മനഃശാസ്ത്രം
ശിശുപെരുമാറ്റം പഠിക്കുന്ന രീതികൾ
ശിശുവികാസം
വികാസ തത്വങ്ങൾ
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ സ്വാധീനം
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ സ്വാധീനം
ജനിതക പാരമ്പര്യവും പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടൽ
ഇടപെടലിലൂടെയുള്ള വികാസം
വികാസസിദ്ധാന്തങ്ങൾ
എറിക്സന്‍റെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ സിദ്ധാന്തം
ശൈശവം
ആദ്യകാല ബാല്യം
പിൽക്കാല ബാല്യം
കൗമാരം
പിയാഷെയുടെ ബൗദ്ധിക വികസ സിദ്ധാന്തം
ഐന്ദ്രിയ ചാലകഘട്ടം
മനോവ്യാപാര പൂർവ്വഘട്ടം
വസ്തുനിഷ്ഠ മനോവ്യാപാരഘട്ടം
ഔപചാരിക മനോവ്യാപാരഘട്ടം
Social Constructs Related To Gender
വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം
പഠനം
ബുദ്ധി
വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ മനഃശാസ്ത്ര സമീപനങ്ങൾ
വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകരും സംഭാവനകളും
മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗങ്ങൾ
പൂർവ്വ കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടം
കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം
വ്യക്തിത്വം
പാഠ്യപദ്ധതി
രൂപീകരണം
പാഠ പുസ്തകം
ബോധനശാസ്ത്രം
പഠന പ്രക്രിയ
പഠന വൈകല്യങ്ങൾ
ഭാഷാധ്യാപകൻ
പഠന സമീപനങ്ങൾ
പഠന ശൈലികൾ
പഠന തന്ത്രങ്ങൾ
ബോധന സാമഗ്രഹികൾ
മൂല്യ നിർണ്ണയതന്ത്രങ്ങൾ

ഗസ്റ്റാര്‍ട്ട്

 • ഗസ്റ്റാര്‍ട്ട് മനഃശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ പിതാവായി പരിഗണിക്കുന്നത്  – മാക്സ് വെര്‍ത്തിമര്‍ 
 • ഗസ്റ്റാര്‍ട്ട് മനഃശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ വിചാരമാതൃകയ്ക്ക് രൂപം നല്‍കിയത് – മാക്സ് വെര്‍ത്തിമര്‍ 
 • ഗസ്റ്റാര്‍ട്ട് മനഃശാസ്ത്രം രൂപം കൊണ്ട് വര്‍ഷം 1912 
 • ഗസ്റ്റാര്‍ട്ട് എന്ന ജര്‍മ്മന്‍ വാക്കിനര്‍ത്ഥം – സമഗ്രത/Whole
 • പ്രത്യക്ഷത്തെ (Perciption)അടിസ്ഥാനമാക്കിയ സിദ്ധാന്തം – ഗസ്റ്റാര്‍ട്ട് 
 • ‘ഫൈ പ്രതിഭാസം’ ഏതു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു – മാര്‍ക്സ് വെര്‍ത്തിമര്‍ 
 • ഏതു കളിക്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് വെര്‍ത്തിമര്‍, ഫൈ പ്രതിഭാസം ചെയ്തത് – സടോപോസ് കോപ്പ്
 • ചെറിയ വിടവുകള്‍ മനസ്സുകൊണ്ട് പൂര്‍ത്തീക രിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണതയുണ്ടങ്കില്‍ അതിനെ………………….എന്നു പറയുന്നു – പരിപൂര്‍ത്തി നിയമം 
 • കാഴ്ചയ്ക്ക് സാദശ്യമുള്ളവയെ ഒരു കൂട്ടമായി കാണുന്ന പ്രവണത – സാദ്യശ്യനിയമം
 • അടുത്തുള്ളവയെ കൂട്ടമായി കാണുന്നുവെങ്കില്‍ ആ പ്രതിഭാസത്തെ ————— എന്നു പറയുന്നു – സാമീപ്യനിയമം 
 • തുടര്‍ച്ച നിയമം ഏതു സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു – ഗസ്റ്റാര്‍ട്ട് 
 • കര്‍ട് ലെവിന്‍റെ ക്ഷേത്ര സിദ്ധാന്തം ഏതു ആശയവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു – ഗസ്റ്റാര്‍ട്ട് സിദ്ധാന്തം
 • സാകല്യരൂപം (Whole) ഏത് ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു – ഗസ്റ്റാര്‍ട്ട് 
 • ഗസ്റ്റാര്‍ട്ട് ഫിസിയോളജി ഉദയം ചെയ്തത്  – ജര്‍മ്മനി
 •  ഗസ്റ്റാര്‍ട്ട് മനഃശാസ്ത്ര പഠനത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനം – വ്യക്തിത്വ പരിശീലനം 
 • അന്തര്‍ദൃഷ്ടി വാദത്തിന്‍റെ സ്ഥാപകന്‍ – ഗസ്റ്റാര്‍ട്ട്
 •  എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളിലും പ്രകൃതിയുടെ ഏകത്വം ദൃശ്യമാണെന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധാന്തം – അന്തര്‍ദൃഷ്ടിവാദം
 •  ‘സുല്‍ത്താന്‍’ എന്ന ചിമ്പാന്‍സിയില്‍ പരീക്ഷണം നടത്തിയതാര് – ഗസ്റ്റാര്‍ട്ട് 
 • Insight Theroy ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു – ഗസ്റ്റാര്‍ട്ട് 
 • കൊഹ് ലർ‍, കോഫ്ക എന്നിവര്‍ ഏതു സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു – ഗസ്റ്റാര്‍ട്ട്
 • നിരീക്ഷണ സാധ്യമായ വ്യവഹാരങ്ങള്‍ക്ക് പകരം മനുഷ്യമനസ്സില്‍ നടക്കുന്ന പ്രശ്നപരിഹാര ചിന്തയ്ക്ക് ഊന്നല്‍ നല്‍കിയത്  – ഗസ്റ്റാര്‍ട്ട് 
 • ‘വസ്തുക്കളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്ന രീതി’, അടിസ്ഥാന ഘടന – ഏതു സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു – ഗസ്റ്റാര്‍ട്ട് 
 • കൊഹ് ലർ പരീക്ഷണം (സുല്‍ത്താന്‍) നടത്തിയത് എവിടെ – കാനറി ദ്വീപില്‍ (ആഫ്രിക്ക)