‍വ്വകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത്.

ബീഹാറില്‍ 

എറാന്‍ എന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നും ലഭിച്ച ഒരു ലിഖിതമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ദുരാചാരമായ സതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പുരാതനമായ തെളിവ്. എറാന്‍ ഏതു സംസ്ഥാനത്തിലാണ്? 

മധ്യപ്രദേശ് 

കനൂജിലെ യശോവര്‍മന്‍റെ ആസ്ഥാനകവിയായിരുന്നത്.

ഭവഭൂതി 

ഹൈന്ദവവിശ്വാസപ്രകാരമുള്ള നാലുയുഗങ്ങളുടെ ശരിയായ ക്രമം :

കൃത, ത്രേത, ദ്വാപര, കലി 

സമുദ്രഗുപ്തനെ ‘ഇന്ത്യന്‍ നെപ്പോളിയന്‍’ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാന്‍ കാരണം:

യുദ്ധഭൂമിയില്‍ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും പരാജയം നേരിടേണ്ടിവന്നില്ല

താഴെപ്പറയുന്നവയില്‍ ഏത് നദിയാണ് പ്രാചീനകാലത്ത് ‘വിതാസ്ത’ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്? 

തലം

യുദ്ധപരാജയത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ചന്ദ്രഗുപ്തമൗര്യന് മകളെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്ത ഗ്രീക്ക് ഭരണാധികാരി: 

സെല്യൂക്കസ് 

സംഘകാലത്തെ ഏറ്റവും പരാക്രമിയായ പാണ്ഡ്യരാജാവ്:

നെടുഞ്ചേഴിയന്‍ 

അശോകന്‍ സാമ്രാജ്യത്തില്‍ കാന്തഹാര്‍ പ്രദേശത്ത ശിലാശാസനങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷ/ലിപി: 

 അരാമയിക് 

താഴെപ്പറയുന്നവരില്‍ ഏത് രാജാവാണ് ബുദ്ധമതത്തിന്‍റെ വളര്‍ച്ചയ്ക്കാവശ്യമായ പ്രോല്‍സാഹനം നല്‍കാത്തത്: 

ഖാരവേലന്‍ 

ഇന്ത്യാചരിത്രത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സ്വര്‍ണനാണയങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചത് ഏതു രാജവംശത്തിന്‍റെ കാലത്താണ്? 

ഗുപ്തവംശം 

താഴെപ്പറയുന്നവരില്‍ ആരാണ് പൂജ്യം കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നത്:

ബ്രഹ്മഗുപ്തന്‍

പ്രാചീനകാലത്ത് ബാക്ട്രിയ എന്ന പേരിലറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശം ഇപ്പോള്‍ ഏതു രാജ്യത്താണ്?

 അഫ്ഗാനിസ്താന്‍ 

കണ്വവംശത്തിലെ അവസാനത്തെ രാജാവ് : 

സുശര്‍മ്മന്‍

എവിടെനിന്നുമാണ് പാര്‍ഥിയന്‍മാര്‍ ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്: 

പേര്‍ഷ്യ

താഴെപ്പറയുന്നവരില്‍ ആരാണ് ആര്യന്‍മാരുടെ സ്വദേശം മധ്യേഷ്യയാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്: 

മാക്സമുള്ളര്‍ 

ഋഗ്വേദകാലത്ത് ജലത്തിന്‍റെ അധിദേവനായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടത്: 

വരുണന്‍ 

താഴെപ്പറയുന്നവയില്‍ ഏത് വേദാംഗമാണ് വാക്കുകളുടെ ഉല്‍ഭവത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്?

നിരുക്തം 

ചോളരാജ്യത്തെ പ്രധാന നദി: 

കാവേരി 

കോവലന്‍റയും കണ്ണകിയുടെയും പ്രണയം പ്രതിപാദ്യമായ കൃതി; 

ചിലപ്പതികാരം 

“മഹത്തായ സ്നാനഘട്ടം’ (ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത്) എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്?

മൊഹന്‍ജദാരോ

‘ഏഷ്യയുടെ പ്രകാശം’ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്

ശ്രീബുദ്ധന്‍

ജൈനമത ധര്‍മശാസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന പൂര്‍വങ്ങള്‍ എത്രയെണ്ണമാണുള്ളത്? 

14

‘സത്യമേവ ജയതേ’ എന്ന വാക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന ഏതില്‍ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 

മുണ്ടകോപനിഷത്ത് 

‘രഘുവംശം’ എന്ന സംസ്കൃത മഹാകാവ്യം എഴുതിയതാര്?

കാളിദാസന്‍ 

‘ഗയ’ എന്നസ്ഥലം താഴെപ്പറയുന്ന ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? 

ശ്രീബുദ്ധന്‍ 

ശ്രീബുദ്ധന്‍ ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞ സ്ഥലം: 

കുഷിനഗര്‍   

ഹാരപ്പ ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?

രാവി

‘പുരുഷസൂക്ത’ ഏത് വേദത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണ്? 

ഋഗ്വേദം

‘തമിഴ്ദേശത്തിന്‍റ ബൈബിള്‍’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്:

തിരുക്കുറല്‍

മൂന്നാം ബുദ്ധമത സമ്മേളനത്തിന്‍റെ രക്ഷാധികാരിയായിരുന്നത്: 

അശോകന്‍

‘മഹാഭാഷ്യം ‘ രചിച്ചത്: 

പതഞ്ജലി 

പാകിസ്ഥാനിലെ മോണ്ട്ഗോമറി ജില്ലയില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സിന്ധു സംസ്കാര കേന്ദ്രം: 

ഹാരപ്പ

ബുദ്ധമതക്കാരുടെ ആരാധനാലയം: 

പഗോഡ

സംഘകാല ചേരന്‍മാരുടെ പ്രധാന തുറമുഖം:

മുസിരിസ് 

ഏതു സ്ഥലത്തുവെച്ചാണ് വര്‍ദ്ധമാന മഹാവീരന്‍ അന്തരിച്ചത്?

പാവപുരി

‘ഇന്‍ഡിക്ക’ രചിച്ചത്:

മെഗസ്തനീസ്

‘രണ്ടാം അശോകന്‍’ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്: 

കനിഷ്കന്‍

‘കലിംഗം’ ഇപ്പോള്‍ അറിയപ്പെടുന്നത്: 

ഒറീസ

ഇന്‍ഡോ – ഗ്രീക്ക് ഭരണാധികാരികളുടെ ആസ്ഥാനം

സാഗല (സിയാല്‍ക്കോട്ട്) 

ആരുടെ രാജസദസ്സിനെയാണ് ‘നവരത്നങ്ങള്‍ ‘ അലങ്കരിച്ചിരുന്നത്?

വിക്രമാദിത്യന്‍ 

ബുദ്ധന്‍റെ ബാല്യകാലനാമം:

സിദ്ധാര്‍ത്ഥ 

സാഞ്ചിസ്‌തൂപം നിര്‍മിച്ചത്:

അശോകന്‍ 

സുംഗവംശത്തിനുശേഷം ഭരണമേറ്റ രാജവംശം : 

കണ്വവംശം 

ശകവര്‍ഷം ആരംഭിച്ചതെന്ന്? 

എഡി 78

അവസാനത്തെ സുംഗരാജാവ്;

ദേവഭൂതി

കനിഷ്കന്‍റ രണ്ടാം തലസ്ഥാനം: 

മധുര

അശോകന്‍ സാമ്രാജ്യത്തിന്‍റെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ശിലാലിഖിതങ്ങളില്‍ ഏതു ലിപിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്?

ഖരോഷ്ടി 

മഹാനായ അലക്സാണ്ടറുടെ ഗുരു: 

അരിസ്റ്റോട്ടില്‍

പാര്‍ഥിയന്‍ ഭരണാധികാരികളില്‍ ഏറ്റവും പ്രശസ്തന്‍:

ഗോണ്ടാഫെര്‍ണസ്

മെഹ്റോളി പത്തില്‍ ഏത് രാജാവിന്‍റ കീഴടക്കലുകളെക്കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്? 

വിക്രമാദിത്യന്‍ 

ദശാംശസമ്പ്രദായം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത്.

ആര്യഭട്ടന്‍ 

താഴെപ്പറയുന്നവയില്‍ ഏതു കൃതിയാണ് ഹര്‍ഷന്‍ രചിച്ചത് അല്ലാത്തത്? 

കാദംബരി

ശതവാഹന രാജാക്കന്‍മാരുടെ സദസ്സിലെ ഭാഷാ 

പ്രാകൃതഭാഷ 

അമരാവതിയും നാഗാര്‍ജുനകൊണ്ടയും ഏതു മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രശസ്തം? 

ബുദ്ധമതം 

താഴെപ്പറയുന്നവയില്‍ ഏതു രാജവംശത്തിന്‍റെ കാലത്താണ് ഈയം കൊണ്ടുള്ള നാണയങ്ങള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത്? 

ശതവാഹനവശം 

വര്‍ദ്ധമാന മഹാവീരന്‍ ആദ്യശിഷ്യന്‍ : 

ജമാലി 

ജൈനമതം രണ്ടായി പിളര്‍ന്നപ്പോള്‍ ദിഗംബര വിഭാഗത്തിനു നേതൃത്വം നല്‍കിയതാര്?

ഭദ്രബാഹു

ശിലാലിഖിതങ്ങളിലൂടെ തന്‍റെ ആശയങ്ങള്‍ ജനങ്ങളിലേക്കു പകര്‍ന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ ഭരണാധികാരി: 

അശോകന്‍

അര്‍ത്ഥശാസ്ത്രം എന്ന ഗ്രന്ഥം എന്തിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു? 

രാഷ്ടത്രന്തം

രാജതരംഗിണി എന്ന കൃതിയില്‍ എവിടുത്തെ രാജാക്കന്‍മാരുടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്? 

കാശ്മീര്‍

പാലവംശം സ്ഥാപിച്ചത്:

ഗോപാലന്‍ 

മനുഷ്യന്‍ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയ ലോഹം: 

ചെമ്പ്

ലോകത്തെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പദ്യം 

മഹാഭാരതം

അലക്സാണ്ടര്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയുടെയും പോറസ്സിന്‍റയും സൈന്യങ്ങള്‍ ഏറ്റുമുട്ടിയത്……………. നദീതീരത്തു വെച്ചാണ്?

ഝലം 

ഋഗ്വേദത്തിലെ ‘തവളശ്ലോകം’ വൈദിക കാലഘട്ടത്തിലെ ……… സബ്രദായത്തെക്കുറിച്ചു വിവരം നല്‍കുന്നു: 

വിദ്യാഭ്യാസം 

ഏറ്റവും പുരാതനമായ സംസ്കൃത കൃതിയേത്?

ഋഗ്വേദം

അലക്സാണ്ടറുടെ ഇന്ത്യന്‍ ആക്രമണകാലത്ത് ഏതൊക്കെ നദികള്‍ക്കിടയിലാണ് പോറസ്സിന്‍റെ രാജ്യം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത്? 

വൈലം, ചിനാബ് 

സുംഗവംശത്തിലെ ഒടുവിലത്തെ രാജാക്കന്‍മാരുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നത്. 

വിദിശ

ഏതു മതത്തിന്‍റ വിഭാഗമാണ് വജ്രായനം?

ബുദ്ധമതം 

സിന്ധുസംസ്കാര കാലത്തെ തുറമുഖ നഗരം:

ലോത്തല്‍ 

ഉപനിഷത്തുകളുടെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം: 

തത്വചിന്ത 

ആരുടെ അംബാസഡറായിരുന്നു മെഗസ്തനീസ്?

സെല്യൂക്കസ് 

ഭഗവത്ഗീത ഏതു ഭാഷയില്‍ രചിക്കപ്പെട്ടു?

സംസ്കൃതം  

കനിഷ്കന്‍റ സമകാലികര്‍:

നാഗാര്‍ജുനന്‍, അശ്വഘോഷന്‍, വസുമിത്രന്‍ 

ത്രിമൂര്‍ത്തികളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടത്:

ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവന്‍

സംഘകാല കൃതിയായ ‘തോല്‍ക്കാപ്പിയം’ എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ്? 

വ്യാകരണം 

‘അര്‍ത്ഥശാസ്ത്രത’ത്തിന് എത്ര അധ്യായങ്ങളുണ്ട് 

15

സിന്ധുസംസ്കാര കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ “വലിയ ധാന്യപ്പുര’ എവിടെയാണ് കാണപ്പെട്ടത് 

ഹാരപ്പ

ഹാരപ്പന്‍ സംസ്കാരം കൃഷിചെയ്തിരുന്ന ധാന്യങ്ങള്‍

ഗോതമ്പ്, ബാര്‍ലി, കടുക്  

ഇന്ത്യന്‍ പുരാവസ്തുശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ പിതാവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് 

അലക്സാണ്ടര്‍ കണ്ണിങ്ഹാം

താഴെപ്പറയുന്നവരില്‍ ഏത് രാജാവായിരുന്നു ബുദ്ധന്‍റയും മഹാവീരന്‍റയും സമകാലികന്‍? 

ബിംബിസാരന്‍

താഴെപ്പറയുന്നവയില്‍ സിന്ധുവിന്‍റെ പോഷകനദി അല്ലാത്തത് 

യമുന

താഴെപ്പറയുന്നവയില്‍ ഏത് കൃതിയില്‍നിന്നാണ് മൗര്യസാമാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ലാത്തത്? 

രഘുവംശം

ഒന്നാം ബുദ്ധമതസമ്മേളനത്തിന്‍റെ രക്ഷാധികാരിയായിരുന്നത്?

അജാതശത്രു 

സിന്ധുനദീതട നിവാസികള്‍ ആരാധിച്ചിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പെണ്‍ദൈവം: 

മാതൃദേവത 

യജുര്‍വേദത്തിന്‍റെ ഉപവേദമായ ധനുര്‍വേദം എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്? 

ആയോധനവിദ്യ 

ആരുടെ പഴയ പേരായിരുന്നു ‘രത്നാകരന്‍’?

വാല്മീകി 

താഴെപ്പറയുന്നവയില്‍ സംഘകാലജനതയുടെ പ്രധാന ആരാധനമൂര്‍ത്തി ഏതായിരുന്നു? 

 മുരുകന്‍

എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മഹാവീരന് കൈവല്യം ലഭിച്ചത്?

42 

താഴെപ്പറയുന്നവയില്‍ ബുദ്ധമതവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് ഏത്? 

ഗുരുദ്വാര

‘ഇന്‍ഡ്യ’ എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത്;

ഗ്രീക്കുകാര്‍

‘സിന്ധുനദീതട സംസ്കാരം’ എന്ന പ്രയോഗം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത്: 

ജോണ്‍ മാര്‍ഷല്‍ 

ഋഗ്വേദത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളുടെ എണ്ണം: 

1028

‘തമിഴകവിതയിലെ ഒഡീസി’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാവ്യം: 

മണിമേഖല

ജൈനമതക്കാര്‍ തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങള്‍ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയില്‍ പ്രചരിപ്പിക്കാന്‍ ഏതു ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്: 

പ്രാകൃതഭാഷ 

എത്രാമത്തെ വയസിലാണ് മഹാനായ അലക്സാണ്ടര്‍ ബാലിലോണില്‍വെച്ച് അന്തരിച്ചത്? 

33

ചാണക്യന്‍ യഥാര്‍ത്ഥ പേര്:

വിഷ്ണുഗുപ്തൻ

അലക്സാണ്ടറുടെ കുതിരയുടെ പേര്: 

ബ്യൂസിഫലസ്‌

ഏറ്റവും വലിയ ഉപനിഷത്ത്

ബൃഹദാരണ്യോപനിഷത്ത് 

‘ആദികാവ്യം’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. 

രാമായണം 

പാണ്ഡ്യന്‍മാരുടെ തലസ്ഥാനം; 

മധുര

ഏതു മതത്തിന്‍റ വിഭാഗങ്ങളാണ് ശ്വേതംബരന്‍മാരും ദിഗംബരന്‍മാരും? 

ജൈനമതം

‘അഞ്ചാമത്തെ വേദം’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.

മഹാഭാരതം

ഹീനയാന ബുദ്ധമതം ഔദ്യോഗികമതമായി അംഗീകരി ക്കുന്ന രാജ്യമേത്? 

ശീലങ്ക

താഴെപ്പറയുന്നവയില്‍ ഏതു ലോഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് സിന്ധു സംസ്കാര കാലത്തെ ജനത അജ്ഞരായിരുന്നുവെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നത്? 

ഇരുമ്പ്

മനുഷ്യന്‍ ആദ്യമായി മെരുക്കി വളര്‍ത്തിയ മൃഗം: 

പട്ടി 

സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വേദം 

സാമവേദം 

‘സ്വപ്നാവാസവദത്തം’, ‘ഊരുഭംഗം’ എന്നീ കൃതികള്‍ രചിച്ചത്: 

ഭാസന്‍

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നിയമദാതാവ്: 

മനു 

സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും സവിശഷമായ പ്രത്യേകത:

നഗരാസൂത്രണം 

സമ്യകജ്ഞാനം, സമ്യക് ചരിതം, സമ്യക്ദര്‍ശനം എന്നിവ ഏത് മതത്തിന്‍റെ  ത്രീരത്നങ്ങളായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്?

ജൈനമതം 

ഋഗ്വേദത്തില്‍ ‘ഇന്ദ്ര’ എന്ന വാക്ക് എത പാവശ്യമുണ്ട്?

250 

താഴെപ്പറയുന്നവയില്‍ സംസ്ക്യത നിഘണ്ടു എതാണ്?

അമരകോശം

‘നാച്ചുറല്‍ ഹിസ്റ്ററി’ രചിച്ചത്:

പ്ലിനി

‘ദീപവംശം’ ഏതു ഭാഷയിലാണ് രചിക്കപ്പെട്ടത് ?

പാലി

“പെരിപ്ലസ് ഓഫ് ദ എറിത്രിയാന്‍ സീ’ എന്താണ്?

ഒരു പുസ്തകം 

‘ദേവാനാം പിയദര്‍ശി’ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മൗര്യ ചകവര്‍ത്തി: 

അശാകന്‍

ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി സ്വര്‍ണനാണയം പുറപ്പെടുവിച്ചത് എതു വംശക്കാരാണ് ? 

ഇന്തോ-ഗീകാര്‍

സാമാജ്യത്തിന്‍റെ അതിര്‍ത്തി മദ്ധ്യേഷ്യവരെ വ്യാപിപ്പിച്ചു ഇന്ത്യന്‍ ഭരണാധികാരി: 

കനിഷ്കന്‍

കത്തിയവാറിലെ സുദര്‍ശന തടാകത്തിന്‍റെ കേടുപാടുകള്‍ തീര്‍ത്ത രാജാവ്: 

രുദ്രദാമന്‍

താഴെ പറയുന്നവരില്‍ ആരാണ് ജനമതത്തില്‍ പരിപോഷണത്തിന് സംഭാവന നല്‍കാത്ത രാജാവ്: 

അശോകന്‍

തന്‍റെ സേനാപതി പുഷ്യമിത സുംഗനാല്‍ വധിക്കപ്പെട്ട അവസാനത്തെ മൗര്യരാജാവ്; 

ബൃഹദ്രഥന്‍

ശീലങ്ക കീഴടക്കിയ ആദ്യ ചോള രാജാവ്:

ഇലാര 

സിന്ധു സംസ്കാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ കലിബംഗന്‍ നഗരം ഏതു നദിയുടെ തീരത്തായിരുന്നു? 

ഘഗര്‍

ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ ദക്ഷിണ്യന്‍ രാജവംശം: 

പാണ്ഡ്യന്‍മാര്‍

മുദ്രാരാക്ഷസത്തില്‍ പരാമര്‍ശിക്കപ്പെടുന്ന രാജവംശം:

നന്ദവംശം

നാഗസേനന്‍ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെട്ടത്: 

നാഗാര്‍ജ്ജുനന്‍ 

ഏതുവംശത്തിലെ രാജാവായിരുന്നു അജാതശത്രു? 

ഹര്യങ്കവംശം

താഴെപ്പറയുന്നവയില്‍ ഹാരപ്പന്‍ ജനതയുടെ മുഖ്യ ആരാധനാമൂര്‍ത്തിയായിരുന്നത്? 

പശുപതി

ദശാംശ സമ്പദായം ഏതു രാജ്യത്താണ് ആരംഭിച്ചത്: 

ജര്‍മനി 

‘ഗായത്രി മന്തം’ ഏതിന്‍റ ഭാഗമാണ്? 

ഋഗ്വേദം

ആയുര്‍വേദത്തിന്‍റെ പിതാവ്

അത്രേയന്‍ 

‘താവോയിസം’ ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

ലാവോത്സെ

താഴെപ്പറയുന്നവയില്‍ ഏതാണ് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള സംസ്കാരം? 

സിന്ധു സംസ്കാരം 

ചോളവംശം ഭരിച്ചത്:

ദക്ഷിണേന്ത്യ

അശോകന്‍ പ്രചരിപ്പിച്ച മതം:

ബുദ്ധമതം 

ബോധഗയ എവിടെയാണ് 

ബീഹാര്‍ 

താഴെപ്പറയുന്നവരില്‍ ബുദ്ധന്‍റെ സമകാലികരായിരുന്നത്? 

എല്ലാവരും 

ചാതുര്‍വര്‍ണ്യത്തിന്‍റെ ശരിയായ ക്രമം:

ബ്രാഹ്മണര്‍, ക്ഷത്രിയര്‍, വൈശ്യര്‍, ശൂദ്രര്‍

താഴെപ്പറയുന്നവരില്‍ ജൈനമതപണ്ഡിതന്‍ അല്ലാത്തത്? 

നാഗാര്‍ജുനന്‍

ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ് ബുദ്ധനും മഹാവീരനും ചരമം പ്രാപിച്ചത്?

അജാതശത്രു

മഹാവീരനും ശ്രീബുദ്ധനും ഏതു വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവരായിരുന്നു?

ക്ഷത്രിയര്‍

ബി.സി ആറാം ശതകത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ ഭാഗത്ത് ആക്രമിച്ച പേര്‍ഷ്യന്‍ ഭരണാധികാരി: 

ദാരിയസ് 

ഗ്രീക്കുകാര്‍ ‘സാന്‍ഡ്രോകോട്ടൂസ്’ എന്ന പേര് ചന്ദ്രഗുപ്തമൗര്യനെ സുചിപ്പിക്കാനാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് ആദ്യമായി തെളിയിച്ചതാണ്? 

വില്യം ജോണ്‍സ് 

താഴെപ്പറയുന്നവയില്‍ ഏതു മതഗ്രന്ഥവുമായിട്ടാണ് ഋഗ്വേദത്തിന് സാദൃശ്യമുള്ളത്? 

സെന്ത് അവെസ്ത 

ആദിമ മനുഷ്യന്‍ ആദ്യമായി പഠിച്ചത്.

തീയുണ്ടാക്കാന്‍ 

ജൈനമതത്തെ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിച്ചത്:

ഭദ്രബാഹു

താഴെപ്പറയുന്നവയില്‍ ഏതാണ് ബുദ്ധനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേരല്ലാത്തത്?

ബാഹുബലി

ഏതു ഗുപ്തരാജാവിന്‍റെ സദസ്സിലാണ് ഹരിസേനന്‍ ജീവിച്ചിരുന്നത്? 

സമുദ്രഗുപ്തന്‍

താഴെപ്പറയുന്നവയില്‍ ഏതു ലിപിയാണ് വലത്തു നിന്നും ഇടത്തോട്ട് എഴുതുന്നത്? 

ഖരോഷ്ടി 

ഐഹോള്‍ ശിലാശാസനത്തില്‍ ഏതു രാജാവിനെക്കുറിച്ചാണ് വിവരിക്കുന്നത്?

പുലികേശി രണ്ടാമന്‍

“മരിച്ചവരുടെ കുന്ന്” കാണപ്പെട്ട സിന്ധു സംസ്കാരകേന്ദ്രം:

മൊഹന്‍ജദാരോ 

ഗുപ്തന്‍മാരുടെ തലസ്ഥാനം:

പ്രയാഗ് 

താഴെപ്പറയുന്നവയില്‍ ഏത് രാജവംശമാണ് അലക്സാണ്ടര്‍ ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കുമ്പോള്‍ മഗധ ഭരിച്ചിരുന്നത്? 

നന്ദവംശം

‘യുദ്ധം മനുഷ്യന്‍റെ മനസ്സില്‍നിന്നും തുടങ്ങുന്നു’ പ്രശസ്തമായ ഈ ചൊല്ല് ഏത് വേദത്തില്‍ അടങ്ങിയി രിക്കുന്നു? 

അഥര്‍വവേദം 

അജന്ത ചിത്രകലകളിലെ വര്‍ണങ്ങള്‍ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയവയായിരുന്നു? 

ധാതുക്കളും ചെടികളും 

അജന്താ ഗുഹകളിലെ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രമേയം മുഖ്യമായും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ജാതക കഥകളില്‍നിന്ന് 

‘ചിലപ്പതികാരം’ രചിച്ചത്

ഇളങ്കോ അടികള്‍ 

‘ത്രിരത്നങ്ങള്‍’ ഏതു മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

ജൈനമതം

മഹാനായ അലക്സാണ്ടര്‍ എവിടെവെച്ചാണ് അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചത്? 

ബാബിലോണ്‍ 

ചന്ദ്രഗുപ്തമൗര്യന്‍റെ രാജസദസ്സിലേക്ക് അയയ്ക്കപ്പെട്ട ഗ്രീക്ക് പ്രതിപുരുഷന്‍:

മെഗസ്തനീസ് 

‘അര്‍ത്ഥശാസ്ത്രം ‘ രചിച്ചത്:

ചാണക്യന്‍

നന്ദവംശത്തിന്‍റെ ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ചത്:

ചന്ദ്രഗുപ്തമൗര്യന്‍

ഇന്ത്യന്‍ ഷേക്സ്പിയര്‍’ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാനായാന്? 

കാളിദാസന്‍ 

താഴെപ്പറയുന്നവയില്‍ ഏതു കൃതിയാണ് അശ്വഘോഷന്‍റേത് ആവാത്തത്? 

മഹാവിഭാഷം

ഗിരിനഗര ശിലാലേഖം ഏതു രാജാവിന്‍റെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്?

രുദ്രദാമന്‍ 

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ച വംശം:

മൗര്യവംശം

അഹിംസ, സത്യം, അസ്തേയം, ബ്രഹ്മചര്യം, അപരിഗ്രഹം എന്നിങ്ങനെ ജനമതത്തിലെ പഞ്ചധര്‍മം എന്നറി യപ്പെടുന്ന അഞ്ചു വതങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്? 

അഹിംസ

കുഷനന്‍മാര്‍ എവിടെനിന്നുമാണ് ഇന്ത്യയില്‍ വന്നത്? 

ഉത്തരമധ്യേഷ്യ 

‘ഇന്ത്യന്‍ ന്യൂട്ടണ്‍’ എന്നുവിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് :

ആര്യഭട്ടന്‍

സി-യു-കി രചിച്ചത്:

ഹുയാന്‍സാങ് 

സെലൂക്കസിനെ യുദ്ധത്തില്‍ പരാജയപ്പെടുത്തിയ രാജാവ് 

ചന്ദ്രഗുപ്തമൗര്യന്‍ 

“ദുഷ്യന്തന്‍ ഏതു നാടകത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ്? 

അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം

ബുദ്ധമതാനുയായിത്തീര്‍ന്ന ഭാരത ചക്രവർത്തി: 

അശോകന്‍ 

ചാണക്യന്‍റെ അര്‍ത്ഥശാസ്ത്രം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതാര് 

ശ്യാമ ശാസ്ത്രികള്‍ 

‘വേദം’ എന്ന സംസ്കൃതപദത്തിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം :

അറിവ്

അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം രചിച്ചത്

വാഗ്ഭടന്‍

കാമസൂത്രം രചിച്ചത്

വത്സ്യായനന്‍

രാമായണം തമിഴില്‍ തയ്യാറാക്കിയത് :

കമ്പര്‍

സിദ്ധാര്‍ത്ഥന്‍റെ (ബദ്ധന്‍) കുതിരയുടെ പേര്?

കാന്തകന്‍

ലിംഗായത്തുകളുടെ ആരാധനാമൂര്‍ത്തി 

ശിവന്‍ 

ഭാഗവതം (പകാരം വിഷ്ണുവിന് എത അവതാരങ്ങളുണ്ട്?

10

ക്രിസ്ത്യന്‍ മിഷണറിമാര്‍ ഇന്ത്യയിലെത്തിയത് 

എഡി ഒന്നാംശതകത്തില്‍ 

പ്രാചീനകാലത്ത് ‘യവനപ്രിയ’ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്; 

കുരുമുളക്

ഏതുവംശത്തിലെ ഭരണാധികാരിയാണ് ഹര്‍ഷന്‍? 

പുഷ്യഭൂതി

ബുദ്ധന്‍റെ ജന്മനാടായ കപിലവസ്തു ഇപ്പോള്‍ ഏതു രാജ്യത്താണ്? 

നേപ്പാള്‍ 

ഏതു രാജവംശത്തിന്‍റെ കാലത്താണ് ‘പഞ്ചതന്ത്രം’ രചിക്കപ്പെട്ടത്? 

ഗുപ്തവംശം

190.’പഞ്ചസിദ്ധാന്തിക’ രചിച്ചത്

വരാഹമിഹിരന്‍ 

ഏതുവംശത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ രാജാവാണ് പുലികേശി രണ്ടാമന്‍?

ചാലൂക്യ 

പുലികേശി രണ്ടാമനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ പല്ലവ രാജാവ്

നരസിംഹവര്‍മന്‍

ഹര്‍ഷന്‍ ഇഹലോഹവാസം വെടിഞ്ഞ വര്‍ഷം;

എഡി 647

ഏറ്റവും പഴക്കമുളള ദ്രാവിഡ ഭാഷ: 

തമിഴ് 

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ക്ലാസിക്കല്‍ നൃത്തരൂപം 

ഭരതനാട്യം

സംഘകാലകൃതികളുടെ പ്രമേയം മുഖ്യമായും എന്തായിരുന്നു? 

പ്രണയം, യുദ്ധം 

കൗടില്യന്‍റെ അര്‍ത്ഥശാസ്ത്രത്തില്‍ മൗര്യകാലത്തെ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായും പ്രതിപാദിക്കുന്നത്?

ഭരണക്രമം

താഴെപ്പറയുന്നവയില്‍ ഏതാണ് സൈന്ധവ ജനത ആരാധിച്ചിരുന്നവയില്‍പ്പെടാത്തത്?

പശു

ബെസ്നഗറിലെ ഗരുഡസ്തംഭം പണി ചെയ്യിപ്പിച്ചത്:

ഹീലിയോദോറസ്സ്

മനുഷ്യന്‍ ആദ്യമായി വളര്‍ത്തിയ ധാന്യങ്ങള്‍:

ഗോതമ്പും ബാര്‍ലിയും

രണ്ടാം ജൈനമത സമ്മേളനം നടന്ന വര്‍ഷം: 

  എ.ഡി.512

വിക്രമ വര്‍ഷം ആരംഭിച്ചതെന്ന്? 

ബി.സി 58

താഴെപ്പറയുന്നവരില്‍ ഐഹോള്‍ ശിലാശാസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാര്? 

രവികീര്‍ത്തി

ചാലൂക്യന്‍മാരുടെ തലസ്ഥാനം:

വാതാപി 

പ്രശസ്തമായ അജന്താ പെയിന്‍റിംഗുകള്‍ ഏതു രാജവംശത്തിന്‍റെ കാലത്താണ് രചിക്കപ്പെട്ടത്? 

ഗുപ്തവംശം  

സംഘകാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രശസ്തയായ കവയിത്രി: 

ഔവ്വയാര്‍ 

ഗുപ്തകാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന ഭിഷഗ്വരന്‍:

വാഗ്ഭടന്‍

ശതവാഹനന്‍മാരുടെ തലസ്ഥാനമായ പ്രതിഷ്ഠാനം ഏതു നദിയുടെ തീരത്തായിരുന്നു? 

ഗോദാവരി

വിപുലമായ രീതിയില്‍ നഗരഭരണ സംവിധാനമൊരുക്കിയ മൗര്യഭരണാധികാരി: 

ചന്ദ്രഗുപ്തമൗര്യന്‍ 

ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കാലം ഭരിച്ച ശതവാഹനരാജാവ്: 

ശതകര്‍ണി രണ്ടാമന്‍ 

.ജാതകകഥകള്‍ എത്രയെണ്ണമുണ്ട്?

549

കുമാരപാല ചരിതം’ രചിച്ചത്:

ജയസിംഹന്‍

സിന്ധു സംസ്കാരകാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലിപി 

ചിത്രലിപി 

പ്രാചീനകാലത്ത് പരുഷ്ണി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പേര്: 

രാവി 

ആരുടെ സദസ്സിലാണ് കാളിദാസന്‍ ജീവിച്ചിരുന്നത്?

വിക്രമാദിത്യന്‍

‘മുച്ഛകടികം’ രചിച്ചത്:

ശൂദ്രകന്‍  

താഴെപ്പറയുന്നവയില്‍ ഹര്‍ഷന്‍റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നത്:

കനൗജ്  

നാളന്ദ സര്‍വ്വകലാശാല സ്ഥാപിച്ചത്:

കുമാരഗുപ്തന്‍

നര്‍മദയുടെ തീരത്തുവെച്ച് ഹര്‍ഷനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ചാലൂക്യരാജാവ്: 

പുലികേശി രണ്ടാമന്‍ 

‘ദശകുമാരചരിതം’ രചിച്ചത്: 

ദണ്ഡി

സിന്ധു നാഗരികതയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന കലിബംഗന്‍ ഇപ്പോള്‍ ഏതു സംസ്ഥാനത്തിലാണ്?

രാജസ്ഥാന്‍

‘ശകാരി’ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് സ്വീകരിച്ചത്:

ചന്ദ്രഗുപ്ത വിക്രമാദിത്യന്‍ 

കനിഷ്കന്‍റെ രാജസദസ്സിലെ ഏറ്റവും പ്രഗല്ഭനായ പണ്ഡിതന്‍: 

അശ്വഘോഷന്‍

.വീണ വായിക്കുന്നതില്‍ തല്‍പരനായിരുന്ന ഗുപ്തരാജാവ്:

സമുദ്രഗുപ്തന്‍ 

ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിച്ച ആദ്യത്തെ ചൈനീസ് സഞ്ചാരി:

ഫാഹിയാന്‍ 

‘മാളവികാഗ്നി മിത്രം’ രചിച്ചത്:

കാളിദാസന്‍ 

ഉത്തരേന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ ഹിന്ദുചക്രവര്‍ത്തി 

ഹര്‍ഷവര്‍ദ്ധനന്‍ 

ശ്രീബുദ്ധന്‍ ജനിച്ച സ്ഥലം:

ലുംബിനി 

ചേരരാജാക്കന്മാരില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനി: 

ചെര്‍കുട്ടുവന്‍

ജൈനമതത്തിലെ ആദ്യത്തെ തീര്‍ത്ഥങ്കരന്‍: 

ഋഷഭന്‍

മാസിഡോണിയയിലെ രാജാവായ അലക്സാണ്ടര്‍ ഏതു വര്‍ഷമാണ് ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ചത്?

326 ബി.സി. 

‘അമിത്രഘാത’ എന്നറിയപ്പെട്ട മൗര്യ ഭരണാധികാരി:

ബിന്ദുസാരന്‍

സുംഗവംശ സ്ഥാപകന്‍:

പുഷ്യമിത്രന്‍ 

ശകവര്‍ഷം ആരംഭിച്ചത്:

കനിഷ്കന്‍

ഗാന്ധാരം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശം ഇപ്പോള്‍ ഏതുരാജ്യത്താണ്?

അഫ്ഗാനിസ്താന്‍ 

അജന്ത ഗുഹകള്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്? 

മഹാരാഷ്ട 

മൗര്യസാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിതമായത് എന്നാണ്?

ബി.സി 321 

ഏത് രാജവംശത്തിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നമായിരുന്നു ‘ഗരുഡന്‍’? 

ഗുപ്തന്‍   

ഹര്‍ഷവര്‍ദ്ധനന്‍ ഉത്തരേന്ത്യ ഭരിച്ചകാലം ………..ആണ്:

എ.ഡി 7-ാം നൂറ്റാണ്ട്

ആര്യഭട്ടന്‍ പ്രശസ്തനായ …………..ആയിരുന്നു:

ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനും ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനും 

ചന്ദ്രഗുപ്തന്‍റ കാലത്തെ ഗ്രീക്ക് അംബാസഡര്‍:

മെഗസ്തനീസ് 

“തീര്‍ത്ഥങ്കരന്‍മാര്‍’ എന്ന വാക്ക് ഏതുമതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? 

ജൈനമതം   

ഹാരപ്പ, മൊഹന്‍ജദാരോ സംസ്കാരം കണ്ടെത്തിയ പുരാവസ്തു ഗവേഷകന്‍: 

ജോണ്‍ മാര്‍ഷല്‍   

സിന്ധുനദീതട സസ്കാരം പ്രധാനമായും തകര്‍ന്നത് ആരുടെ ആക്രമണത്തോടുകൂടിയാണ്? 

ആര്യന്‍മാര്‍  

അശോകന്‍റ പിതാവ് :

ബിന്ദുസാരന്‍   

‘രാജതരംഗിണി’യുടെ കര്‍ത്താവ്:

കല്‍ഹണന്‍

സിന്ധു നാഗരികര്‍ പ്രധാനമായും ആരാധിച്ചിരുന്ന മൃഗം: 

കാള   

“തീര്‍ത്ഥാടകരിലെ രാജകുമാന്‍‍’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.

ഹുയാന്‍സാങ്

ആര്യഭട്ടന്‍, ഭാസ്കരന്‍, വരാഹമിഹിരന്‍, അമരസിംഹന്‍, ധന്വന്തരി ഈ പ്രമുഖ വ്യക്തികള്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലം: 

ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യകാലം 

വേദങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും അവസാനത്തത്: 

അഥര്‍വവേദം

ഗാന്ധാരകല ഏതൊക്കെ കലാശൈലികളുടെ സങ്കലനത്തിലൂടെ രൂപം പ്രാപിച്ചതാണ്? 

ഗ്രീക്ക് – ഭാരതം  

ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിച്ച ആദ്യത്തെ വിദേശ സഞ്ചാരിയാര്?

മെഗസ്തനീസ് 

കാളിദാസന്‍റെ ആദ്യ പ്രധാന കൃതി:

ഋതുസംഹാരം  

അവസാനത്തെ നന്ദരാജാവ്: 

ധനനന്ദന്‍

ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിലെ ചക്രവര്‍ത്തിമാരില്‍ ഏറ്റവും മഹാനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. 

അശോകന്‍  

ശതവാഹനവംശം സ്ഥാപിച്ചത്. 

സിമുഖന്‍

‘അലഹബാദ് പ്രശസ്തി’യില്‍നിന്നും ഏതു ഭരണാധികാരിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത്? 

സമുദ്രഗുപ്തന്‍  

കനിഷ്കന്‍റ തലസ്ഥാനം:

പുരുഷപുരം  

അശോകനെ ഏറ്റവും മഹാനായ രാജാവെന്നു വിശേഷിപ്പിച്ച ചരിത്രകാരന്‍:

എച്ച് ജി വെല്‍സ് 

പാകിസ്താനിലെ റാവല്‍പിണ്ടി നഗരത്തിനു സമീപം കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് പ്രാചീന സര്‍വകലാശാലയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ്?  

തക്ഷശില 

‘യുചി’ വര്‍ഗത്തില്‍പെട്ട വംശം

കുഷാന  

തന്‍റെ നാണയങ്ങളില്‍ ബുദ്ധന്‍റെ രൂപം മുദ്രണം ചെയ്ത ആദ്യ രാജാവ്: 

കനിഷ്കന്‍

പുരാണങ്ങളില്‍ ആന്ധ്രജന്‍മാര്‍ എന്ന പേരില്‍ പരാമര്‍ശിക്കപ്പെടുന്ന രാജവംശം: 

ശതവാഹനന്‍മാര്‍

‘ഹിന്ദുകാലഘട്ടത്തിലെ അക്ബര്‍’ എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടത്: 

ഹര്‍ഷന്‍

‘കവിരാജ’ എന്നറിയപ്പെട്ടത്:

സമുദ്രഗുപ്തന്‍  

രാഷ്ട്രകൂട രാജാവായ അമോഘവര്‍ഷന്‍ രചിച്ച കൃതി 

കവിരാജമാര്‍ഗം 

ആരുടെ സദസ്യനായിരുന്നു ദണ്ഡി ? 

നരസിംഹവര്‍മന്‍  

ഇന്ത്യയെന്നത് ഒരു രാജ്യമാണെന്നും അതിന് ഒരേ സംസ്കാരമാണുള്ളതെന്നും ആദ്യമായി തെളിയിച്ച ഭരണാധികാരി: 

ചന്ദ്രഗുപ്തമൗര്യന്‍ 

ഏറ്റവും മഹാനായ രാജാവ് എന്ന് എച്ച് ജി വെല്‍സ് വിശേഷിപ്പിച്ചതാരെയാണ് 

അശോകന്‍   

പുഷ്യമിത്രസുംഗൻറെ  കാലത്തെ നിരവധി സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമര്‍ശിക്കുന്ന പതഞ്ഞ്ജലിയുടെ ക്യതി: 

മഹാഭാഷ്യം 

‘ശകാരി’ എന്ന ബിരുദം സ്വീകരിച്ച ഗുപ്തരാജാവ്: 

വിക്രമാദിത്യന്‍

ഹിന്ദു മതം സ്വീകരിച്ച യവന അംബാസഡര്‍ 

ഫീലിയോഡോറസ്  

“മിലിന്ദ പാന്‍ഹോ’ എന്ന കൃതിയുടെ ഇതിവൃത്തം ആരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് 

മെനാന്‍ഡറും നാഗാര്‍ജുനനും

ബുദ്ധമത ഗന്ഥങ്ങള്‍ പ്രധാനമായും എതു ഭാഷയിലാണ് രചിക്കപ്പെട്ടത്: 

പാലി 

താഴെപ്പറയുന്നവരില്‍ ആരെയാണ് “ഇന്ത്യന്‍ ഐന്‍സ്റ്റീന്‍ ‘ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? 

നാഗാര്‍ജുനന്‍ 

ബുദ്ധമതത്തെ ഒരു ലോകമതമാവാക്കി വളര്‍ത്തിയ മൗര്യ, ചക്രവര്‍ത്തി: 

അശോകന്‍

സംഘകാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തമിഴ് വ്യാകരണ ഗന്ഥം : 

തോല്‍ക്കാപ്പിയം 

വര്‍ദ്ധമാന മഹാവീരന്‍റെ ഭാര്യ: 

യശോദ

ആദ്യത്തെ ജൈനമത സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം : 

പാടലിപുതം

അലക്സാണ്ടറുടെ ഇന്ത്യന്‍ ആക്രമണകാലത്ത് തക്ഷശിലയിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നത്. 

അഭി 

കലിംഗയുദ്ധം ഏതു വര്‍ഷമായിരുന്നു? 

261 ബി. സി

സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന്‍റെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയതില്‍ ഏതു സ്ഥലത്താണ് ഉഴുതുമറിച്ച നിലത്തിന്‍റെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ ഉള്ളത് ? 

കലിബംഗന്‍ 

ഋഗ്വേദകാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആരാധനാമൂര്‍ത്തി

 ഇന്ദ്രന്‍

മഹാഭാരതത്തിന്‍റെ ഭാഗങ്ങള്‍ എന്തുപേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്നു?  

പര്‍വം

പുരാണങ്ങളുടെ എണ്ണം 

18

ബുദ്ധന്‍ ആദ്യമായി മതപ്രഭാഷണം നടത്തിയ സാരനാഥ് എന്ന സ്ഥലം ഇപ്പോള്‍ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ്? 

ഉത്തര്‍പ്രദേശ്

ലോകത്തിലാദ്യമായി പരുത്തികൃഷി ചെയ്തത്?

സിന്ധുതട നിവാസികള്‍ 

ഏതു രാജവംശത്തിന്‍റെ ഭരണകാലമാണ് പ്രാചീന ഇന്ത്യയുടെ സുവര്‍ണ കാലഘട്ടം എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുനത്? 

ഗുപ്തവംശം

ഹര്‍ഷവര്‍ധനന്‍റ ബാലകാലനാമം: 

ശിലാദിത്യന്‍

ശതവാഹനന്‍മാരുടെ തലസ്ഥാനം: 

പ്രതിഷ്ഠാനം 

സൈന്ധവ സംസ്കാരത്തിന്‍റെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയ ലോത്തല്‍ ഏതു സംസ്ഥാനത്തിലാണ്? 

ഗുജറാത്ത് 

ഒന്നാമത്തെ ബദ്ധമത സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം: 

രാജഗൃഹം

93.’ബുദ്ധചരിതം’ രചിച്ചത്: 

അശ്വഘോഷന്‍

താഴെപ്പറയുന്നവരില്‍ ആരാണ് ഗയയിലെ ബോധിവൃക്ഷത്തെ മുറിച്ചത്? 

ശശാങ്കന്‍ 

ഗ്രീക്കുകാര്‍ ‘സാന്‍ഡോ കോട്ടൂസ്’ എന്ന് വിളിച്ചത് ആരെയാണ് ? 

ചന്ദ്രഗുപ്തമൗര്യന്‍ 

അശോകന്‍റെ ശിലാലിഖിതങ്ങളുടെ പൊരുള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഗവേഷകന്‍: 

ജെയിംസ് പ്രിന്‍സെപ് 

ബി.സി ആറാം ശതകത്തില്‍ ഉത്തരേന്ത്യയിലുണ്ടായിരു ന്ന 16 മഹാജനപദങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും പ്രബലമായിരുന്നത്. 

മഗധ

അംഗ, പൂര്‍വ എന്നിവ ഏതു മതക്കാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്? 

കണ്‍ഫ്യൂഷ്യനിസം

സംഘകാലത്തെ രാജവംശങ്ങളില്‍ ഒരു മികച്ച നാവികസേനയെ നിലനിര്‍ത്തിയിരുന്നത്?

ചോളന്‍മാര്‍

‘സപ്തശതകം’ എന്ന ക്യതി രചിച്ച ശതവാഹന രാജാവ്: 

ഹാലന്‍

ഔറംഗസീബിനാല്‍ വധിക്കപ്പെട്ട സിഖ് ഗുരു:

തേജ് ബഹാദൂര്‍ 

ഏത് വര്‍ഷമാണ് തേജ് ബഹാദൂര്‍ വധിക്കപ്പെട്ടത്? 

1675

അവസാനത്തെ സിഖ് ഗുരു:

ഗോബിന്ദ് സിങ് 

സിഖുകാരെ യോദ്ധാക്കളുടെ സമുദായമാക്കി വളര്‍ത്തിയ ഗുരു: 

ഹര്‍ഗോവിന്ദ് 

തനിക്കുശേഷം ആരെ ഗുരുവായി കണക്കാക്കാനാണ് ഗോബിന്ദ്സിങ് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചത്?

ആദിഗ്രന്ഥത്ത 

ഏത് സിഖ് ഗുരുവാണ് പഹുല്‍ സമ്പ്രദായം,നടപ്പാക്കിയത്? 

ഗോബിന്ദ് സിങ് 

ഏത് സിഖു ഗുരുവിനുശേഷമാണ് ഗുരു പദം പൈതൃക രീതിയിലായി മാറിയത്? 

 അംഗദ്

ഖല്‍സ 1699-ല്‍ സ്ഥാപിച്ചത്: 

ഗോബിന്ദ് സിങ് 

സിഖ്മതത്തിലെ ആകെ ഗുരുക്കന്‍മാര്‍:

 10

ഏറ്റവും പ്രബലനായ സിഖ് ഭരണാധികാരി:

രണ്ജിത്ത് സിങ് 

രജിത് സിങിന്‍റെ തലസ്ഥാനം: 

ലാഹോര്‍

സിഖ് നേതാവ് ബാന്ദ് ബഹാദൂര്‍ വധിക്കപ്പെട്ട വര്‍ഷം: 

1716 

മറാഠികളെ മൂന്നാം പാനപ്പട്ടു യുദ്ധത്തില്‍(1761) തോല്‍പിച്ച അഹമ്മദ് ഷാ അബ്ദാലി ആരെയാണ് മുഗള്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയായി നാമനിര്‍ദ്ദേശം ചെയ്തത്? 

 ഷാ ആലം രണ്ടാമനെ 

ഔറംഗസീബിനെ നശിപ്പിച്ച ഡക്കാണ്‍ അള്‍സര്‍ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്: 

മറാത്തര്‍ 

മറാത്ത വംശമായ സിന്ധ്യ എവിടെയാണ് ഭരിച്ചത്?

ഗ്വാളിയോര്‍

ശിവജി ജനിച്ച വര്‍ഷം: 

1627

ശിവജി ജനിച്ച സ്ഥലം :

ശിവനേര്‍ 

മുഗള്‍ സാമ്രാജ്യത്തിന്‍റെ തകര്‍ച്ചയോടെ ഉയര്‍ന്നുവന്ന പ്രവിശ്യകളില്‍ ഏറ്റവും പ്രബലശക്തി:

മറാഠികള്‍ 

ഏതു മുഗള്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയാണ് ശിവജിയെ തടവുകാരനാക്കിയത്? 

ഔറംഗസീബ് 

ശിവജി വകവരുത്തിയ ബീജാപ്പൂര്‍ സുല്‍ത്താന്‍റെ പടനായകന്‍: 

അഫ്സല്‍ ഖാന്‍ 

ശിവജിയുടെ വാളിന്‍റെ പേര്: 

ഭവാനി 

ശിവജിയെ ആയുധ പ്രയോഗം അഭ്യസിപ്പിച്ചത്:

ദാദാജി കൊണ്ടദേവ്

ശിവജിയുടെ ആത്മീയ ഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.

രാംദാസ്

ശിവജിയുടെ കുതിരയുടെ പേര്: 

പഞ്ചകല്യാണി 

ശിവജി ഛത്രപതിയായ വര്‍ഷം: 

1674

1664-ല്‍ ശിവജി ആക്രമിച്ച പ്രദേശമേത്? 

ഗുജറാത്ത്

ശിവജി അന്തരിച്ച വര്‍ഷം: 

1680

ശിവജിയുടെ തൊട്ടടുത്ത പിന്‍ഗാമി:

സാംബാജി

ശിവജി തലസ്ഥാനമാക്കിയ നഗരം:

രായ്ഗഢ് 

ശിവജിയുടെ മന്ത്രിസഭ:

അഷ്ടപ്രധാന്‍ 

ശിവജിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത്?

 പേഷ്വ 

ശിവജിയുടെ ധനമന്ത്രി  ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത്?

അമാത്യ

അഷ്ടപ്രധാനില്‍ നീതിന്യായത്തിന്‍റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്നത് ആര്‍ക്കാണ്? 

ന്യായാധിശ് 

ചൗത്, സര്‍ദേശ്നമുഖി എന്നീ നികുതികള്‍ നടപ്പിലാക്കിയത് ആരാണ്? 

ശിവജി 

വരുമാനത്തിന്‍റെ എത്ര ഭാഗമാണ് ചൗത് നികുതിയി ലൂടെ ഈടാക്കിയിരുന്നത്? 

നാലിലൊന്ന് 

വരുമാനത്തിന്‍റെ എത ഭാഗമാണ് സര്‍ദേശ്മുഖി നികുതിയിലൂടെ ഈടാക്കിയിരുന്നത്?

പത്തിലൊന്ന് 

ശിവജി ആഗ്രയില്‍ മുഗള്‍ രാജധാനി സന്ദര്‍ശിച്ച വര്‍ഷം: 

1666

ഹൈന്ദവധര്‍മോദ്ധാരകന്‍ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് സ്വീകരിച്ചത്: 

ശിവജി

ശിവജിയും മുഗളരും പുരന്ധര്‍ സന്ധി ഒപ്പിട്ട വര്‍ഷം. 

1665

ശിവജിയുടെ അവസാനത്തെ സൈനിക പര്യടനം; 

കര്‍ണാടകം 

ഏത് മുഗള്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയാണ് സാംബാജിയെ വധിച്ചത് 

ഔറംഗസീബ്

മറാത്തരെ നയിച്ച വനിത:

താരാബായി 

ആദ്യത്തെ പേഷ്വാ ഭരണാധികാരി:

 ബാലാജി വിശ്വനാഥ്

അവസാനത്തെ പേഷ്വാ ഭരണാധികാരി:

ബാജിറാവു രണ്ടാമന്‍ 

പേഷ്വാമാരില്‍ ഏറ്റവും പ്രഗല്ഭന്‍:

ബാജിറാവു ഒന്നാമന്‍ 

പേഷ്വാ വംശത്തില്‍ ആകെ എത്ര ഭരണാധികാരികള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു? 

 7

പേഷ്വാമാരില്‍ ഏറ്റവും ദുര്‍ബലനായ ഭരണാധികാരി എന്നു വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്:

ബാജിറാവു രണ്ടാമന്‍ 

ബാജി റാവു ഒന്നാമന്‍ സത്താറയില്‍നിന്ന് എവിടെക്കാണ് പേഷ്വാമാരുടെ തലസ്ഥാനം മാറ്റിയത്? 

പൂനെ

മറാത്ത മാക്യവെല്ലി എന്നറിയപ്പെട്ടത്:

നാനാ ഫഡ്വിസ് 

മറാത്ത വംശമായ ഹോള്‍ക്കര്‍ എവിടെയാണ് ഭരിച്ചത്? 

ഇന്‍ഡോര്‍ 

മറാത്ത വംശമായ ഭോണ്‍ലെ എവിടെയാണ് ഭരിച്ചത്?

നാഗ്പൂര്‍

 മറാത്ത വംശമായ ഗെയ്ക്ക് വാദ് എവിടെയാണ് ഭരിച്ചത്? 

ബറോഡ

മറാത്തരുടെ വിധി നിര്‍ണയിച്ച യുദ്ധം എന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്:

മൂന്നാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധം

പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധം:

മൂന്നാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധം

മൂന്നാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധത്തില്‍ മറാത്ത സേനയെ നയിച്ചത്?

സദാശിവ റാവു 

മൂന്നാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധത്തില്‍ വിജയിച്ചത്: 

അഹമ്മദ് ഷാ അബ്ദാലി

മൂന്നാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധം നടന്ന വര്‍ഷം:

1761

ഖജുരാഹോ ക്ഷേത്രം പണികഴിപ്പിച്ച രാജവംശം:

ഛന്ദേല വംശം 

ഛന്ദേലന്‍മാര്‍ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജ്യം: 

ബുന്ദേല്‍ഖണ്ഡ് 

660. കഥസരിത്സാഗരം രചിച്ചത്: 

സോമദേവന്‍

എവിടുത്തെ ചരിത്രത്തെപ്പറ്റിയാണ് രാജതരംഗിണിയില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്?

കശ്മീര്‍

ഗീതഗോവിന്ദം രചിച്ചത്: 

ജയദേവന്‍

രാജതരംഗിണി രചിച്ചത്:

കല്‍ഹണന്‍ 

കശ്മീരിലെ അക്ബര്‍ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്:

സെയ്ല്‍ അബ്ദിന്‍ 

മാള്‍വയില്‍ ഖില്‍ജി വംശം സ്ഥാപിച്ചത്:

മഹമൂദ് ഖാന്‍

മാള്‍വയുടെ മേല്‍ നേടിയ വിജയത്തിന്‍റെ സ്മരണയ്ക്ക് ചിറ്റോറില്‍ വിജയസ്തംഭം നിര്‍മിച്ചത്: 

കുംഭ റാണ

പുരിയിലെ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം പണികഴിപ്പിച്ചത്:

ആനന്ദവര്‍മന്‍ ചോഡഗംഗ 

വിക്രമാദേവചരിതം രചിച്ചത്:

ബില്‍ഹണന്‍ 

ഖാന്‍ദേശില്‍ 1338-ല്‍ ഫറുക്കി വംശം സ്ഥാപിച്ചത്: 

മാലിക് രാജ  

മുഗള്‍ ഭരണത്തിന്‍റെ തകര്‍ച്ചയോടെ ബംഗാളില്‍ സ്വതന്ത്ര ഭരണകൂടം സ്ഥാപിച്ചത്; 

മുര്‍ഷിദ് കുലി ഖാന്‍ 

മുഗള്‍ മേല്‍ക്കോയ്മ അംഗീകരിച്ച ആദ്യത്തെ രജപുത് രാജ്യം

ആംബര്‍

ജാട്ട് ഭരണാധികാരികളില്‍ ഏറ്റവും ശക്തന്‍: 

സൂരജ് മല്‍ 

ഗംഗാവംശം എവിടെയാണ് ഭരിച്ചിരുന്നത്? 

ഒഡിഷ

കൊണാര്‍ക്കിലെ സൂര്യക്ഷേത്രം പണികഴിപ്പിച്ച പൂര്‍വ ഗംഗാവംശത്തിലെ രാജാവ്: 

നരസിംഹദേവന്‍ 

അവസാനത്തെ മുഗള്‍ ഭരണാധികാരി:

ബഹദൂര്‍ഷാ രണ്ടാമന്‍ 

സൂറത്തില്‍ ആദ്യത്തെ ഫ്രഞ്ചു ഫാക്ടറി സ്ഥാപിതമായ വര്‍ഷം: 

1668 

ഡച്ചുകാര്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യ ഫാക്ടറി സ്ഥാപിച്ച് സ്ഥലം: 

മസൂലിപട്ടണം 

ഏത് രാജ്യത്തിലെ തുറമുഖമായിരുന്നു മസൂലിപട്ടണം? 

ബീജാപ്പൂര്‍

പോര്‍ച്ചുഗീസുകാര്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യ ഫാക്ടറി സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലം:

കൊച്ചി 

ജാട്ടുകളുടെ പ്ലേറ്റോ എന്നറിയപ്പെട്ടത്: 

സൂരജ്മല്‍

1076 മുതല്‍ 1126 വരെ ഭരണം നടത്തിയ വിക്രമാദിത്യന്‍ ആറാമന്‍ ഏത് വംശത്തിലെ ഏറ്റവും മഹാനായ രാജാ വായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു? 

പശ്ചിമ ചാലൂക്യ

അഹമ്മദ് ഷാ ഒന്നാമന്‍ എവിടെയാണ് ജസിയ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്?

ഗുജറാത്ത് 

 തുഗ്ലക് വംശത്തിന്‍റെ കാലത്ത് 1394-ല്‍ ജൗണ്‍പൂരില്‍ ഷാര്‍ക്കി വംശം സ്ഥാപിച്ചത്.

 മാലിക് സര്‍വാര്‍ 

ഷാര്‍ക്കി വംശത്തിലെ ഏറ്റവും മഹാന്‍:

ഷംസുദ്ദീന്‍ ഇബ്രാഹിം 

ഷാര്‍ക്കി സുല്‍ത്താനേറ്റ് വീണ്ടും ഡെല്‍ഹി സുല്‍ത്താ നേറ്റിന്‍റെ ഭാഗമായത് ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ്? 

ലോധി വംശം 

ജൗണ്‍പുരിലെ അടല മോസ്ക് പണികഴിപ്പിച്ചത്;

ഇബ്രാഹിം ഷാ ഷാര്‍ക്കി 

ചാചനാമ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഏതിന്‍റെ ചരിത്രമാണ്? 

സിന്ധ്

ചാക് വംശം എവിടെയാണ് ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത്?

കശ്മീര്‍

ഖാന്‍ദേശില്‍ ഫറാഖി വംശം സ്ഥാപിച്ചതാര്? 

മാലിക് രാജ 

ആരുടെ സദസ്സിലാണ് പഞ്ചരത്നങ്ങള്‍ ജീവിച്ചിരുന്നത്?

ലക്ഷ്മ ണസേനന്‍ 

ഗജപതി രാജാക്കന്‍മാര്‍ ഏത് പ്രദേശമാണ് ഭരിച്ചിരുന്നത്? 

ഒഡിഷ 

കാര്‍കോട വംശം ഭരിച്ചിരുന്നത് ഏത് പ്രദേശമാണ്?

കശ്മീര്‍ 

കാര്‍കോട വംശത്തിന്‍റെ സ്ഥാപകന്‍: 

ദുര്‍ലഭ്യവര്‍ധന്‍ 

ഹിന്ദുഷാഹി വംശം എവിടെയാണ് ഭരിച്ചത്? 

അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ 

ഹിന്ദുഷാഹി വംശത്തിന്‍റെ സ്ഥാപകന്‍:

ലല്ലിയ

696. പരമാര വംശത്തിന്‍റെ തലസ്ഥാനം: 

ധാര്‍ 

ആരില്‍നിന്നാണ് ബ്രിട്ടിഷുകാര്‍ക്ക് മദ്രാസ് ലഭിച്ചത്?

ചന്ദ്രഗിരിയിലെ രാജ

ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലിന്‍റെ തീരത്ത് ബ്രിട്ടിഷുകാര്‍ ആദ്യഫാക്ടറി എവിടെയാണ് സ്ഥാപിച്ചത്? 

മസൂലിപട്ടണം 

സിദ്ധാന്തശിരോമണി രചിച്ചത്:

ഭാസ്കര രണ്ടാമന്‍

ഡാനിഷുകാര്‍ അവരുടെ ഫാക്ടറി സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയാണ്?

 ട്രാന്‍ക്വിബാര്‍

കബീറിന്‍റെ ഗുരു: 

രാമാനന്ദന്‍

 രാമാനന്ദന്‍റെ ഗുരു: 

രാമാനുജന്‍

ബീജക് രചിച്ചത്: 

കബീര്‍

ഗുരു നാനാക് ജനിച്ച വര്‍ഷം: 

1469

ക്വാജാ മൊയദ്ദീന്‍ ചിസ്റ്റിയുടെ ശവകുടീരം എവിടെയാണ്? 

അജ്മീര്‍ 

ഹിന്ദുമതത്തിന്‍റെ അക്വിനാസ് എന്നറിയപ്പെട്ടത്:

ആദിശങ്കരന്‍

ശങ്കരാചാര്യര്‍ പ്രചരിപ്പിച്ച തത്ത്വം :

അദ്വൈതം

ലിംഗായത്ത് വിഭാഗത്തിന്‍റെ സ്ഥാപകന്‍: 

ബാസവണ്ണ

ബാസവണ്ണയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ വീരശൈവര്‍ സംഘടിച്ചത് എവിടെയാണ്?

കര്‍ണാടകം 

വല്ലഭാചാര്യര്‍ പ്രചരിപ്പിച്ച തത്ത്വം :

ശുദ്ധാദ്വൈതം

നിംബാര്‍ക്കാചാര്യ പ്രചരിപ്പിച്ച തത്ത്വം: 

ദ്വൈതാദ്വൈതം 

ഏത് ദൈവത്തെയാണ് നായനാര്‍മാര്‍ ആരാധിക്കുന്നത്?

ശിവന്‍

ഏത് ദൈവത്തെയാണ് ആഴ്വാര്‍മാര്‍ ആരാധിക്കുന്നത് 

മഹാവിഷ്ണു 

രാമാനുജന്‍ (1017-1137)എന്തിന്‍റെ വ്യാഖ്യാതാവായിരുന്നു?

വിശിഷ്ടാദ്വൈതം 

മധ്വാചാര്യര്‍(1199-1278) എന്തിന്‍റെ വ്യാഖ്യാതാവായിരുന്നു? 

ദ്വൈത സിദ്ധാന്തം

മധ്വാചാര്യര്‍ എവിടെയാണ് ഭക്തി പ്രചരിപ്പിച്ചത്? 

കര്‍ണാടകം

ആരുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു സൂര്‍ദാസ്?

വല്ലഭാചാര്യ

പുഷ്ടിമാര്‍ഗത്തിന്‍റെ സ്ഥാപകന്‍:

വല്ലഭാചാര്യ

ഒരേ ദൈവത്തിന്‍റെ വ്യത്യസ്ത നാമങ്ങളാണ് രാമനും റഹിമും എന്നു പറഞ്ഞത്:

കബീര്‍

വിശ്വംഭര്‍ മിശ എന്ന് യഥാര്‍ഥ പേരുണ്ടായിരുന്ന ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിലെ സന്ന്യാസി: 

ചൈതന്യ

മീരാബായി ആരെയാണ് ആരാധിച്ചത്? 

കൃഷ്ണന്‍ 

ജ്ഞാനേശ്വരന്‍റെ സ്വദേശം: 

മഹാരാഷ്ട

ഏകനാഥ് ആരെയാണ് ആരാധിച്ചത്? 

വിരോഭ

ബാഹ്മിനി വംശം സ്ഥാപിച്ചത്:

ഹസ്സന്‍ ഗംഗു 

ബാഹ്മിനി രാജ്യം സ്ഥാപിതമായ വര്‍ഷം; 

1347

ബാഹ്മിനി രാജ്യത്തിലെ ആദ്യ സുല്‍ത്താനായ ഹസ്സന്‍ ഗംഗ കിരീടധാരണം നടത്തിയപ്പോള്‍ സ്വീകരിച്ച പേര്:

അലാവുദ്ദീന്‍ ബാഹ്മന്‍ ഷാ

ബാഹ്മിനിവംശത്തിലെ ഹുമയൂണിന്‍റെ പ്രഗല്ഭനായ പ്രധാനമന്ത്രി: 

മുഹമ്മദ് ഗവാന്‍ 

അലാവുദ്ദീന്‍ ബാഹ്മന്‍ ഷാ തന്‍റെ രാജധാനിയായി തിരഞ്ഞെടുത്ത നഗരം:

ഗുല്‍ബര്‍ഗ

അഹമ്മദ് ഷാ ബാഹ്മിനി വംശത്തിന്‍റെ തലസ്ഥാനം ഗുല്‍ബര്‍ഗയില്‍ നിന്ന് എവിടേ ക്കാണ് മാറ്റിയത്? 

ബിദാര്‍

ഏത് ബാഹ്മനിരാജാവിന്‍റെ കാലത്തെപ്പറ്റിയാണ് റഷ്യന്‍ വ്യാപാരിയായ അതനേഷ്യസ് നികിന്‍ വിവരിക്കുന്നത്?

മുഹമ്മദ് മൂന്നാമന്‍ 

ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം രാജവംശം 

ബാഹ്മനി 

ബാഹ്മിനി വംശം പിരിഞ്ഞ് ആദ്യമുണ്ടായ രാജ്യം: 

ബേരാര്‍

ബീജാപ്പൂരിലെ ആദില്‍ഷാഹിവംശം സ്ഥാപിച്ചത്.

യൂസഫ് ആദില്‍ ഖാന്‍ 

ബേരാറിലെ ഇമാദ്ഷാഹിവംശം സ്ഥാപിച്ചത്:

ഫത്താവുള്ള അഹമ്മദ് 

ജഗദ്ഗുരു എന്നറിയപ്പെട്ട ബീജാപ്പൂര്‍ സുല്‍ത്താന്‍:

ഇബ്രാഹിം ആദില്‍ ഷാ രണ്ടാമന്‍ 

ബീജാപ്പൂരിലെ ഗോല്‍ ഗുംബാസ് നിര്‍മിച്ചത്:

മുഹമ്മദ് ആദില്‍ ഷാ 

അഹമ്മദ് നഗറിലെ നിസാംഷാഹിവംശം സ്ഥാപിച്ചത്:

മാലിക് അഹമ്മദ് 

മുഗളര്‍ക്കെതിരെ പൊരുതിയ ചാന്ദ് ബീബി,അബിസീനിയന്‍ വംശജനായ മന്ത്രി മാലിക് ആംബര്‍ എന്നിവര്‍ ഏതു രാജ്യക്കാരായിരുന്നു? 

അഹമ്മദ് നഗര്‍ 

അഹമ്മദ് നഗറിനെ മുഗള്‍ സാമ്രാജ്യത്തോട് ചേര്‍ത്തത്: 

ഷാജഹാന്‍

അലാവുദ്ദീന്‍ ബാഹ്മന്‍ ഷാ ഗുല്‍ബര്‍ഗയെ പുനര്‍നാമകരണം ചെയ്തത് ഏത് പേരിലാണ്?

അഹ്സനാബാദ് 

ഗോല്‍ക്കൊണ്ടയെ മുഗള്‍ സാമ്രാജ്യത്തോടു ചേര്‍ത്തത്.

ഔറംഗസീബ് 

ബിദാറിലെ ബരീദ്ഷാഹിവംശം സ്ഥാപിച്ചത്:

അമീര്‍ അലി ബാരിദ് 

ഹൈദരാബാദില്‍ ചാര്‍മിനാര്‍ നിര്‍മിച്ചത്.

 ഖുലി കുത്ഖ് ഷാ

ഖുലി കുത്തബ് ഷാ ആരുടെ സമകാലികനായിരുന്നു? 

അക്ബര്‍

ഡക്കാണിലെ അഞ്ചു സുല്‍ത്താനേറ്റുകളില്‍ ഏറ്റവും ചെറുത്:

ബിദാര്‍ 

ഹരിഹരനും ബുക്കനും ചേര്‍ന്ന സ്ഥാപിച്ച രാജവംശം:

വിജയനഗരം

വിജയനഗരസാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിതമായ വര്‍ഷം:

1336 

വിജയനഗരം ഏതു നദിക്കരയിലായിരുന്നു?

തുംഗഭദ്ര 

ഹരിഹരന്‍റെയും ബുക്കന്‍റെയും ഗുരു:

വിദ്യാരണ്യ 

തുലുവവംശം സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു?

വീര നരസിംഹന്‍ 

സലുവ വംശത്തിന്‍റെ സ്ഥാപകന്‍:

നരസിംഹ ദേവരായര്‍

അരവിഡു വംശം സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു?

തിരുമല നായക് 

അരവിഡ വംശത്തിലെ ഏറ്റവും മഹാനായ ഭരണാധികാരി: 

വെങ്കട ഒന്നാമന്‍ 

വിജയനഗരത്തിലെ ഏറ്റവും മഹാനായ ഭരണാധികാരി:

കൃഷ്ണ ദേവരായര്‍ 

ആരുടെ ഭരണകാലമാണ് തെലുങ്കുഭാഷയുടെ അഗസ്റ്റന്‍ കാലഘട്ടമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്?

കൃഷ്ണ ദേവരായര്‍

ബാഹ്മനി സുല്‍ത്താന്‍മാര്‍ക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തില്‍ കൃഷ്ണദേവരായരെ സഹായിച്ച യൂറോപ്യന്‍ ശകതി ഏതായിരുന്നു? 

പോര്‍ച്ചുഗീസുകാര്‍ 

സംഗമവംശത്തിലെ ഏറ്റവും മഹാനായ രാജാവ്:

ബുക്കന്‍ ഒന്നാമന്‍

വിജയനഗരത്തിലെ ഏതുവംശത്തിലാണ് കൃഷ്ണദേവരായര്‍ ജനിച്ചത്?

തുലുവ 

വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഏതായിരുന്നു? 

തെലുങ്ക്

അമുക്തമാല്യദ രചിച്ചത്:

കൃഷ്ണ ദേവരായര്‍ 

കൃഷ്ണദേവരായരുടെ കാലത്ത് വിജയനഗരത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ദുര്‍വാത്ത ബര്‍ബോസ, ഡൊമിന്‍ഗോ പയസ് എന്നിവര്‍ ഏത് രാജ്യക്കാരായിരുന്നു? 

പോര്‍ച്ചുഗല്‍

ഹസാരാക്ഷേത്രം നിര്‍മിച്ചത്:

കൃഷ്ണ ദേവരായര്‍ 

കൃഷ്ണദേവരായര്‍ സ്ഥാപിച്ച നഗരം:

നഗല്‍പൂര്‍

കൃഷ്ണദേവരായരുടെ സമകാലികനായിരുന്ന മുഗള്‍ ഭരണാധികാരി: 

ബാബര്‍

ആരുടെ രാജസദസ്സാണ് ഭുവനവിജയം എന്നറിയപ്പെട്ടത്? 

കൃഷ്ണ ദേവരായര്‍

ഇറ്റാലിയന്‍ സഞ്ചാരി നിക്കോളോ കോണ്ടി വിജയനഗരം സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍(1420) രാജാവായിരുന്നത്.

ദേവരായ ഒന്നാമന്‍

വിജയനഗരത്തിലെ ഏതു ഭരണാധികാരിയുടെ കാലത്താണ് പേര്‍ഷ്യന്‍ സഞ്ചാരി അബ്ദുര്‍ റസാക്ക് സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയത്? 

ദേവരായ രണ്ടാമന്‍ 

അല്‍ബുക്കര്‍ക്കിന് ഭട്ക്കല്‍ എന്ന സ്ഥലത്ത് കോട്ട നിര്‍മിക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയ വിജയനഗര ഭരണാധികാരി: 

കൃഷ്ണ ദേവരായര്‍

കൃഷ്ണദേവരായരുടെ ആസ്ഥാനകവി:

അല്ലസാനി പെദ്ദണ്ണ

ആന്ധഭോജന്‍, അഭിനവ ഭോജന്‍ എന്നീ അപരനാമങ്ങളിലറിയപ്പെട്ടത്: 

കൃഷ്ണ ദേവരായര്‍

മനുചരിതം രചിച്ചത്:

അല്ലസാനി പെദ്ദണ്ണ 

വിജയനഗരസാമ്രാജ്യത്തിന്‍റെ അന്ത്യം കുറിച്ച തളിക്കോട്ട(രാക്ഷസ തങ്ങടി) യുദ്ധം നടന്ന വര്‍ഷം: 

1565

അഷ്ടദിഗ്ഗ്വിജങ്ങള്‍ എന്ന പ്രഖ്യാതകവികള്‍ ആരുടെ സദസ്സിനെയാണ് അലങ്കരിച്ചിരുന്നത്? 

 കൃഷ്ണ ദേവരായര്‍

കൃഷ്ണ ദേവരായര്‍ അന്തരിച്ച വര്‍ഷം: 

1529

തളിക്കോട്ട യുദ്ധത്തില്‍ വിജയനഗര സൈന്യത്ത നയിച്ചത്: 

രാമരായ 

തളിക്കോട്ട യുദ്ധസമയത്ത് വിജയനഗരത്തിലെ ഭരണാധികാരി: 

സദാശിവ രായ 

തെന്നാലി രാമന്‍ ആരുടെ സദസ്യനായിരുന്നു?

കൃഷ്ണദേവരായര്‍ 

തളിക്കോട്ട യുദ്ധത്തിനുശേഷം വിജയനഗരം സന്ദര്‍ശിച്ച പോര്‍ച്ചുഗീസ് സഞ്ചാരി: 

സീസര്‍ ഫ്രഡറിക് 

ആമുക്തമാല്യദ എന്ന സാഹിത്യകൃതി തെലുങ്കില്‍ രചിച്ചത്.

കൃഷ്ണ ദേവരായര്‍

ഏതു വിജയനഗര രാജാവിന്‍റെ കാലത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇബ്ന്‍ ബത്തൂത്ത തന്‍റെ രഹ് എന്ന പുസ്തകത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നത്? 

ഹരിഹരന്‍ ഒന്നാമന്‍ 

സഫര്‍നാമ രചിച്ചത്:

ഇബ്ന്‍ ബത്തൂത്ത

തളിക്കോട്ടയുദ്ധത്തില്‍ വിജയനഗരത്തിനെതിരെ ഒരുമിച്ച എതിര്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെടാത്തത്? 

ബേറാര്‍

മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രം നിര്‍മിച്ച വിജയ നഗര രാജാവ്: 

തിരുമല നായക് 

വിജയനഗരസാമ്രാജ്യത്തിന്‍റെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ കാണാന്‍ കഴിയുന്ന ഹംപി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്? 

കര്‍ണാടകം 

അച്യുത ദേവരായരുടെ കാലത്ത് വിജയനഗരം പോർച്ചുഗീസുകാരനായ കുതിര വ്യാപാരി 

ഫെര്‍നാവോ ന്യൂനിസ് 

ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ് ഡൊമിന്‍ഗോ പയസ് വിജയനഗരം സന്ദര്‍ശിച്ചത്? 

കൃഷ്ണ ദേവരായര്‍ 

വിജയനഗരത്തിന്‍റെയും ഏത് വംശത്തിന്‍റെയും പ്രധാന തര്‍ക്കവിഷയമായിരുന്ന പ്രദേശമായിരുന്നു റെയ്ച്ചൂര്‍ ദോബ് ?

ബാഹ്മിനിവംശം

വിജയനഗരത്തിലെ രാജവംശങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും കുടുതല്‍ കാലം ഭരിച്ചത്: 

സംഗമ

വിജയനഗരത്തിലെ രാജവംശങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും കുറച്ചു കാലം ഭരിച്ചത്: 

സലുവ 

സിക്കുകാരുടെ ആദ്യ ഗുരുവായ നാനാക്ക് (1469-1539) ജനിച്ചത് എവിടെയാണ്?

തല്‍വന്ദി

സിഖുമതത്തിന്‍റെ രണ്ടാമത്തെ ഗുരു: 

അംഗദ്

ഗുരു അംഗദിന്‍റെ യഥാര്‍ഥ പേര്: 

ലെഹ് 

ഗുരുമുഖി ലിപി നടപ്പാക്കിയ സിഖ് ഗുരു: 

അംഗദ്

അമൃത്സര്‍ സ്ഥാപിച്ച സിഖ് ഗുരു:

രാം ദാസ് 

വധിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ സിഖ് ഗുരു:

അര്‍ജുന്‍ ദേവ് 

അമൃത്സര്‍ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സ്ഥലം നല്‍കിയ മുഗള്‍ ചക്രവര്‍ത്തി: 

അക്ബര്‍ 

അമൃതസറിന്‍റെ പഴയ പേര്:

രാംദാസ്പൂര്‍

ആദിഗന്ഥം ക്രോഡീകരിച്ച സിഖ് ഗുരു:

അര്‍ജുന്‍ ദേവ് 

അകാല്‍ തക്ത് സ്ഥാപിക്കുകയും അമൃത്സറിനു ചുറ്റും കോട്ട കെട്ടുകയും ചെയ്ത സിഖ് ഗുരു: 

ഹര്‍ഗോവിന്ദ് 

ഏറ്റവും കുറച്ചു കാലം സിഖ് ഗുരുവായിരുന്നത്. 

ഹര്‍ കിഷന്‍ 

വില്യം ഹോക്കിന്‍സിനെ മുഗള്‍ രാജധാനിയിലേക്ക് അയച്ച ഇംഗ്ളീഷ് രാജാവ്: 

ജെയിംസ് ഒന്നാമന്‍ 

ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റിന്ത്യാക്കമ്പനി ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യത്ത ഫാക്ടറി ആരംഭിച്ച സ്ഥലം: 

സൂറത്ത്

ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റിന്ത്യാക്കമ്പനി ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറി ആരംഭിച്ച സ്ഥലം: 

മസൂലിപട്ടണം 

ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ് കാന്തഹാര്‍ മുഗള്‍ സാമ്രാജ്യത്തിന് നഷ്ടമായത്? 

ജഹാംഗീര്‍ 

ജഹാംഗീര്‍ അന്തരിച്ച വര്‍ഷം:

1627

എവിടെവച്ചാണ് ജഹാംഗീര്‍ അന്തരിച്ചത്? 

കശ്മീര്‍ 

ജഹാംഗീറിന്‍റെ ശവകുടീരം എവിടെയാണ്? 

ലാഹോര്‍

ജഹാംഗീറിന്‍റെ ശവകുടീരം ഏതു നദിയുടെ തീരത്താണ്?

രാവി

നൂര്‍ജഹാന്‍റെ ശവകുടീരം എവിടെയാണ്? 

ലാഹോര്‍

ഏതു മുഗള്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ കാലത്താണ് മുഗള്‍ ചിത്രകല പരമകോടി പ്രാപിച്ചത്? 

ജഹാംഗീര്‍

ഏത് മുഗള്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ കാലത്താണ് സര്‍ തോമസ് റോ ഇന്ത്യയില്‍ വന്നത്? 

ജഹാംഗീര്‍ 

ഏതു മുഗള്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ കാലത്താണ് മുഗള്‍ ശില്പവിദ്യ പാരമ്യത പ്രാപിച്ചത്?

ഷാജഹാന്‍

 മുഗള്‍ ഭരണത്തിന്‍റെ സുവര്‍ണ കാലഘട്ടമായി കണക്കാക്കുന്നത് ആരുടെ ഭരണകാലമാണ്?

ഷാജഹാന്‍

ഷാജഹാന്‍റെ ആദ്യകാലനാമം: 

ഖുറം 

ഷാജഹാന്‍റെ മാതാവ്: 

താജ് ബീവി ബില്‍കിസ് മകാനി

ഏത് മുഗള്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ കാലത്താണ് പുകയില കൃഷി ആരംഭിച്ചത്? 

ജഹാംഗീര്‍

ഷാജഹാന്‍ ജനിച്ച സ്ഥലം:

ലാഹോര്‍

ഷാജഹാന്‍ മുഗള്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയായ വര്‍ഷം:

1628 

മുഗള്‍ രാജധാനി ഡെല്‍ഹിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് ആരുടെ കാലത്താണ്? 

ഷാജഹാന്‍

ഷാജഹാന്‍ നിര്‍മിച്ച തലസ്ഥാന നഗരം;

ഷാജഹാനാബാദ് 

ഏത് സിഖ് ഗുരുവിനെതിരെയാണ് ഷാജഹാന്‍ കര്‍ത്താര്‍പൂര്‍ യുദ്ധം നടത്തിയത്? 

ഹര്‍ഗോവിന്ദ് 

ആഗ്രയിലെ മോട്ടി മസ്ജിദ് നിര്‍മിച്ചത്: 

ഷാജഹാന്‍

ഡെല്‍ഹിയിലെ മോട്ടി മസ്ജിദ് നിര്‍മിച്ചത്; 

ഔറംഗസീബ് 

ആഗ്രയിലെ മോട്ടി മസ്ജിദ് നിര്‍മിച്ചത്: 

ഷാജഹാന്‍

ശ്രീനഗറിലെ ഷാലിമാര്‍ പൂന്തോട്ടം നിര്‍മിച്ചത്: 

ജഹാംഗീര്‍ 

ഷാജഹാനെ ഔറംഗസീബ് തടവിലാക്കിയ വര്‍ഷം: 

1658 

ഷാജഹാന്‍ അന്തരിച്ച വര്‍ഷം: 

1666

പാദ്ഷാനാമ രചിച്ചത്:

അബ്ദുള്‍ ഹമീദ് ലാഹോറി 

എത്ര വര്‍ഷമാണ് ഷാജഹാന്‍ ആഗ്രാ കോട്ടയില്‍ തടവില്‍ക്കഴിഞ്ഞത്? 

ഷാജഹാന്‍ തടവിലായിരുന്നപ്പോള്‍ പരിചരിച്ചിരുന്ന മകള്‍: 

ജഹനാര 

ഷാജഹാന്‍റെ ശവകുടീരം എവിടെയാണ്? 

ആഗ്ര 

ഡെല്‍ഹിയിലെ ചെങ്കോട്ട നിര്‍മിച്ചത്: 

ഷാജഹാന്‍

മുഗള്‍ ശില്പവിദ്യയില്‍ നിര്‍മിച്ച ഏറ്റവും ഉല്‍കൃഷ്ടമായ മന്ദിരം: 

താജ്മഹല്‍

രാജസ്ഥാനിലെ ഏത് സ്ഥലത്തുനിന്നാണ് താജ്മഹല്‍ നിര്‍മിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ മാര്‍ബിള്‍ കൊണ്ടുപോയി, 

 മകാന്‍ 

ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ് ലാഹോറിലെ ഷാലിമാര്‍ പൂന്തോട്ടം നിര്‍മിച്ചത്?

ഷാജഹാന്‍

കശ്മീരിലെ ശ്രീനഗറില്‍ ഷാലിമാര്‍ ബാഗ് നിര്‍മിചമുഗള്‍ ഭരണാധികാരി: 

ജഹാംഗീര്‍

ആരുടെ സ്മരണയ്ക്കാണ് ഷാജഹാന്‍ താജ്മഹല്‍ നിര്‍മിച്ചത്?

മുംതാസ് മഹല്‍ 

ബേബി താജ് അഥവാ താജ്മഹലിന്‍റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. (

ഇത്തിമാദ് ഉദ് ദൗളയുടെ ശവകുടീരം

താജ്മഹലിന്‍റെ മുന്‍ഗാമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരുടെ ശവകുടീരമാണ്? 

ഹുമയൂണിന്‍റെ 

എത്രാം ശതകത്തിലാണ് താജ്മഹലിന്‍റെ നിര്‍മാണം?

 17 

ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് താജ്മഹല്‍ നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്?

യമുന 

താജ്മഹലിന്‍റെ മുഖ്യ ശില്‍പി:

ഉസ്താദ് അഹമ്മദ് ലാഹോറി 

മുംതാസ്മഹലിന്‍റെ യഥാര്‍ഥ പേര്:

അര്‍ജുമാന്ദ്ബാനു ബീഗം

ആരുടെ മകളായിരുന്നു മുംതാസ് മഹല്‍?

ആസഫ് ഖാന്‍

മുംതാസ്മഹല്‍ മരിച്ച വര്‍ഷം: 

1631 

എത്ര വര്‍ഷമെടുത്താണ് താജ്മഹല്‍ നിര്‍മിച്ചത്? 

22

നിര്‍മിതികളുടെ രാജകുമാരന്‍ എന്നറിയപ്പെട്ട മുഗള്‍ ഭരണാധികാരി: 

ഷാജഹാന്‍ 

ഭൂമിയില്‍ ഒരു സ്വര്‍ഗമുണ്ടെങ്കില്‍ അതിവിടെയാണ് എന്ന് ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് നിര്‍മിതിയി ലാണ്?

ദിവാന്‍ ഇ ഖാസ് 

മയൂര സിംഹാസനം പണികഴിപ്പിച്ച മുഗള്‍ ചക്രവര്‍ത്തി: 

ഷാജഹാന്‍ 

മാര്‍ബിളിലെ സ്വപ്നം എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടനിര്‍മിതി:

താജ്മഹല്‍

മയൂരസിംഹാസനവും കോഹിനൂര്‍ രത്നവും പേര്‍ഷ്യയിലേക്കു കടത്തിയത് ആരായിരുന്നു? 

നാദിര്‍ഷാ

ഏതു മുഗള്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ കാലത്താണ് മാലിക് മുഹമ്മദ് ജയ്സി പത്മാവദിന്‍റെ രചന പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്?

ഷാജഹാന്‍ 

ഹിന്ദു വനിതകളായിരുന്നവര്‍ ജډം നല്‍കിയ മുഗള്‍ ചക്രവര്‍ത്തിമാര്‍: 

ജഹാംഗീറും ഷാജഹാനും 

ഡെക്കാണില്‍ പ്രതിപുരുഷനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച,ഷാജഹാന്‍റെ മകന്‍: 

ഔറംഗസീബ് 

ജസിയ പുനഃസ്ഥാപിച്ച (1679) മുഗള്‍ ചക്രവര്‍ത്തി: 

ഔറംഗസീബ് 

ഔറംഗസീബ് ധര്‍മട് യുദ്ധത്തില്‍ ജസ്വന്ത് സിങിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള, ദാരയുടെ സൈന്യത്തെ തോല്‍പിച്ച് വര്‍ഷം:

1658

ഒന്‍പതാമത്തെ സിഖ് ഗുരുവായ തേജ് ബഹാദൂറിനെ വധിച്ചത്: 

ഔറംഗസീബ് 

ഔറംഗസീബ് ദാരയെ തോല്‍പിച്ച സമുഗഢ് യുദ്ധം നടന്ന വര്‍ഷം: 

1658 

ഏത് മുഗള്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ കാലത്താണ് ക്ലാസിക്കല്‍ സംഗീതത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കൃതികള്‍ രചിക്കപ്പെട്ടത്? 

ഔറംഗസീബ് 

ഏത് മുഗള്‍ രാജകുമാരനാണ് ഭഗവത്ഗീത പേര്‍ഷ്യനിലേക്ക് തര്‍ജമ ചെയ്തത്? 

ദാരാ ഷുക്കോ

ഔറംഗസീബ് ഈസ്റ്റിന്ത്യാക്കമ്പനിക്ക് ബംഗാളില്‍യ കച്ചവടത്തിന് അനുമതി നല്‍കിയ വര്‍ഷം:

1667

ലാഹോറില്‍ ബാദ്ഷാഹി മോസ്ക് നിര്‍മിച്ചത്: 

ഔറംഗസീബ് 

ഔറംഗസീബിന്‍റെ ഭാര്യ റാബിയ ദുരാനിയുടെ ശവകുടീരം: 

ബീബി കി മഖ്ബരാ

ബിബീ കി മഖ്ബര പണികഴിപ്പിച്ചതാര്? 

അസം ഷാ

ജീവിക്കുന്ന സന്യാസി (സിന്ദാ പീര്‍) എന്നറിയപ്പെട്ട മുഗള്‍ ചക്രവര്‍ത്തി:

ഔറംഗസീബ് 

കപ്പല്‍മാര്‍ഗം ആറു പ്രാവശ്യം ഇന്ത്യയില്‍ വരികയും ഷാജഹാന്‍റെയും ഔറംഗസീബിന്‍റെയും കാലത്തെപ്പറ്റി വിവരിച്ചെഴുതുകയും ചെയ്ത ഫ്രഞ്ചുകാരന്‍: 

ജീന്‍ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ടവേണിയര്‍ 

അഹോമിനെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കിയത് ഏത് മുഗള്‍ ചകവര്‍ത്തിയുടെ കാലത്താണ്? 

ഔറംഗസീബ് 

ദാരയുടെ പീരങ്കിപ്പടയില്‍ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ഇറ്റലിക്കാരന്‍: 

നിക്കോളാ മനുച്ചി 

വീണവാദനത്തില്‍ തല്‍പരനായിരുന്ന മുഗള്‍ ചക്രവര്‍ത്തി : 

ഔറംഗസീബ് 

പാവങ്ങളുടെ താജ്മഹല്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്:

ബീബി കി മഖ്ബരാ 

രാജസദസ്സില്‍ പാട്ട് നിരോധിച്ച മുഗള്‍ ചക്രവര്‍ത്തി: 

ഔറംഗസീബ്

ഏറ്റവും നിരഷരനായ മുഗള്‍ ചക്രവര്‍ത്തി എന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്: 

ഔറംഗസീബ് 

ഏത് വര്‍ഷമാണ് ഔറംഗസീബിന്‍റെ കല്‍പന പ്രകാരം ദാര ഷിക്കോയെ വധിച്ചത്?

1659 

ഔറംഗസീബ് പരാജയപ്പെടുത്തുകയും അരക്കന്‍ മലനിരകളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്ത അവസരത്തില്‍ മാദ്ധ് വര്‍ഗക്കാര്‍ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത മുഗള്‍ രാജ കുമാരന്‍: 

യൂജ

ഉപനിഷത്തുകള്‍ പേര്‍ഷ്യന്‍ ഭാഷയിലേക്ക് തര്‍ജമ ചെയ്ത മുഗള്‍ രാജകുമാരന്‍: 

ദാര 

ആരുടെ കാലത്താണ് മുഗള്‍ സാമ്രാജ്യം വിസ്തൃതിയുടെ പാരമ്യത പ്രാപിച്ചത്? 

ഔറംഗസീബ് 

ഔറംഗസീബ് അന്തരിച്ച വര്‍ഷം:

1707

ഔറംഗസീബിന്‍റെ ശവകുടീരം എവിടെയാണ്? 

ഔറംഗബാദ് 

എവിടെയാണ് ഔറംഗസീബ് അന്തരിച്ചത്? 

അഹമ്മദ്നഗര്‍ 

ഔറംഗസീബിന്‍റെ പിന്‍ഗാമിയായ മുവാസം രാജകുമാരന്‍ ഏതു പേരിലാണ് സിംഹാസനാരോഹണം നടത്തിയത്? 

ബഹദൂര്‍ഷാ ഒന്നാമന്‍

ബഹദൂര്‍ഷാ ഒന്നാമന് ശേഷം നടന്ന അവകാശത്തര്‍ക്കത്തില്‍ വിജയിച്ചത് ആരാണ്? 

ജഹന്ദര്‍ ഷാ

ഹുമയൂണിനെ തോല്‍പിച്ച അഫ്ഘാന്‍ വംശജന്‍:

ഷേര്‍ ഷാ

ഷെര്‍ഷായുടെ യഥാര്‍ഥ പേര്: 

ഫരീദ്

ഷെര്‍ഷാ ചൗസ യുദ്ധത്തില്‍ ഹുമയൂണിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ വര്‍ഷം: 

1539

ഷെര്‍ഷാ കനൗജ് യുദ്ധത്തില്‍ ഹുമയൂണിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ വര്‍ഷം: 

1540 

ഏത് യുദ്ധത്തിലാണ് ഷേര്‍ഷാ മരണപ്പെട്ടത്? 

കലിന്‍ജാര്‍

ഷെര്‍ഷായുടെ ശവകുടീരം എവിടെയാണ്? 

സസറം 

ഷേര്‍ഷാ സ്ഥാപിച്ച നഗരമേത്? 

പാട്ന

ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങളില്‍ അക്ബറുടെ മുന്‍ഗാമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്;

ഷേര്‍ ഷാ 

ഫാരിദിന് ഷര്‍ ഖാന്‍ എന്ന ബിരുദം നല്‍കിയ, ബീഹാറിലെ ഭരണാധികാരി: 

ബഹര്‍ഖാന്‍ ലോഹാനി 

ഏത് യുദ്ധത്തിന്‍റെ വിജയത്തിന് ശേഷമാണ് ഷേര്‍ഖാന്‍. – ഷേര്‍ ഷാ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചത്?

ചൗസ

 ഗ്രാന്‍ഡ് ട്രങ്ക് റോഡ് നിര്‍മിച്ചത്: 

ഷേര്‍ഷാ

ഗ്രാന്‍ഡ് ട്രങ്ക് റോഡ് സോണാര്‍ഗവോണിനെ ഏതുമായിട്ടാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്? 

പെഷവാര്‍

ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി രൂപയുടെ മുന്‍ഗാമിയെ അവതരിപ്പിച്ച ഭരണാധികാരി:

ഷേര്‍ ഷാ

സിവില്‍ ഭരണകൂടം കെട്ടിപ്പടുക്കാന്‍ ശരിയായ പ്രാഗത്ഭ്യം കാണിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരി; 

ഷേര്‍ ഷാ

പത്മാവതില്‍ പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്ന റാണി പദ്മിനി എവിടുത്തെ രാജാവിന്‍റെ പത്നിയായിരുന്നു? 

ചിറ്റോര്‍

എവിടെയാണ് നാമദേവന്‍ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം പ്രചരിപ്പിച്ചത്? 

മഹാരാഷ്ട്ര 

 എവിടെയാണ് ശങ്കരദേവന്‍ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം പ്രചരിപ്പിച്ചത്?

അസം 

എവിടെയാണ് ചൈതന്യ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം പ്രചരിപ്പിച്ചത്? 

ബംഗാള്‍

ചൈതന്യ ആരെയാണ് ആരാധിച്ചിരുന്നത്? 

കൃഷ്ണന്‍

ഹുമയൂണ്‍ സ്ഥാപിച്ച നഗരം: 

ദിന്‍പന  

ഹുമയൂണ്‍ എത്ര വര്‍ഷമാണ് പ്രവാസ ജീവിതം നയിച്ചത്? 

15

ഹുമയൂണും ഷെര്‍ഷായുമായി ചൗസ യുദ്ധം നടന്ന വര്‍ഷം : 

1539

1540-ല്‍ നടന്ന കനൗജ് യുദ്ധത്തില്‍ ഹുമയൂണ്‍ ആരുമായിട്ടാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയത്?

ഷേര്‍ഷാ

സൂര്‍ വംശത്തില്‍നിന്ന് ഹുമയൂണ്‍ അധികാരം വീണ്ട – ടുത്ത വര്‍ഷം: 

1555

അധികാരത്തില്‍നിന്ന് കുറേക്കാലത്തേക്ക് വിട്ടു നില്‍ക്കുകയും വീണ്ടും സിംഹാസനസ്ഥനാകുകയും ചെയ്ത ഏക മുഗള്‍ ചക്രവര്‍ത്തി: 

ഹുമയൂണ്‍ 

ഹുമയൂണ്‍ അന്തരിച്ച വര്‍ഷം: 

1556

പേര്‍ഷ്യയിലെ ഷായുടെ സ്വാധീനത്താല്‍ സുന്നിയില്‍നിന്ന് ഷിയാ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറിയ മുഗള്‍ ചക വര്‍ത്തി: 

ഹുമയൂണ്‍

ഹുമയൂണിന്‍റെ ശവകുടീരം എവിടെയാണ്? 

ഡെല്‍ഹി

സംഗ റാണയുടെ വിധവയായ റാണി കര്‍ണാവതി ഏത് മുഗള്‍ ചക്രവര്‍ത്തിക്കാണ് രാഖി കൊടുത്തയച്ചത്?

ഹുമയൂണ്‍

ആരുടെ മാതാവായിരുന്നു മഹം ബീഗം?

 ഹുമയൂണ്‍ 

ഹുമയൂണിന് അഭയം കൊടുത്തത് ആരാണ്?

പേര്‍ഷ്യയിലെ ഷാ

ഹുമയൂണ്‍ നാമ രചിച്ചത്? 

ഗുല്‍ബദന്‍ ബീഗം

ഗുല്‍ബദന്‍ ബീഗം ആരായിരുന്നു?

ബാബറുടെ മകള്‍ 

കാലം മുഴുവന്‍ ഉരുണ്ടു മറിഞ്ഞു നടക്കുകയും ജീവിതത്തില്‍നിന്ന് ഉരുണ്ടു മറിഞ്ഞു പോകുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഹുമയൂണിനെ വിശേഷിപ്പിച്ച ചരിത്രകാരന്‍:

ലെയ്ന്‍ പൂള്‍

അക്ബര്‍ ജനിച്ച സ്ഥലം: 

അമര്‍കോട്ട്

അക്ബ ര്‍ ജനിച്ച വര്‍ഷം: 

1542

അക്ബറുടെ മാതാവിന്‍റെ പേര്:

ഹമീദാബാനു ബീഗം

അക്ബറുടെ പരിപാലകനായി ഭരണം നടത്തിയത്.

ബൈറാം ഖാന്‍ 

അക്ബര്‍ ബൈറാംഖാന്‍റെ റീജന്‍സി അവസാനിപ്പിച്ച വര്‍ഷം: 

1560

എവിടെ വച്ചാണ് അക്ബറുടെ കീരീടധാരണം നടന്നത്? 

കലനാവൂര്‍ 

ഏത് മുഗള്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയാണ് ഡക്കാണ്‍ കീഴടക്കുന്നതില്‍ ആദ്യം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയത്?

അക്ബര്‍

രണ്ടാം പാനിപ്പട്ടുയുദ്ധത്തില്‍ (1556) മുഗള്‍ സൈന്യവുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയ, മുഹമ്മദ് – ആദില്‍ഷായുടെ പടത്തലവന്‍:

ഹെമു

ഇന്ത്യാചരിത്രത്തില്‍ ഹേമചന്ദ്ര വികമാദിത്യ എന്ന പേരില്‍ പരാമര്‍ശിക്കപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? 

ഹെമു 

ഭാരതത്തില്‍ മുഗള്‍ സാമ്രാജ്യത്തിന്‍റെ ഉദയത്തിന് യഥാര്‍ഥത്തില്‍ കാരണമായ യുദ്ധം: 

രണ്ടാം പാനിപ്പട്ടുയുദ്ധം

അക്ബര്‍ ഹാല്‍ഡിഘട്ട് യുദ്ധത്തില്‍ റാണാ പ്രതാപിനെ തോല്‍പിച്ച വര്‍ഷം: 

1576

റാണാ പ്രതാപിനെ തോല്‍പിക്കാന്‍ അക്ബര്‍ക്ക് നിര്‍ണായക സഹായം ചെയ്ത രജപുത്ര വംശജനായ സേനാനായകന്‍:

മാന്‍ സിങ്

ഏതു മുഗള്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയാണ് ചാക് വംശജരില്‍നിന്ന് 1586-ല്‍ കശ്മീര്‍ മുഗള്‍ സാമ്രാജ്യത്തോട് ചേര്‍ത്തത്? 

അക്ബ ര്‍

റാണാപ്രതാപിന്‍റെ കുതിര;

ചേതക്

അക്ബര്‍ തോല്‍പിച്ച റാണാ പ്രതാപ് എവി ടുത്തെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു?

മേവാര്‍

അക്ബറിന്‍റെ ഏറ്റവുമൊടുവിലത്തെ ദിഗ്ഗ്വിജയം: 

അസീര്‍ഗഢ് 

അക്ബറിന്‍റെ പ്രിയമിത്രവും കവിയുമായഫെയ്സി അന്തരിച്ച വര്‍ഷം; 

1595

അക്ബറുടെ മിത്രമായിരുന്ന അബുള്‍ ഫസലിനെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിന് (1602) പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചത്:

ജഹാംഗീര്‍ 

അക്ബര്‍ നാമ, അയ്നി അക്ബറി എന്നീ കൃതികള്‍ രചിച്ചത്:

അബുള്‍ ഫസല്‍

ലീലാവതി എന്ന കൃതി പേര്‍ഷ്യനിലേക്ക് തര്‍ജമചെയ്തത്. 

ഫെയ്സി

ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഹജ്ജ് തീര്‍ഥാടനം സംഘടിപ്പിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ ഭരണാ ധികാരി:

അക്ബര്‍

അക്ബറുടെ കാലത്തെ മുഗള്‍ സാമ്രാജ്യത്തിന്‍റെ പുര്‍ണവിവരങ്ങള്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്ന കൃതി: 

അയ്നി അക്ബറി

1582-ല്‍ ദിന്‍ ഇലാഹി എന്ന മതം സ്ഥാപിച്ചത്. 

അക്ബര്‍ 

അക്ബറുടെ ഭരണസംവിധാനത്തിന്‍റെ ഉരുക്ക് ചട്ടക്കുട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്? 

മന്‍സബ്ദാരി സംവിധാനം 

ഏത് വര്‍ഷമാണ് അക്ബര്‍ ഇലാഹി വര്‍ഷം നടപ്പില്‍ വരുത്തിയത്?

1584

വസീറിന്‍റെ സാമ്പത്തികാധികാരങ്ങള്‍ എടുത്തുമാറ്റിയ മുഗള്‍ ചക്രവര്‍ത്തി: 

അക്ബര്‍

അക്ബര്‍ ജസിയ നിറുത്തലാക്കിയ വര്‍ഷം: 

1564

അക്ബര്‍ അന്തരിച്ച വര്‍ഷം: 

1605 

അക്ബറുടെ ശവകുടീരം എവിടെയാണ്?

സിക്കന്തര

ഏറ്റവും മഹാനായ മുഗള്‍ ചക്രവര്‍ത്തി 

അക്ബര്‍

ബീര്‍ബലിന്‍റെ യഥാര്‍ഥ പേര്: 

മഹേഷ്ദാസ് 

അക്ബര്‍ 1581-ല്‍ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ബാസ് ബഹാദൂര്‍ എവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു?

മാള്‍വ

മന്‍സബ്ദാരി സമ്പ്രദായം ആവിഷ്കരിച്ചത്: 

അക്ബര്‍ 

അക്ബര്‍ നിര്‍മിച്ച തലസ്ഥാനം:

 ഫത്തേപൂര്‍ സിക്രി 

അക്ബറുടെ ശവകുടീരം ആസൂത്രണം ചെയ്തത്: 

അക്ബ ര്‍

അക്ബറുടെ സദസ്സിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ കവി 

തുളസീദാസ്

അക്ബര്‍ പ്രോല്‍സാഹിപ്പിച്ച, ഗ്വാളിയോറിലെ സംഗീതജ്ഞന്‍: 

താന്‍സെന്‍

അക്ബറുടെ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന അന്ധ കവി: 

സൂര്‍ദാസ് 

അക്ബറുടെ റവന്യൂ മന്ത്രിയായിരുന്നത്.

തോഡര്‍മല്‍

രാമചരിതമാനസം, വിനയ പത്രിക എന്നിവ രചിച്ചത്: 

തുളസീദാസ്

മുഗള്‍സേന ചിറ്റോര്‍ പിടിച്ചടക്കിയപ്പോള്‍ മേവാറിന്‍റെ തലസ്ഥാനം എവിടേക്കാണ് മാറ്റിയത്? 

ഉദയ്പൂ ര്‍ 

ഫത്തേപൂര്‍ സിക്രിയില്‍ ബുലന്ദ് ദര്‍വാസ,ജോധാഭായിയുടെ കൊട്ടാരം,പഞ്ച് മഹല്‍ എന്നിവ നിര്‍മിച്ചത്:

അക്ബര്‍

ആരാണ് ഇബദത്ത് ഖാന പണികഴിപ്പിച്ചത്? 

 അക്ബ ര്‍

ഫത്തേപൂര്‍ സിക്രിയുടെ കവാടം: 

ബുലന്ദ് ദര്‍വാസ 

ഏത് പ്രദേശം കീഴടക്കിയതിന്‍റെ (1572) സ്മരണയ്ക്കാണ് അക്ബര്‍ ബുലന്ദ് ദര്‍വാസ നിര്‍മിച്ചത്? 

ഗുജറാത്ത്

അക്ബറുടെ ആരാധ്യപുരുഷനായിരുന്ന ഷെയ്ഖ് സലിം ചിസ്റ്റിയുടെ ശവകുടീരം എവിടെയാണ്?

ഫത്തേപൂര്‍ സിക്രി 

അക്ബറുടെ കാലത്തെ മന്ദിരങ്ങള്‍ പ്രധാനമായും എന്തുപയോഗിച്ചാണ് നിര്‍മിച്ചത്?

ചുവന്ന മണല്‍ക്കല്ല് 

ഏതു മുഗള്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ കാലമാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സാഹിത്യത്തിന്‍റെ അഗസ്റ്റിയന്‍ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

അക്ബ ര്‍ 

ഏത് ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ കാലത്താണ് സ്വാത് താഴ്വര മുഗള്‍ സാമ്രാജ്യത്തോട് ചേര്‍ക്കപ്പെട്ടത്? 

അക്ബര്‍

എവിടെനിന്നാണ് അക്ബര്‍ മന്‍സബ്ദാരി സമ്പ്രദായം കടംകൊണ്ടത്? 

 തുര്‍ക്കി 

അക്ബറെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സ്വാധീനിച്ച അന്യമതം:

ക്രിസ്തുമതം

ഏത് മുഗള്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ കാലത്താണ് ഇംഗ്ളീഷ് ഈസ്റ്റിന്ത്യാക്കമ്പനി ലണ്ടനില്‍ (എ.ഡി.1600)സ്ഥാപിതമായത്?

അക്ബര്‍ 

ഏത് മുഗള്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ കാലത്താണ് ഇംഗ്ളീഷ് ഈസ്റ്റിന്ത്യാക്കമ്പനിക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ ഫാക്ടറി നിര്‍മിക്കാന്‍ അനുമതി ലഭിച്ചത്? 

ജഹാംഗീര്‍

അക്ബര്‍ 1580-ല്‍ തന്‍റെ സാമാജ്യം എത്ര സുബകളായി വിഭജിച്ചു? 

12  

അക്ബറുടെ സദസ്സിലെ ഭാഷ ഏതായിരുന്നു? 

പേര്‍ഷ്യന്‍

അക്ബറുടെ കാലത്ത് 1564-ല്‍ മുഗള്‍ സേനയ്ക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്ത് വീരമൃത്യു വരിച്ച ഗോണ്ട്വാനയിലെ റാണി: 

ദുര്‍ഗാവതി 

ഡെക്കാണ്‍ കീഴടക്കുന്നതില്‍ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയ ആദ്യ മുഗള്‍ ചക്രവര്‍ത്തി: 

അക്ബര്‍

മന്‍സബ്ദാരി സമ്പ്രദായം ആവിഷ്കരിച്ചത്: 

അക്ബര്‍

അക്ബര്‍ സ്ഥാപിച്ച നഗരമേത്? 

അലഹാബാദ്

അക്ബര്‍ അപ്രമാദിത്വ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ വര്‍ഷം:

1579

ജഹാംഗീറിന്‍റെ ആദ്യകാലനാമം: 

സലിം

ജഹാംഗീര്‍ ജനിച്ച സ്ഥലം:

ഫത്തേപൂര്‍ സിക്രി 

ജഹാംഗീര്‍ ജനിച്ച വര്‍ഷം: 

1569

ആവലാതിച്ചങ്ങല (നീതിച്ചങ്ങല) സ്ഥാപിച്ച മുഗള്‍ ചക്രവര്‍ത്തി: 

ജഹാംഗീര്‍ 

ആവലാതിച്ചങ്ങല നിറുത്തലാക്കിയ മുഗള്‍ ചക്രവര്‍ത്തി.

ഷാജഹാന്‍

ജഹാംഗീര്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കാലം ജീവിച്ച നഗരം: 

ഫത്തേപൂര്‍ സിക്രി

ഏതു മുഗള്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ കാലത്താണ് മേവാര്‍ മുഗള്‍ മേല്‍ക്കോയ്മ അംഗീകരിച്ചത്? 

ജഹാംഗീര്‍

അഞ്ചാമത്തെ സിഖ് ഗുരുവായ അര്‍ജുന്‍ ദേവിനെ വധിച്ച മുഗള്‍ ചക്രവര്‍ത്തി:

ജഹാംഗീര്‍ 

ആരുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് മുഗള്‍ രാജകുമാരനായ ഖുസു വധിക്കപ്പെട്ടത്? 

 ഖുറം

ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ് സിഖുകാര്‍ മുഗളര്‍ക്ക് എതിരായിത്തീര്‍ന്നത്? 

 ജഹാംഗീര്‍ 

ജഹാംഗീറിന്‍റെ മുഖ്യരാജ്ഞിയായിരുന്നത്: 

നൂര്‍ജഹാന്‍

നൂര്‍ജഹാന്‍റെ പഴയപേര്:

മെഹറുന്നിസ

നൂര്‍ജഹാന്‍റെ പിതാവ് മിര്‍ജാ ഗിയാസ് ബെഗ്ഗ് പില്‍ക്കാലത്ത് പ്രസിദ്ധനായ പേര്: 

 ഇത്തിമാദ് ഉദ് ദൗള 

ചിത്രരചനയില്‍ തല്‍പരനായിരുന്ന മുഗള്‍ ചക്രവര്‍ത്തി: 

ജഹാംഗീര്‍

ആര്‍ക്ക് അഭയം നല്‍കിയതിനാലാണ് ജഹാംഗീര്‍ അഞ്ചാമത്തെ സിഖ് ഗുരുവിനെ വധിച്ചത്?

ഖുസറു 

ആര്‍ക്കാണ് ജഹാംഗീര്‍ ഇംഗ്ളിഷ് ഖാന്‍ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് നല്‍കിയത്?

വില്യം ഹോക്കിന്‍സ്

ആരുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് സര്‍ തോമസ് റോ ഇന്ത്യയില്‍ വന്നത്? 

ജെയിംസ് ഒന്നാമന്‍

ശ്രീനഗറിലെ നിഷാന്ത് ബാഗ് പണികഴിപ്പിച്ചത്: 

ജഹാംഗീര്‍

മെഹറുന്നിസയ്ക്ക് ജഹാംഗീര്‍ നല്‍കിയ ആദ്യത്ത പേര്:

നൂര്‍മഹല്‍

ജഹാംഗീറിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമായി കണക്കാക്കുന്നത് ഏതുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കലഹം അവസാനിപ്പിച്ചതാണ്? 

മേവാര്‍

ഇത്തിമാദ് ഉദ് ദൗളയുടെ ശവകുടീരം നിര്‍മിച്ചത് ആരാണ്? 

നൂര്‍ജഹാന്‍ 

ഷേര്‍ അഫ്ഗാന് നൂര്‍ജഹാനുമായുള്ള ബന്ധം: 

ആദ്യഭര്‍ത്താവ് 

നൂര്‍ജഹാന് ആദ്യ ഭര്‍ത്താവായ ഷേര്‍ അഫ്ഗാനില്‍ ജനിച്ച മകളായ ലാദ്ജി ബീഗത്തെ വിവാഹം ചെയ്ത മുഗള്‍ രാജകുമാരന്‍: 

ഷഹരിയാര്‍ 

ഷാജഹാന്‍റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഷഹരിയാറെ വധിച്ചത് ആരാണ്? 

ആസഫ് ഖാന്‍ 

ജഹാംഗീറിന്‍റെ മരണശേഷം, ഷാജഹാന്‍ സ്ഥലത്തില്ലാത്തതിനാല്‍, ആരെയാണ് ആസഫ്ഖാന്‍ താല്‍ക്കാലിക ഭരണാധികാരിയായി വാഴിച്ചത്? 

ദാവര്‍ ബക്ഷ്