ഉത്തരമഹാസമതലം

ഇന്ത്യന്‍ കാര്‍ഷിക മേഖലയുടെ നട്ടെല്ലാണ് ഈ പ്രദേശം. 

ലോകത്തിലെ ജനസാന്ദ്രതയേറിയ മേഖലയാണിവിടം. 

സിന്ധു നദിയും പോഷകനിദകളും ചേര്‍ന്നാണ് – പഞ്ചാബ് -ഹരിയാന സമതലം രൂപപ്പെടുന്നത്. 

ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്‍റെ ഈറ്റില്ലമാണ് ഉത്തരമഹാസമതലം.