മനഃശാസ്ത്രം
ശിശുപെരുമാറ്റം പഠിക്കുന്ന രീതികൾ
ശിശുവികാസം
വികാസ തത്വങ്ങൾ
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ സ്വാധീനം
വ്യക്തിവികാസത്തിൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ സ്വാധീനം
ജനിതക പാരമ്പര്യവും പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടൽ
ഇടപെടലിലൂടെയുള്ള വികാസം
വികാസസിദ്ധാന്തങ്ങൾ
എറിക്സന്‍റെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ സിദ്ധാന്തം
ശൈശവം
ആദ്യകാല ബാല്യം
പിൽക്കാല ബാല്യം
കൗമാരം
പിയാഷെയുടെ ബൗദ്ധിക വികസ സിദ്ധാന്തം
ഐന്ദ്രിയ ചാലകഘട്ടം
മനോവ്യാപാര പൂർവ്വഘട്ടം
വസ്തുനിഷ്ഠ മനോവ്യാപാരഘട്ടം
ഔപചാരിക മനോവ്യാപാരഘട്ടം
Social Constructs Related To Gender
വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം
പഠനം
ബുദ്ധി
വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ മനഃശാസ്ത്ര സമീപനങ്ങൾ
വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകരും സംഭാവനകളും
മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗങ്ങൾ
പൂർവ്വ കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടം
കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം
വ്യക്തിത്വം
പാഠ്യപദ്ധതി
രൂപീകരണം
പാഠ പുസ്തകം
ബോധനശാസ്ത്രം
പഠന പ്രക്രിയ
പഠന വൈകല്യങ്ങൾ
ഭാഷാധ്യാപകൻ
പഠന സമീപനങ്ങൾ
പഠന ശൈലികൾ
പഠന തന്ത്രങ്ങൾ
ബോധന സാമഗ്രഹികൾ
മൂല്യ നിർണ്ണയതന്ത്രങ്ങൾ

വൈഗോഡ്സ്കി

 • വൈഗോഡ്സ്കിയുടെ ജന്മദേശം – ബൈലേഷ്യ (ബലാസ്) 
 • എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ് വൈഗോഡി അന്തരിച്ചത് –  37 (ക്ഷയരോഗം) 
 • Language and thought (1937) Selected Psychological Studies (1956) Department of Higher mental process(1960) എന്നീ കൃതികള്‍ രചിച്ചത് – വൈഗോഡ്സ്കി. 
 • സാമൂഹ്യ-സാംസ്കാരിക സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് – വൈഗോഡ്സ്കി 
 • വൈഗോഡ് സ്കിയുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ക്ക് പ്രചോദനമായ വിപ്ലവം – റഷ്യ 
 • വൈഗോഡ്സ്കി തന്‍റെ സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ക്ക് അടിത്തറയായി കണ്ട് ദര്‍ശനം-  സോഷ്യലിസം 
 • ZPD, Scaffolding  എന്നീ ആശയങ്ങള്‍ രൂപീകരിച്ചത് – വൈഗോഡ്സ്കി 
 • Scaffolding പിന്‍വലിക്കേണ്ട സമയം – സ്വാശയപഠനം സാധ്യമാക്കുമ്പോള്‍ 
 • Current ability level,potential ability level ഏതു സിദ്ധാന്തമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു –  ZPD
 • സംവാദാത്മക പഠനം, സഹവര്‍ത്തിക പഠനം എന്നീ ആശയങ്ങള്‍ നല്‍കിയതാര് – വൈഗോഡ്സ്കി 
 • സഹകരണാത്മക പഠനം എന്ന ആശയം നല്‍കിയത്  – വൈഗോഡ്സ്കി 
 • വായന ശേഷി വികസിപ്പി ക്കു ന്നതിന് വൈഗോഡ്സ്കി നല്‍കിയ ഉപായം – പ്രതിക്രിയാധ്യാപനം
 • ഗ്രൂപ്പ് തിരിഞ്ഞ് ഇരുന്ന് കുട്ടികള്‍ ആശയങ്ങള്‍  വായിച്ച് ഗ്രഹിക്കുന്ന രീതി –  പ്രതിക്രിയാധ്യാപനം 
 • Convergence Theory ആവിഷ്‌കരിച്ചത് –  വൈഗോഡ്സ്കി 
 • കുട്ടിക്ക് 2 വയസ്സാകുമ്പോള്‍ ഭാഷയും ചിന്തയും കൂട്ടിമുട്ടുന്നതിന് വൈഗോഡ്സ്കി വിശേഷിപ്പിച്ചത് – Convergence Theory