രക്തദാന നിബന്ധനകള്‍

1. പതിനേഴ് വയസ്സ് പൂര്‍ത്തിയായിരിക്കണം.
2. ആരോഗ്യവാനായിരിക്കണം.
3. ആറ് മാസത്തിലൊരിക്കല്‍ രക്തം ദാനം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
4. 300ml രക്തം ഒരു പ്രാവശ്യം ദാനം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.