കാര്‍ഷിക പുരസ്കാരങ്ങള്‍

 • മികച്ച കര്‍ഷകന്                           –  കര്‍ഷകോത്തമ
 • കേര കര്‍ഷകന്                              –  കേര കേസരി
 • ഏറ്റവും നല്ല പാടശേഖര സമിതി   –  നെല്‍ കതിര്‍
 • മികച്ച കര്‍ഷകന് (മനോരമ)          –  കര്‍ഷകശ്രീ
 • പച്ചക്കറി കര്‍ഷകന്                       –  ഹരിതമിത്ര
 • മണ്ണുസംരക്ഷണ കര്‍ഷകന്‍          –  ക്ഷോണിമിത്ര
 • കൃഷിഓഫീസര്‍                              –  കര്‍ഷകമിത്ര
 • കര്‍ഷക വനിത                               –  കര്‍ഷക തിലകം
 • കൃഷി ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍                    –  കൃഷി വിജ്ഞാന്‍
 • ഷീര കര്‍ഷകന്                               –  ക്ഷീര ധാര
 • പട്ടികജാതി/വര്‍ഗ്ഗകൃഷിക്കാരന്   –  കര്‍ഷകജ്യോതി
 • യുവകര്‍ഷകന്                                  –  യുവകര്‍ഷക അവാര്‍ഡ്