മനഃശാസ്ത്രം
ശിശുപെരുമാറ്റം പഠിക്കുന്ന രീതികൾ
ശിശുവികാസം
വികാസ തത്വങ്ങൾ
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ സ്വാധീനം
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ സ്വാധീനം
ജനിതക പാരമ്പര്യവും പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടൽ
ഇടപെടലിലൂടെയുള്ള വികാസം
വികാസസിദ്ധാന്തങ്ങൾ
എറിക്സന്‍റെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ സിദ്ധാന്തം
ശൈശവം
ആദ്യകാല ബാല്യം
പിൽക്കാല ബാല്യം
കൗമാരം
പിയാഷെയുടെ ബൗദ്ധിക വികസ സിദ്ധാന്തം
ഐന്ദ്രിയ ചാലകഘട്ടം
മനോവ്യാപാര പൂർവ്വഘട്ടം
വസ്തുനിഷ്ഠ മനോവ്യാപാരഘട്ടം
ഔപചാരിക മനോവ്യാപാരഘട്ടം
Social Constructs Related To Gender
വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം
പഠനം
ബുദ്ധി
വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ മനഃശാസ്ത്ര സമീപനങ്ങൾ
വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകരും സംഭാവനകളും
മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗങ്ങൾ
പൂർവ്വ കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടം
കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം
വ്യക്തിത്വം
പാഠ്യപദ്ധതി
രൂപീകരണം
പാഠ പുസ്തകം
ബോധനശാസ്ത്രം
പഠന പ്രക്രിയ
പഠന വൈകല്യങ്ങൾ
ഭാഷാധ്യാപകൻ
പഠന സമീപനങ്ങൾ
പഠന ശൈലികൾ
പഠന തന്ത്രങ്ങൾ
ബോധന സാമഗ്രഹികൾ
മൂല്യ നിർണ്ണയതന്ത്രങ്ങൾ

കാള്‍ യുങ്

 • കാള്‍ യുങ് ജനിച്ച വര്‍ഷം 1875 ജൂലൈ 26 
 • കേരളത്തില്‍ കാള്‍ യുങ് എത്തിയ വര്‍ഷം – 1955 
 • സമഷ്ടി അവബോധം, സാര്‍വലൗകിക അവബോധം എന്നീ ആശയങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിച്ച താര് – കാള്‍ യുങ് 
 • മനുഷ്യരാശി ഇതുവരെയായി ആര്‍ജ്ജിച്ച മുഴു വന്‍ അനുഭവങ്ങളാണ് …………………………അടിസ്ഥാനം – സമഷ്ടി അവബോധ മനസ്സ് 
 • നൂറ്റാണ്ടുകളായി രൂപപ്പെട്ട ഒരു നദീതീരത്തോട് മനുഷ്യമനസ്സിനെ ഉപമിച്ചതാര് – കാള്‍യൂങ്
 • ഫ്രോയിഡിന്‍റെ ‘ഇദിന്’ സമാനമായ കാള്‍ യുങിന്‍റെ ആശയം – നിഴല്‍ 
 • മനുഷ്യന്‍റെ നിഷ്കളങ്കതയും ജന്മവാസനപരവുമായ മാനസികതലത്തെ യുങ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് – നിഴല്‍ 
 • എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും അവബോധമനസ്സില്‍ പുരുഷത്വം, എല്ലാ പുരുഷന്മാരുടെയും അവ ബോധത്തില്‍ സ്ത്രീത്വം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാര് – കാള്‍ യുങ് 
 • എല്ലാ മനുഷ്യരും Sysgy എന്ന ദ്വന്ദ്വ വ്യക്തിത്വത്തിനുടമകളാണെന്ന് പറഞ്ഞത് – കാള്‍ യുങ് 
 • സമഷ്ടി അവബോധമനസ്സിന്‍റെ ഉള്ളടക്കമായി പരിഗണിക്കുന്നത് – ആദിരൂപങ്ങള്‍ 
 • വിശ്ലേഷണ മനഃശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് – കാള്‍ യുങ്