മനഃശാസ്ത്രം
ശിശുപെരുമാറ്റം പഠിക്കുന്ന രീതികൾ
ശിശുവികാസം
വികാസ തത്വങ്ങൾ
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ സ്വാധീനം
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ സ്വാധീനം
ജനിതക പാരമ്പര്യവും പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടൽ
ഇടപെടലിലൂടെയുള്ള വികാസം
വികാസസിദ്ധാന്തങ്ങൾ
എറിക്സന്‍റെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ സിദ്ധാന്തം
ശൈശവം
ആദ്യകാല ബാല്യം
പിൽക്കാല ബാല്യം
കൗമാരം
പിയാഷെയുടെ ബൗദ്ധിക വികസ സിദ്ധാന്തം
ഐന്ദ്രിയ ചാലകഘട്ടം
മനോവ്യാപാര പൂർവ്വഘട്ടം
വസ്തുനിഷ്ഠ മനോവ്യാപാരഘട്ടം
ഔപചാരിക മനോവ്യാപാരഘട്ടം
Social Constructs Related To Gender
വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം
പഠനം
ബുദ്ധി
വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ മനഃശാസ്ത്ര സമീപനങ്ങൾ
വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകരും സംഭാവനകളും
മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗങ്ങൾ
പൂർവ്വ കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടം
കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം
വ്യക്തിത്വം
പാഠ്യപദ്ധതി
രൂപീകരണം
പാഠ പുസ്തകം
ബോധനശാസ്ത്രം
പഠന പ്രക്രിയ
പഠന വൈകല്യങ്ങൾ
ഭാഷാധ്യാപകൻ
പഠന സമീപനങ്ങൾ
പഠന ശൈലികൾ
പഠന തന്ത്രങ്ങൾ
ബോധന സാമഗ്രഹികൾ
മൂല്യ നിർണ്ണയതന്ത്രങ്ങൾ

ജീൻ പിയാഷെ  

 • ഭാഷാ പഠനത്തിന്‍റെ ആദ്യപടിയായി പിയാഷെ കാണുന്നത് –  പ്രതീകാത്മക ചിന്തനം
 • വസ്തുക്കള്‍ക്കും ആളുകള്‍ക്കും സ്ഥലങ്ങള്‍ക്കുമൊക്കെ പകരം പ്രതീകങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഘട്ടം – പ്രാഗ് മനോവ്യാപാരഘട്ടം
 • ആകൃതിയും രൂപവും വ്യത്യാസപ്പെടുമ്പോള്‍  അളവില്‍ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവിനെ ——– എന്നു പറയുന്നു -കണ്‍സര്‍വേഷന്‍ 
 • മറ്റുള്ളവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടില്‍ സംഭവങ്ങളെയോ, വസ്തുക്കളെയോ നോക്കി കാണാന്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് – അഹം കേന്ദ്രീകൃതചിന്ത 
 • എല്ലാ വസ്തുക്കള്‍ക്കും ജീവനുണ്ടെന്നും ജീവികളുടെ പ്രത്യേകതകളുണ്ടെന്ന ചിന്തയാണ് – സചേതന ചിന്ത 
 • സൂര്യന്‍ ഉറങ്ങാന്‍ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് രാത്രിയാവുന്നതെന്ന ചിന്ത – സചേതന ചിന്ത 
 • നീളം, വീതി, ഉയരം എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിരവധി സവിശേഷതകളില്‍ ഒന്നില്‍ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന പരിമിതിയാണ് – കേന്ദ്രീകരണം 
 • പുതിയ പ്രശ്‌നസന്ദര്‍ഭങ്ങളെ പൂര്‍വ അനുഭവങ്ങളുമായി യുക്തിപൂര്‍വം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശേഷി – പ്രത്യാവര്‍ത്തന ചിന്ത
 • ‘സ്‌കീമ’എന്ന ആശയം ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു – ജീന്‍ പിയാഷെ 
 • പരിസ്ഥിതിയുമായി ഇടപെടുമ്പോള്‍ നമ്മുടെ വൈജ്ഞാനിക ഘടന ആര്‍ജ്ജിച്ചെടുക്കുന്ന പുതിയ വൈജ്ഞാനിക അംശങ്ങളോ നെപു ണികളോ …………………… എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു – സ്കീമ 
 • “അനുകൂലനം’ എന്ന ആശയം ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു-  പിയാഷെ 
 • സ്വാംശീകരണം, സംസ്ഥാപനവും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് – പിയാഷെ 
 • ഭാഷണ വികാസത്തിന് അഹം കേന്ദ്രീകൃതം, സമൂഹവല്‍കൃതം ഘട്ടം എന്നിവ വിവരിച്ച വ്യക്തി – പിയാഷെ 
 • പിയാഷെയുടെ ജന്മസ്ഥലം – സ്വിറ്റ്സര്‍ലന്‍റ് (1896) 
 • ‘ജനിതക വിജ്ഞാനം’ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചതാര്  – ജീന്‍ പിയാഷെ
 •  കുട്ടികളെ  ‘Little Scientist’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. – ജീന്‍ പിയാഷെ
 •  ജീവശാസ്ത്രരംഗത്ത് ചാള്‍സ് ഡാര്‍വിന്‍ നടത്തിയ മാറ്റങ്ങളെപ്പോലെ മനഃശാസ്ത്രരംഗത്ത് മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് വഴിയൊരുക്കിയ വ്യക്തി – പിയാഷെ
 •  പ്രാഗ്മനോവ്യാപാര ഘട്ടം (2-7 വയസ്സ്)  –  യുക്തിപൂര്‍വ്വം ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് 
പിയാഷെയുടെ ഘട്ടങ്ങള്‍ 

ഇന്ദ്രിയചാലകഘട്ടം (0-2) 
പ്രാഗ് മനോവ്യാപാരഘട്ടം (2-7) 
മൂര്‍ത്തമനോവ്യാപാര ഘട്ടം (7-11)
ഔപചാരിക മനോവ്യാപാരഘട്ടം (11 ന് മുകളില്‍) 

ഇന്ദ്രിയ ചാലകഘട്ടം (0-2 വയസ്സ്)

വസ്‌തു ബോധം 
സ്ഥലബോധം 
കാരണ ബോധം 
കലാബോധം എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നു