മനഃശാസ്ത്രം
ശിശുപെരുമാറ്റം പഠിക്കുന്ന രീതികൾ
ശിശുവികാസം
വികാസ തത്വങ്ങൾ
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ സ്വാധീനം
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ സ്വാധീനം
ജനിതക പാരമ്പര്യവും പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടൽ
ഇടപെടലിലൂടെയുള്ള വികാസം
വികാസസിദ്ധാന്തങ്ങൾ
എറിക്സന്‍റെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ സിദ്ധാന്തം
ശൈശവം
ആദ്യകാല ബാല്യം
പിൽക്കാല ബാല്യം
കൗമാരം
പിയാഷെയുടെ ബൗദ്ധിക വികസ സിദ്ധാന്തം
ഐന്ദ്രിയ ചാലകഘട്ടം
മനോവ്യാപാര പൂർവ്വഘട്ടം
വസ്തുനിഷ്ഠ മനോവ്യാപാരഘട്ടം
ഔപചാരിക മനോവ്യാപാരഘട്ടം
Social Constructs Related To Gender
വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം
പഠനം
ബുദ്ധി
വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ മനഃശാസ്ത്ര സമീപനങ്ങൾ
വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകരും സംഭാവനകളും
മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗങ്ങൾ
പൂർവ്വ കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടം
കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം
വ്യക്തിത്വം
പാഠ്യപദ്ധതി
രൂപീകരണം
പാഠ പുസ്തകം
ബോധനശാസ്ത്രം
പഠന പ്രക്രിയ
പഠന വൈകല്യങ്ങൾ
ഭാഷാധ്യാപകൻ
പഠന സമീപനങ്ങൾ
പഠന ശൈലികൾ
പഠന തന്ത്രങ്ങൾ
ബോധന സാമഗ്രഹികൾ
മൂല്യ നിർണ്ണയതന്ത്രങ്ങൾ

മരിയ മോണ്ടിസോറി

 •  മരിയ മോണ്ടിസോറിയുടെ ജന്മദേശം ഇറ്റലി .
 • ‘മോണ്ടി സ്റ്റോറി വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന്‍റെ ഉപജ്ഞാതാവ് – മരിയ മോണ്ടിസ്റ്റോറി 
 • മരിയ മോണ്ടിസ്സോറിയുടെ സ്കൂള്‍ അറിയപ്പെ ടുന്നത് – ചില്‍ഡ്രന്‍സ് ഹോം 
 • ചില്‍ഡ്രന്‍സ് ഹോമില്‍ അധ്യാപിക അറിയപ്പെടുന്നത് – ഡയറക്ട്രസ് 
 • ‘ശിശുവിനെ കണ്ടെത്തല്‍’ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് – മരിയ മോണ്ടിസ്റ്റോറി 
 • ‘The Montessori Method എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് – മരിയ മോണ്ടിസ്റ്റോറി
 •  “ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയാണ് ശിശു അറിവും അനുഭവങ്ങളും ആര്‍ജ്ജിക്കുന്നത്’ എന്നഭിപ്രാ യപ്പെട്ടത് – മോണ്ടിസ്സോറി 
 • പഠനം കളിരീതിയില്‍ ആയിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് – മരിയ മോണ്ടിസ്റ്റോറി 
 • ‘വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ ഉള്ളുകള്ളികള്‍’ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് –  മരിയ മോണ്ടിസ്റ്റോറി 
 • ‘പ്രചോദിത പഠനം എന്ന പേരില്‍ ഒതുക്കാവുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം’ ആരുടേതാണ് – മരിയ മോണ്ടിസ്റ്റോറി
 • മോണ്ടിസ്സോറിയുടെ വിദ്യാലയത്തില്‍ എത വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെയാണ് പാര്‍പ്പിച്ചിരുന്നത്  – 2 വയസ്സ് മുതല്‍ 7 വയസ്സ് വരെ 
 • പരീക്ഷണ മനഃശാസ്ത്രവും സാമൂഹ്യ നരവംശ ശാസ്ത്രവും അനുസരിച്ചുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ തത്വങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍തൂക്കം കൊടുത്തത്  – മരിയ മോണ്ടിസ്റ്റോറി 
 • ‘പേശി പരിശീലന ദര്‍ശനം’ (Principle of Muscle training) ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. –  മരിയ മോണ്ടിസ്റ്റോറി
 • ‘ശിശുവിന്‍റെ സ്ഥാനവും വിദ്യാഭ്യാസവും’ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് –  മരിയ മോണ്ടിസ്റ്റോറി 
 • മരിയ മോണ്ടിസോറി അന്തരിച്ച വര്‍ഷം – 1952